JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lämmin syksy näkyy mehiläisyhdyskunnassa; pesän lentoaukolla on vielä aurinkoisina päivinä vilkasta.

Lämmin syksy näkyy mehiläisyhdyskunnassa; pesän lentoaukolla on vielä aurinkoisina päivinä vilkasta.

Päivi Lievonen

14.9.2022 7.40
Uutiset

Kotipuu­tar­hu­rillekin mehiläinen on arvokas apuri

KES­KI-KAR­JA­LA

Päi­vi Lie­vo­nen

Maa­il­man­laa­jui­nen pö­lyt­tä­jä­ka­to kos­ket­taa myös kes­ki­kar­ja­lai­sia ko­ti­puu­tar­ho­ja ja maa­ti­lo­ja, mut­ta alu­eel­la on myös tar­ha­me­hi­läi­siä, jot­ka ta­sa­pai­not­ta­vat ti­lan­net­ta. Ki­ma­lai­set ja erak­ko­me­hi­läi­set ovat luon­non omis­ta pö­lyt­tä­jis­tä tär­keim­piä. Tar­ha­me­hi­läi­nen on puo­les­taan ki­ma­lais­ta te­hok­kaam­pi pö­lyt­tä­jä.

Pö­lyt­tä­jien vä­he­ne­mi­nen on huo­les­tut­ta­vaa, sil­lä 88 pro­sent­tia tun­ne­tuis­ta kas­veis­ta on eläin­pö­lyt­tei­siä. Myös ih­mi­sen käyt­tä­mis­tä vil­je­ly­kas­veis­ta 70 pro­sent­tia tar­vit­see eläin­vä­lit­teis­tä pö­ly­tys­tä tuot­taak­seen sa­toa. Pö­lyt­tä­jä­hyön­teis­ten hy­vin­voin­ti vai­kut­taa siis suu­res­ti vil­lien kas­vien mo­ni­muo­toi­suu­teen ja ih­mi­sen ra­vin­non­saan­tiin. Me­hi­läis­pö­ly­tys li­sää tut­ki­tus­ti vil­je­ly­kas­vien sa­don mää­rää ja laa­tua niin te­ho­tuo­tan­nos­sa kuin ko­ti­puu­tar­has­sa­kin.

Kimalaiset ovat luonnon omista pölyttäjistä tärkeimpien joukossa.

Kimalaiset ovat luonnon omista pölyttäjistä tärkeimpien joukossa.

Päivi Lievonen

Pö­ly­tys­työn ar­vo suu­rem­pi kuin hu­na­jan

Me­hi­läis­ten pö­ly­tys­työn ar­vok­si koko maan vil­je­ly­kas­vien pö­lyt­tä­jä­nä on ar­vi­oi­tu noin 50 mil­joo­naa eu­roa; sum­ma on noin kuu­sin­ker­tai­nen hu­na­ja­sa­don ar­voon ver­rat­tu­na. Suo­mes­sa ta­lou­del­lis­ta hyö­tyä tule esi­mer­kik­si ryp­sil­le, man­si­kal­le ja muil­le mar­joil­le, api­loi­den sie­men­vil­je­lyk­sil­le, här­kä­pa­vul­le ja tat­ta­ril­le.

Jos ko­ti­puu­tar­han lä­het­ty­vil­lä eli noin kol­men ki­lo­met­rin sä­teel­lä on me­hi­läis­tar­haa­ja, se nä­kyy po­si­tii­vi­ses­ti muun mu­as­sa luu­mu- ja ome­na­sa­don mää­räs­sä. On­nis­tu­nut pö­ly­tys kas­vat­taa myös he­del­mien ko­koa ja pa­ran­taa mar­jo­jen laa­tua. Esi­mer­kik­si man­sik­kaan pö­lyt­tä­jien vi­siit­ti li­sää myös sie­men­ten mää­rää, joka tun­tuu me­huk­kaam­pa­na mar­ja­na.

Tar­ha­me­hi­läi­nen on puu­tar­has­sa te­ho­kas työ­läi­nen; se käy yh­del­lä len­nol­la esi­mer­kik­si 80–100 ome­nan­ku­kas­sa me­si­ma­han­sa täyt­tä­mi­sek­si ja päi­väs­sä se voi teh­dä jopa seit­se­män ke­ruu­mat­kaa eli noin 700 kuk­ka­käyn­tiä päi­väs­sä. Kuk­kien kä­sit­te­ly­no­peus on 6–8 kuk­kaa mi­nuu­tis­sa, pelk­kää sii­te­pö­lyä ke­rä­tes­sään mää­rä kak­sin­ker­tais­tuu.

Mehiläiset kuljettavat siitepölyn pesään jaloissaan.

Mehiläiset kuljettavat siitepölyn pesään jaloissaan.

Päivi Lievonen

Pö­lyt­tä­jät ar­vos­ta­vat myös ai­kai­sia ja myö­hään kuk­ki­via puu­tar­ha­la­je­ja

Jo yk­si me­hi­läis­pe­sä riit­tää ko­ti­puu­tar­han ja naa­pu­rus­ton­kin pö­lyt­tä­jik­si, mut­ta esi­mer­kik­si yh­del­le mus­ta­he­ruk­ka­heh­taa­ril­le tar­vi­taan jo 2-4 pe­sää pö­lyt­tä­mään. Me­hi­läis­puu­tar­hu­rin on huo­leh­dit­ta­va pö­lyt­tä­jien ra­vin­non­saan­nis­ta koko sa­to­kau­den ajan. Tä­hän ai­kaan vuo­des­ta me­hi­läis­pe­siä on jo tan­kat­tu so­ke­ri­liu­ok­sel­la ruok­ki­mal­la, mut­ta läm­min syk­sy in­nos­taa me­hi­läi­siä yhä len­te­le­mään sii­te­pö­lyn toi­vos­sa.

Syk­syl­lä myö­hään kuk­ki­vat la­jit ovat hyö­dyl­li­siä, jo­ten au­rin­gon­kuk­ka­pen­kit, kul­ta­piis­kut, lei­mut, nau­huk­set ja sal­ko­ruu­sut ovat so­pi­via la­je­ja me­hi­läis­puu­tar­hu­ril­le, ja la­jit hou­kut­te­le­vat myös lop­pu­syk­syn per­ho­sia.

Ke­vään en­sim­mäi­sil­le len­noil­le esi­mer­kik­si kroo­kuk­set ja ke­vät­täh­det ovat tär­kei­tä, kuk­ki­van pa­jun li­säk­si. Pör­ri­äi­set saa­vat ra­vin­toa myös kir­sik­ka- ja ome­na­pui­den li­säk­si myös hyön­teis­pö­lyt­tei­sis­tä puis­ta, ku­ten pa­juis­ta, vaah­te­rois­ta ja pih­la­jis­ta.

Syk­syn is­tu­tuk­sia puu­tar­haan suun­ni­tel­les­sa voi nyt vai­kut­taa en­si ke­sän pö­lyt­tä­jien ra­vin­to­ti­lan­tee­seen.

Tarhamehiläisissä on useita eri rotuja. Kuvassa buckfast-rotuinen mehiläinen.

Tarhamehiläisissä on useita eri rotuja. Kuvassa buckfast-rotuinen mehiläinen.

Päivi Lievonen

Lisää aiheesta

Kysely