JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ari Helminen pilkkoo nyt polttopuita ensi vuoden varalle.

Ari Helminen pilkkoo nyt polttopuita ensi vuoden varalle.

Päivi Lievonen

14.9.2022 7.20
Uutiset

Energiakriisi vilkastaa polttopuukauppaa

KI­TEE

Päi­vi Lie­vo­nen

Ko­ho­a­vat ener­gi­an­hin­nat nä­ky­vät ai­em­paa ai­kai­sem­pa­na ky­syn­tä­piik­ki­nä polt­to­puu­kau­pas­sa ja hie­man ve­ny­nee­nä toi­mi­tu­sai­ka­na.

– Tänä syk­sy­nä ky­syn­tä on vä­hän nor­maa­lia ai­em­min vil­kas­tu­nut, vaik­ka kesä it­ses­sään ei ol­lut niin vil­kas kuin edel­lis­ke­sä. Toi­mi­tu­sai­ka on nyt ve­ny­nyt ta­va­o­mai­ses­ta kym­me­nes­tä päi­väs­tä kah­teen viik­koon, juu­rik­ka­lai­nen polt­to­puu­kaup­pi­as Ari Hel­mi­nen tuu­maa kla­pi­ko­neen ää­rel­lä.

Myös uu­sia asi­ak­kai­ta on il­maan­tu­nut polt­to­puu­mark­ki­noil­le.

– Eräs­kin asi­a­kas ker­toi, et­tä he oli­vat joi­ta­kin vuo­sia sit­ten pur­ka­neet ta­los­taan lei­vi­nuu­nin, kun sil­le ei sil­loin tun­tu­nut ole­van käyt­töä. Tänä ke­sä­nä oli­vat sit­ten tul­leet toi­siin aja­tuk­siin ja men­neet uu­ni­kau­poil­le. Toi­set taas ovat ker­to­neet ai­ko­van­sa jät­tää lat­ti­a­läm­mi­tyk­sen pois käy­tös­tä ko­ko­naan ja läm­mit­tä­vän­sä enem­män puul­la kuin ai­em­min.

Tiiviisti ladotut klapit on helppo kuljettaa ja varastoida.

Tiiviisti ladotut klapit on helppo kuljettaa ja varastoida.

Päivi Lievonen

Se­ka­puu ky­sy­tyin­tä

Hel­mi­sen mark­ki­na-alu­et­ta on pää­a­si­as­sa Kes­ki-Kar­ja­la. Kla­pin­sa Hel­mi­nen myy vain pa­kat­tu­na.

– Asi­ak­kai­ta häm­men­tää, jos pu­hu­taan ir­to-, heit­to- ja pi­no­kuu­ti­ois­ta. Ir­to­kuu­tio on suun­nil­leen puo­let pi­no­kuu­ti­os­ta, jo­ten mää­rän ar­vi­oin­ti on asi­ak­kaal­le haas­ta­vaa. Myyn kai­ken polt­to­puun tii­vis­ti säk­kei­hin pa­kat­tu­na eli pi­no­kuu­ti­oi­na. Polt­to­puut pi­no­taan verk­koon kä­sin ke­hi­kon ol­les­sa ym­pä­ril­lä. Näin ne saa­daan tii­viis­ti ja ta­sai­ses­ti, ei­kä sä­kin reu­nat pul­lis­te­le. Ta­sa­reu­nai­sia kuu­ti­oi­ta on help­po kul­jet­taa ja va­ras­toi­da, ja myös lii­te­riin pur­ka­mi­nen on vai­vat­to­mam­paa kun sa­mal­la saa kou­kat­tua use­am­man puun ker­ral­laan ei­kä tar­vit­se yk­si­tel­len hei­tel­lä.

Eni­ten ky­syn­tää on se­ka­puul­la.

– Koi­vu on sel­lai­nen pom­min­var­ma tuo­te, joka on ol­lut pit­kään mark­ki­noil­la polt­to­puu­na. Se­ka­puu pi­tää hor­min puh­taam­pa­na, koi­vun tuo­hi kun tah­too no­keu­tu­mis­ta ai­heut­taa.

Tasasivuiset polttopuukuutiot ovat helppoja kuljettaa ja käsitellä, vaikka vaativatkin pinoamisvaiheessa käsityötä.

Tasasivuiset polttopuukuutiot ovat helppoja kuljettaa ja käsitellä, vaikka vaativatkin pinoamisvaiheessa käsityötä.

Päivi Lievonen

Koi­vu kui­vuu ke­säs­sä

Raa­ka-ai­nees­ta noin puo­let tu­lee omas­ta met­säs­tä met­su­rin kaa­ta­ma­na ja Hel­mi­sen aja­ma­na, lo­put hän os­taa. Polt­to­puun kui­vu­mi­nen ot­taa oman ai­kan­sa, ja asi­ak­kail­la on ny­kyi­sin myös mel­ko pie­niä va­ras­to­ti­lo­ja.

– Sa­no­taan, et­tä koi­vun pi­täi­si kui­vua kak­si vuot­ta, mut­ta kyl­lä se täm­möi­sil­lä ke­leil­lä yh­teen ke­sään eh­tii kui­vua. Ha­vu­puu kui­vuu no­pe­am­min, nyt ha­lo­tut eh­ti­vät ke­vät­tal­veen pol­tet­ta­vak­si kui­vua kun pei­tet­ty­nä pi­nos­sa ovat.

Enin osa asi­ak­kais­ta ti­laa puut ko­tiin­toi­mi­tuk­sel­la.

– Kul­je­tus on hy­vin ky­syt­tyä, vaik­ka kyl­lä mi­nul­ta saa polt­to­puut ha­kea it­se­kin. Kai­kil­la polt­to­puun myy­jil­lä­hän ei enää ole edes nou­to­mah­dol­li­suut­ta.

Tolvasen pilkkeistä noin puolet tulee omasta metsästä.

Tolvasen pilkkeistä noin puolet tulee omasta metsästä.

Päivi Lievonen

Yh­den tal­ven puut lii­te­ris­sä

Hel­mi­sen mu­kaan polt­to­puun riit­tä­mi­ses­tä ei ole huol­ta. Osa asi­ak­kais­ta on jo va­ran­nut puu­e­rän­sä en­si ke­vääl­le­kin var­muu­den vuok­si.

– Kyl­lä Suo­mes­sa met­sää kas­vaa koko ajan ei­kä polt­to­puu lopu kes­ken. Yh­den tal­ven puut kun pi­tää va­rat­tu­na, se riit­tää.

Ko­ti­mai­sen tuo­tan­non osal­ta met­sä­ta­lou­des­sa oli­si Hel­mi­sen mie­les­tä pet­rat­ta­vaa.

– Luin leh­des­tä, et­tä Suo­meen tuo­ta­vas­ta koi­vu­kui­dus­ta mak­se­taan 85 eu­roa kuu­ti­ol­ta Lat­vi­as­sa, kun Suo­mes­sa kan­to­hin­ta on noin 30 eu­roa. Ih­me­tyt­tää mi­ten tuol­la hin­nal­la puu kan­nat­taa tuo­da vie­lä Suo­meen saak­ka. Jos koi­vu­kui­dun kan­to­hin­ta oli­si suo­ma­lai­sel­le puul­le vaik­ka 50 eu­roa, ei tar­vit­si­si tuo­da yh­tään puu­ta ul­ko­mail­ta.

Lisää aiheesta

Kysely