JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.9.2022 4.55
Uutiset

MehtäPekka viihtyy juurillaan

KI­TEE

Jou­ko Väis­tö

Met­su­ril­le toi­mis­to­töis­tä tut­tu työ­ai­ka ei sovi. Hä­nen on jär­jes­tet­tä­vä työn­sä vuo­de­nai­ko­jen ja ke­lien mu­kaan. Tie­nes­tit on han­kit­ta­va su­lien mai­den ai­kaan. Lu­mes­sa räm­pi­mi­nen ei lyö lei­vil­le.

– Lo­mal­la ei pas­saa ke­vääl­lä, ke­säl­lä ja syk­syl­lä loi­koil­la. Sa­han ja pot­ti­put­ken on sil­loin lii­kut­ta­va, Meh­tä­Pe­kan ni­mel­lä ura­koi­va ki­tee­läi­nen met­su­riy­rit­tä­jä Pek­ka Uuk­su­lai­nen sa­noo.

Työ­ryt­mi heit­tää ku­per­keik­kaa eten­kin kes­ki­ke­sän ai­kaan. Tuol­loin met­su­ri on to­del­li­nen aa­mu­virk­ku.

– Ke­sä­hel­teel­lä aloi­tan työt aa­mu­yön tun­tei­na ja jat­kan nii­tä puo­lil­le päi­vin. Ja jos vir­taa riit­tää, teen päi­vän päät­teek­si vie­lä ly­hy­en il­ta­löy­sin, hän ku­vai­lee ke­säis­tä työ­ryt­mi­ään.

Sa­de­sää­kään ei es­tä me­ne­mäs­tä met­sään. Ny­ky­ään met­su­rin va­rus­teet ovat niin hy­vät, et­tä niil­lä pär­jää ve­ti­sel­lä­kin ke­lil­lä.

Hel­teet ei­vät ole met­su­rin ai­noa rie­sa. Pär­jät­tä­vä on myös eri­lais­ten mok­ki­ais­ten kans­sa. Al­ku­ke­säs­tä kiu­san­kap­pa­lei­na ovat iti­kat ja mä­kä­rät, kes­ki­ke­säl­lä paar­mat ja syk­syl­lä hir­vi­kär­pä­set.

Tänä ke­sä­nä moni met­su­ri on saa­nut ko­kea na­hois­saan myös am­pi­ai­sen pis­tok­sia. Am­pi­ai­sia on ol­lut eten­kin lop­pu­ke­säs­tä pal­jon.

Luon­to ve­tää puo­leen­sa

Luon­to ve­tää met­su­ria puo­leen­sa kiu­san­kap­pa­leis­ta huo­li­mat­ta. Pek­kaa se on ve­tä­nyt puo­leen­sa kym­men­kun­ta vuot­ta kes­tä­neen ra­ja­mie­su­ran jäl­keen am­mat­ti­mai­ses­ti vuo­des­ta 2014 läh­tien, jol­loin hän ryh­tyi te­ke­mään met­su­rin hom­mia toi­mi­ni­mel­lä ko­ti­ti­lal­la teh­dyn su­ku­pol­ven jäl­keen.

Ku­lu­van vuo­si­kym­me­nen alus­sa hän kä­väi­si ha­ke­mas­sa uut­ta pers­pek­tii­viä työ­e­lä­mään toi­mi­mal­la pa­rin vuo­den ajan Riis­ta­kes­kuk­sen pal­ve­luk­ses­sa Su­si­LI­FE-pro­jek­tis­sa, jos­sa toi­men­ku­vaan kuu­lui mm. ko­tie­läin­ti­lo­jen suo­je­lu­toi­men­pi­tei­den ja pe­to­yh­dys­hen­ki­löi­den kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­lua.

Työ oli pal­jol­ti toi­mis­to­työ­tä ja al­koi vä­hi­tel­len mais­tua puul­le. Veri ru­pe­si ve­tä­mään ta­kai­sin met­sään ja lo­pul­li­ses­ti pää­tös met­su­rin hom­miin pa­luus­ta kyp­syi vii­me tal­ve­na. Sitä sii­vit­ti su­sien kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen kiel­tä­mi­nen.

Työ­teh­tä­viä joka vuo­de­na­jal­le

Met­su­rin työ­teh­tä­vät vaih­tu­vat vuo­de­nai­ko­jen mu­kaan. Pek­ka ker­too aloit­ta­neen­sa met­sä­työt vii­me ke­vää­nä vii­meis­ten lu­mien ai­kaan tai­mik­ko­jen var­hais­per­kauk­sel­la.

Tou­ko­kuun puo­li­vä­lin kiep­peil­lä rai­vaus­sa­ha vaih­tui pot­ti­put­keen. Is­tu­tus­hom­mis­sa vie­räh­ti ai­kaa niin, et­tä ke­vä­tis­tu­tus­ten vii­mei­set puun­tai­met oli­vat maas­sa hei­nä­kuun al­ku­puo­lel­la.

Täs­tä läh­tien hän on teh­nyt näi­hin päi­viin as­ti hak­kuu­a­lu­ei­den en­nak­ko­rai­vauk­sia ja ne jat­ku­vat ku­lu­van kuun lop­puun as­ti.

Tä­män jäl­keen edes­sä ovat vie­lä tai­mi­kon­hoi­to­työt. Nii­tä teh­dään lu­men tu­loon as­ti ja suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä vie­lä lu­mien ai­kaan­kin. Ohut lu­mi­ker­ros­kaan ei es­tä töi­den te­ke­mis­tä ja on­nis­tuu­han se rai­vaus­sa­han ul­koi­lut­ta­mi­nen myös lu­mi­ken­gät ja­las­sa.

Sy­dän­tal­vi on met­su­riy­rit­tä­jän ar­jes­sa rau­hal­li­sem­paa ai­kaa. Lonk­kaa ei toki sil­loin­kaan ve­de­tä. Te­ke­mis­tä met­sis­sä riit­tää lei­mi­koi­den merk­kauk­sen mer­keis­sä.

Kai­kis­sa työ­teh­tä­vis­sä tar­vi­taan am­mat­ti­tai­toa. Niin met­su­rin hom­mis­sa­kin. Met­su­ril­la on ol­ta­va sil­mää ha­vai­ta luon­to­koh­teet, so­pi­vat sääs­tö­puu­ryh­mät ja riis­ta­ti­hei­köt. Ja tär­ke­ää on tun­tea myös ke­me­ra-sää­dök­set ja nii­den kaut­ta tu­le­vat vel­voit­teet.

Pek­ka myön­tää, et­tä met­su­rin hom­mat ei­vät sovi kai­kil­le. Ne vaa­ti­vat oman­lai­sen­sa luon­teen. Töi­tä on teh­tä­vä ke­lil­lä kuin ke­lil­lä, sil­loin­kin, kun mo­nien mui­den am­mat­tien edus­ta­jat loi­koi­le­vat au­rin­ko­ran­noil­la.

Lisää aiheesta

Kysely