JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Susileideissä meininki on iloista - erityisesti voiton jälkeen. Kuva: Riikka Pietikäinen

Susileideissä meininki on iloista - erityisesti voiton jälkeen. Kuva: Riikka Pietikäinen

Riikka Pietikäinen

14.10.2022 4.20
Urheilu

Susileideissä iloinen tekemisen meininki ja mukaan mahtuu

Kari Sark­ki­nen

Nai­nen! Olet­ko ko­keil­lut jal­kaa­si hok­ka­rei­ta? Kai­paat­ko mu­ka­vaa lii­kun­taa mu­ka­vas­sa seu­ras­sa? Täl­lais­ta ky­se­le­vät Ki­teen Jä­su­sien Su­si­lei­dit kut­su­es­saan uut­ta vä­keä ri­vei­hin­sä. Ku­ten po­ru­kan nimi ker­too, kii­ka­ris­sa ovat eri­tyi­ses­ti nai­set.

Täl­lä het­kel­lä Su­si­lei­deil­lä on ti­lan­ne, et­tä po­ruk­kaan on kut­sut­tu mu­kaan mie­hi­ä­kin, et­tä saa­daan riit­tä­väs­ti vä­keä kun­non pe­lei­hin. 15-16 pe­laa­jaa oli­si pa­ras mää­rä.

– Tosi hyvä po­ruk­ka. Iloi­nen, te­ke­väi­nen ja huu­mo­rin­ta­jui­nen. Meil­lä on jou­kos­sa aloit­te­le­via ja pit­kään pe­lan­nei­ta. Te­ke­mäl­lä op­pii ja vir­hei­tä ei tar­vit­se pe­lä­tä, ku­vaa har­joi­tus­ten mei­nin­kiä Su­si­lei­dien yh­dys­hen­ki­lö Riik­ka Pie­ti­käi­nen.

Su­si­lei­dit ko­koon­tu­van jää­hal­lil­le har­joit­te­le­maan ker­ran vii­kos­sa sun­nun­tai­sin. Yh­teis­ten pe­lien mer­keis­sä jouk­kue koh­taa lä­hi­a­lu­een nais­jouk­ku­ei­ta.

Har­joi­tuk­set ovat pe­li­pai­not­tei­sia

– Nais­kie­kos­sa tak­lauk­set ja lä­mä­rit on kiel­let­ty. Kui­ten­kin jo­kai­sel­le kun­to­ta­sol­le riit­tää haas­tet­ta ja kun­to kyl­lä kas­vaa, Riik­ka Pie­ti­käi­nen va­kuut­taa.

Su­si­lei­dei­hin mah­tuu mo­nen ikäi­siä har­ras­ta­jia.

– Nyt mei­dän ikä­hai­ta­ri on 20-50 nur­kil­la. Alai­kä­ra­ja on 15, mut­ta nuo­rem­mat pää­se­vät har­joit­te­le­maan jun­nui­hin, Rik­ka Pie­ti­käi­nen esit­te­lee.

Jääl­lä jo pie­nes­tä pi­tä­en

Mikä hou­kut­te­li Pie­ti­käi­sen mu­kaan jää­kiek­koon?

– Olen ai­na ty­kän­nyt lii­kun­nas­ta ja jouk­ku­e­la­jeis­ta. Pie­ne­nä tyt­tö­nä olin iso­vel­jen mu­ka­na Uu­ku­nie­men ul­ko­jäil­lä. Sit­ten yk­si ka­ve­ri hou­kut­te­li mu­kaan Su­si­lei­dei­hin.

Yh­dek­sän vuo­den Su­si­lei­di­ko­ke­muk­sel­laan hän ke­huu jää­kiek­koa la­jik­si, jos­sa pää­see eroon ar­jes­ta.

– Kun me­nen kau­ka­loon ja näen, et­tä sii­nä on vas­tus­ta­ja ja tuos­sa kiek­ko, niin kyl­lä sii­nä kaik­ki muu unoh­tuu.

Su­si­lei­deis­tä on muo­tou­tu­nut myös hyvä ka­ve­ri­po­ruk­ka, jo­hon toki uu­det ovat ter­ve­tul­lei­ta.

– Kun on yh­tei­nen in­to­hi­mo, pi­däm­me yh­teyt­tä myös kau­ka­lon ul­ko­puo­lel­la, Riik­ka Pie­ti­käi­nen ker­too.

Lisää aiheesta

Kysely