JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
11.10.2022 8.36
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Vahva Itä-Suomi koko Suomen turva

Vie­lä 80-lu­vun al­ku­puo­lel­la moni kul­ki­ja nou­si Värt­si­län Pat­so­lan­mä­el­le tii­rai­le­maan sen ai­kai­sen Neu­vos­to­lii­ton suun­taan van­haan Värt­si­lään. Tuu­mail­tiin, et­tä siel­lä ne ovat; val­koi­set ker­ros­ta­lot ja teh­taan piip­pu. Ne oli­vat lä­hel­lä, mut­ta niin kau­ka­na, rau­ta­e­si­ri­pun ta­ka­na.

Neu­vos­to­lii­ton ha­jo­a­mi­nen al­koi edis­tyk­sel­li­sen neu­vos­to­joh­ta­ja Mi­hail Gor­bat­šo­vin uu­dis­tus­po­li­tii­kas­ta 1985. Gor­bat­šo­vin pe­rest­roi­ka ja glas­nost oli­vat yri­tys kor­ja­ta re­aa­li­so­si­a­lis­mia pa­rem­min toi­mi­vak­si ja in­hi­mil­li­sem­mäk­si. Mo­net maan on­gel­mat kui­ten­kin pa­he­ni­vat uu­dis­tus­po­li­tii­kan ta­kia. Uu­dis­tuk­set kui­ten­kin ete­ni­vät, Neu­vos­to­liit­to vaih­tui Ve­nä­jäk­si, avoi­muus li­sään­tyi, rau­ta­e­si­rip­pu avau­tui.

Rei­lut 30 vuot­ta olem­me tääl­lä Itä- ja Kaak­kois-Suo­mes­sa saa­neet naut­tia ra­jan avau­tu­mi­sen tuo­mas­ta elin­voi­man kas­vus­ta, eh­kä myös lie­veil­mi­öi­den tuo­mis­ta ki­rois­ta. Se on ol­lut osa mei­dän elä­määm­me. Itäi­nen Suo­mi eli sii­tä. Mel­kein puo­let so­dan­jäl­kei­ses­tä ajas­ta.

Iso osa nyt työs­sä käy­väs­tä vä­es­tös­tä on syn­ty­nyt ja kas­va­nut ajas­sa, jol­loin rau­ta­e­si­rip­pua ei ol­lut. Ve­nä­jäl­lä on ol­lut mer­kit­tä­vä roo­li itäi­sen Suo­men ta­lou­des­sa ja tu­le­vai­suut­ta oli suun­ni­tel­tu Ve­nä­jä-yh­teyk­sien ym­pä­ril­le. Met­sä­te­ol­li­suus toi Ve­nä­jäl­tä pal­jon puu­ta raa­ka-ai­neek­si. Teh­taat käyt­ti­vät ve­nä­läis­tä kaa­sua edul­li­se­na ener­gi­an­läh­tee­nä. Itä-Suo­mes­sa Ve­nä­jä on ol­lut myös tär­keä vien­ti­koh­de eri­tyi­ses­ti Itä-Suo­men yri­tyk­sil­le. Ve­nä­läi­set tu­ris­tit ja os­tos­mat­kai­li­jat taas toi­vat en­nen ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­aa alu­eel­le mil­joo­nia eu­ro­ja.

Nyt Vla­di­mir Pu­ti­nin ai­ka­na rau­ta­e­si­rip­pua ve­de­tään kiin­ni uu­del­leen. Mi­kä­li se jos­kus avau­tuu, kon­tak­tien uu­del­leen ra­ken­ta­mi­nen voi vie­dä vuo­si­kau­sia, eh­kä vuo­si­kym­me­niä.

Van­hem­mat muis­ta­vat, mitä elä­mä oli rau­ta­e­si­ri­pun ai­kaan, nuo­rem­mil­le ti­lan­ne on uu­si. Koko itäi­nen Suo­mi saa ope­tel­la uu­den­lai­sen elä­män uu­den rau­ta­e­si­ri­pun var­jos­sa. Tär­ke­ää mei­dän itä­suo­ma­lais­ten, mut­ta myös koko Suo­men ja eh­kä koko Eu­roo­pan­kin kan­nal­ta on kui­ten­kin pi­tää itäi­nen Suo­mi elin­voi­mai­se­na uu­des­sa­kin ti­lan­tees­sa. Sil­lä on iso mer­ki­tys pait­si mei­dän itä­suo­ma­lais­ten toi­meen­tu­lon kan­nal­ta myös laa­jem­min tur­val­li­suus­po­liit­ti­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta kat­sot­tu­na.

Tämä on on­nek­si näh­ty, ja esi­mer­kik­si Suo­men hal­li­tuk­sen bud­jet­ti en­si vuo­del­le si­säl­tää eril­li­sen Itä-Suo­mi-pa­ke­tin, jol­la py­ri­tään tur­vaa­maan alu­een elin­voi­maa. Itäi­nen Suo­mi saa en­si al­kuun vuo­del­le 2023 suun­ni­tel­lut Sai­maan ka­na­van re­mont­tiin va­ra­tut ra­hat, joka oli suu­rin Kaak­kois-Suo­meen suun­nit­teil­la ol­lut val­ti­on in­ves­toin­ti.

Voim­me hy­vin yh­tyä maa­kun­ta­joh­ta­jam­me Mar­kus Hir­vo­sen to­te­a­muk­seen Itä-Suo­men mer­ki­tyk­ses­tä: Itä-Suo­mel­la on val­ta­va ge­o­po­liit­ti­nen mer­ki­tys. Vah­va Itä-Suo­mi tur­vaa koko Suo­mea.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely