JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hyvin hoidettua taimikkoa kelpaa esitellä.

Hyvin hoidettua taimikkoa kelpaa esitellä.

Jouko Väistö

14.9.2022 6.45
Uutiset

Kipin kapin hoitotöihin ja kemera-tukia hakemaan

Jou­ko Väis­tö

Poh­jois­kar­ja­lai­set met­sä­no­mis­ta­jat ovat käyt­tä­neet tänä vuon­na lais­kas­ti ke­me­ra-tu­kia. Met­sä­kes­kuk­sen te­ke­män sel­vi­tyk­sen mu­kaan tai­mi­kon ja nuo­ren met­sän hoi­toon va­ra­tuis­ta ra­hois­ta on al­ku­syk­syyn men­nes­sä käy­tet­ty vain va­jaat 30 pro­sent­tia.

Ti­lan­ne on huo­mat­ta­vas­ti huo­nom­pi kuin vuo­si sit­ten. Vii­me vuon­na nuor­ten met­sien hoi­to­töi­tä oli elo­kuun puo­li­vä­liin men­nes­sä teh­ty 40 pro­sent­tia enem­män kuin nyt. Syk­syn ede­tes­sä ti­lan­ne toki muut­tuu, mut­ta pal­jon on töi­tä lop­pu­vuo­des­ta teh­tä­vä, jot­ta myön­ne­tyt ra­hat saa­daan te­hok­kaas­ti käy­te­tyk­si.

Koko maas­sa nuo­ren met­sän hoi­to­töi­tä oli 7,5 en­sim­mäi­sen kuu­kau­den ai­ka­na teh­ty ke­me­ra-tu­el­la noin 41 000 heh­taa­rin alal­la, mikä on nel­jän­nek­sen vä­hem­män kuin vii­me vuon­na sa­maan ai­kaan.

Tai­mi­kon var­hais­hoi­don osal­ta ol­tiin vii­me vuo­des­ta jäl­jes­sä vii­den­nek­sen ja pien­puun ke­ruun osal­ta noin 15 pro­sen­tin ver­ran. Ym­pä­ris­tö­tu­en ja luon­non­hoi­don va­ro­jen käyt­tö on sen si­jaan kas­va­nut noin 11 pro­sent­tia edel­lis­vuo­des­ta.

Ke­me­ra-raha ei ole käy­nyt kau­pak­si

Han­ke­hal­lin­non asi­an­tun­ti­ja­na Met­sä­kes­kuk­ses­sa toi­mi­van Yr­jö Nis­ka­sen mu­kaan puun­tuo­tan­non tu­ke­mi­seen on täl­le vuo­del­le va­rat­tu ke­me­ra-va­ro­ja 57 milj. eu­roa, mil­lä oli­si mah­dol­lis­ta hoi­taa nuo­ria met­siä 164 000 heh­taa­rin alal­la.

Syys­tä tai toi­ses­ta tar­jol­la ole­va ke­me­ra-raha ei ole käy­nyt kau­pak­si.

– Jo vii­me vuon­na hoi­to­töi­hin va­rat­tu­ja eu­ro­ja jäi run­saas­ti käyt­tä­mät­tä ja nyt näyt­tää sil­tä, et­tä met­sä­no­mis­ta­jat osal­lis­tu­vat tänä vuon­na val­ti­on sääs­tö­tal­koi­siin vie­lä­kin mit­ta­vam­min jät­tä­mäl­lä käyt­tä­mät­tä bud­je­toi­tua tu­ki­ra­haa jopa 20 mil­joo­naa eu­roa, Nis­ka­nen ar­vi­oi.

Ter­veys­lan­noi­tuk­sis­sa taso on py­sy­nyt, mut­ta...

Met­sä­tei­tä oli elo­kuun puo­li­vä­liin men­nes­sä ra­ken­net­tu ja pe­rus­pa­ran­net­tu 43 ki­lo­met­riä, kun vuo­si sit­ten val­mis­ta tie­tä oli sa­maan ai­kaan teh­ty 147 ki­lo­met­riä.

Suo­met­sien hoi­to­työt ovat al­ku­vuo­des­ta vä­hen­ty­neet 5 300 heh­taa­ris­ta 3 300 heh­taa­riin. Met­sien ter­veys­lan­noi­tuk­sen osal­ta sen si­jaan ol­laan vii­me vuo­den ta­sol­la. Nii­tä on elo­kuun puo­li­vä­liin men­nes­sä teh­ty 4 800 heh­taa­rin alal­la.

Ke­me­ra-tu­kea on myön­net­ty vii­me ai­koi­na vuo­sit­tain noin 70 000 met­sä­o­mis­ta­jal­le. Vii­me vuon­na Met­sä­kes­kus myön­si puun­tuo­tan­toon 42,3 ja luon­non­hoi­toon 9,8 milj. eu­roa. Ym­pä­ris­tö­tu­en osuus luon­non­hoi­to­po­tis­ta oli 9,3 milj. eu­roa.

Lisää aiheesta

Kysely