JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.9.2022 12.41
Mielipiteet

MIELIPIDE: Pohjois-Karjalasta ratkaisuja 24 miljardin euron ongelmaan?

Työ­e­lä­mä on mo­nil­la aloil­la ko­vas­sa vas­ta­tuu­les­sa. Hoi­ta­jat ja opet­ta­jat uu­pu­vat - moni suun­nit­te­lee alan­vaih­toa. Mikä te­ki­si työs­tä riit­tä­vän hy­vää, et­tä tui­ki tär­ke­ät työn­te­ki­jät py­syi­si­vät alal­la?

Työs­sä viih­tyy ja se on mie­le­käs­tä, kun kuor­mi­tus ja pa­lau­tu­mi­nen ovat ta­sa­pai­nos­sa. Työn­te­ki­jän tu­lee tie­tää, mit­kä ovat työn koh­tuul­li­set ta­voit­teet, mitä hä­nel­tä odo­te­taan. Ym­pä­ris­tön on ol­ta­va tur­val­li­nen ja ter­veel­li­nen, siel­tä on löy­dyt­tä­vä myös rau­hal­lis­ta ti­laa. Työ­päi­vä ei saa jat­kua usei­ta tun­te­ja ko­to­na, sil­lä kaik­ki tar­vit­se­vat pa­lau­tu­mis­ta. Kuu­los­taa yk­sin­ker­tai­sel­ta, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti tämä ei to­teu­du mo­nel­la­kaan työ­pai­kal­la. Kun kuor­mi­tus­ta on lii­kaa, se nä­kyy sai­raus­pois­sa­o­loi­na.

Työ­ter­veys­lai­tok­sen Mi­ten Suo­mi voi? -tut­ki­muk­sen mu­kaan työ­uu­pu­muk­sen li­sään­ty­mi­nen nä­kyi pan­de­mi­an ai­ka­na vii­me syk­sy­nä. Hyb­ri­di­työn­te­ki­jät, eli sekä etä- et­tä lä­hi­työ­tä te­ke­vät, voi­vat tut­ki­muk­sen mu­kaan pa­rem­min. Täs­sä työ­ta­vas­sa ko­et­tiin eni­ten työn imua, työ­tyy­ty­väi­syyt­tä ja työ­ky­kyä. Myös kroo­ni­nen työ­vä­sy­mys vä­he­ni hyb­ri­di­työs­sä.

Sai­raus­pois­sa­o­lot ei­vät kuor­mi­ta vain työn­te­ki­jää. Ne tu­le­vat kal­liik­si työ­nan­ta­jal­le ja koko suo­ma­lai­sel­le yh­teis­kun­nal­le. So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö on las­ke­nut sai­raus­pois­sa­o­lo­jen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sik­si hui­ke­at 24 mil­jar­dia eu­roa vuo­des­sa, ja suu­rin osa tu­lee me­ne­te­tys­tä työ­pa­nok­ses­ta. Se on lä­hes kol­ma­so­sa Suo­men en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­ses­tä! Esi­mer­kik­si jos kah­den­sa­dan hen­ki­lön yri­tyk­ses­sä vuo­tui­nen pois­sa­o­lop­ro­sent­ti on 4,5%, sen kus­tan­nuk­set yri­tyk­sel­le ovat va­jaa mil­joo­na eu­roa. Jo kym­me­nen pro­sen­tin pois­sa­o­lo­jen vä­he­ne­mi­sel­lä yri­tys sääs­täi­si vuo­des­sa lä­hes sa­ta­tu­hat­ta eu­roa.

Mikä avuk­si? Avain on­gel­maan on en­nal­ta­eh­käi­sy. Se mak­saa it­sen­sä ta­kai­sin. Työ­nan­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va työ­o­lo­suh­tei­den sään­nöl­li­ses­tä ar­vi­oin­nis­ta ja jat­ku­vas­ta ke­hit­tä­mi­ses­tä. Lain­sää­dän­nön puo­lel­la mm. so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö val­mis­te­lee par­hail­laan psy­ko­so­si­aa­li­seen kuor­mi­tuk­seen liit­ty­vää ase­tus­ta työ­tur­val­li­suus­la­kiin. Työ­hy­vin­voin­tia edis­tää, kun työn­te­ki­jät ja työ­nan­ta­jat pää­se­vät vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa kes­kus­te­le­maan työs­tä ja sen muu­tok­sis­ta. Täs­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta pe­rään­kuu­lu­tin ai­em­mas­sa leh­ti­kir­joi­tuk­ses­sa­ni Siun so­ten työ­vuo­ro­suun­nit­te­lus­ta.

Ko­ro­na-ai­ka­na otim­me hal­tuun etä­työ­tai­to­ja. Joka työ­pai­kal­la tu­li­vat Te­ams ja etäyh­tey­det ar­ki­päi­väk­si. Ovat­ko ne jää­neet si­vuun nyt? Edel­lä­mai­nit­tui­hin hy­viin tut­ki­mus­tu­lok­siin no­ja­ten, mei­dän tu­li­si­kin jous­ta­vas­ti li­sä­tä mah­dol­li­suuk­sia hyb­ri­di­työ­hön eli lähi- ja etä­työn yh­dis­tä­mi­seen niil­lä aloil­la, mis­sä se on mah­dol­lis­ta. Etä­ko­kouk­set ja lä­hi­ko­kouk­set voi­si­vat luon­te­vas­ti vuo­ro­tel­la. Voi­si­ko Poh­jois-Kar­ja­la ol­la hyb­ri­di­työn käyt­töö­not­ta­mi­ses­sa Suo­men pi­lot­ti­a­lue? Meil­lä jos mis­sä etä­työ toi­si uut­ta työ­tä maa­kun­taan.

San­na Ris­sa­nen,

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas (sd.), Li­pe­ri

Lisää aiheesta

Kysely