JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.10.2022 12.48
Mielipiteet

MIELIPIDE: Vain omalääkäri/omahoitaja-järjestelmä voi pelastaa sote-uudistuksen

Po­ti­laan ja lää­kä­rin konk­reet­ti­nen koh­taa­mi­nen ja sii­tä al­ka­va hoi­don jat­ku­vuus on ter­vey­den­huol­lon ydi­na­sia, jon­ka mer­ki­tys tu­li­si kaik­kien sote-päät­tä­jien ym­mär­tää.

Mik­si on tär­ke­ää mah­dol­lis­taa po­ti­laan ja lää­kä­rin vä­li­sen hoi­to­suh­teen jat­ku­vuus?

Asi­aa on var­sin pe­rus­teel­li­ses­ti sel­vit­tä­nyt kan­sal­li­nen Oma­lää­kä­ri 2.0-sel­vi­tys­työ­ryh­mä, jon­ka lop­pu­ra­por­tis­ta nos­tan esil­le mm seu­raa­via asi­oi­ta:

1. Sat­saa­mal­la etä­vas­taa­not­toi­hin, di­gi­vies­tin­tään ja hoi­don tar­peen ar­vi­oin­tiin etä­kes­kuk­sis­ta kä­sin luom­me häi­ri­ö­ky­syn­tää, jon­ka seu­rauk­se­na kus­tan­nuk­set kas­va­vat ja po­ti­las­tyy­ty­väi­syys las­kee.

(Häi­ri­ö­ky­syn­näk­si kat­so­taan se, et­tä po­ti­las jou­tuu sa­man vai­van vuok­si ot­ta­maan yh­teyt­tä use­as­ti, saa­mat­ta kui­ten­kaan apua.)

2. Tut­ki­mus­ten mu­kaan mo­ni­sai­raan hen­ki­lön hoi­ta­mi­nen etä­vas­taa­no­tol­la li­sää ris­kiä jou­tua 3 päi­vän si­säl­lä päi­vys­tyk­seen.

3. On myös to­det­tu, et­tä vain hy­vin tiu­kas­ti ra­ja­tuis­sa ta­pauk­sis­sa yleis­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le tu­le­via on­gel­mia voi­daan hoi­taa etä­nä.

4. Edes hy­vin toi­mi­va mo­ni­am­ma­til­li­nen tii­mi­työ ei kor­vaa po­ti­las-lää­kä­ri­suh­teen jat­ku­vuu­den hyö­ty­jä.

Ryh­mä to­te­aa ra­por­tis­saan, et­tä tur­vaa­mal­la po­ti­laan ja lää­kä­rin hoi­to­suh­teen jat­ku­vuus ter­vey­den­huol­lon ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set las­ke­vat, ko­ko­nai­suus­kuol­lei­suus vä­he­nee, po­ti­las­tyy­ty­väi­syys pa­ra­nee, sai­rauk­sien di­ag­no­soin­ti, hoi­to­ta­sa­pai­no, hoi­toon si­tou­tu­mi­nen ja hoi­to­tu­lok­set pa­ra­ne­vat.

Mer­kit­tä­vä­nä etu­na on eri­tyi­ses­ti myös se, et­tä eri­kois­sai­raan­hoi­don, osas­to­hoi­don ja päi­vys­tys­pal­ve­lu­jen tar­ve vä­he­nee.

Yl­lä ole­van pe­rus­teel­la lie­nee help­poa pää­tyä sii­hen, et­tä tu­le­van hy­vin­voin­ti­a­lu­een kes­kei­nen teh­tä­vä on ol­ta­va po­ti­laan ja lää­kä­rin vä­li­sen hoi­to­suh­teen jat­ku­vuu­den mah­dol­lis­ta­mi­nen.

Tämä on­nis­tuu par­hai­ten aloit­ta­mal­la oma­lää­kä­ri/oma­hoi­ta­ja­jär­jes­tel­män ke­hit­tä­mi­nen.

TA­PIO HÄ­MÄ­LÄI­NEN

Ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri

Alu­e­val­tuu­tet­tu

Rääk­ky­lä

Lisää aiheesta

Kysely