JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.9.2022 6.55
Uutiset

Puhoksen myllyyn liittyvä tieto ja taito yhä muistissa

KI­TEE

Mir­ja Hurs­kai­nen

Myl­ly­ra­ken­nus nou­see ryh­dik­kää­nä ka­na­vau­o­mas­ta. Jo­kai­ses­sa sen nel­jäs­tä ker­rok­ses­ta riit­ti kuul­ta­vaa, ta­ri­noi­ta myl­lyn his­to­ri­as­ta ja toi­min­nas­ta, kun ra­ken­nus­ta kier­ret­tiin myl­lä­ri­mes­ta­ri Tuo­mo Mon­ton opas­tuk­ses­sa. Myl­lyn ta­ri­nat kuu­lui­vat osa­na Pu­hok­sen ke­hit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mään ke­sän pää­tös­ta­pah­tu­maan Van­has­sa Pu­hok­ses­sa.

Pu­hok­sen van­han myl­lyn his­to­ria yl­tää pit­käl­le. Pu­hok­sen­kos­ki on Ki­teen van­him­pia myl­lyn­paik­ko­ja. Pu­hos kuu­lui Suor­lah­den ho­vil­le, ja myy­des­sään sen vuon­na 1770 Suor­lah­den kruu­nun­vou­ti An­der­sin piti Pu­hok­sen myl­lyn it­sel­lään. Kun omis­tus siir­tyi edel­leen kruu­nun­vou­ti Gab­riel Wal­le­niuk­sel­le, hän pe­rus­ti alu­eel­le sa­han vuon­na 1774. Ve­si­ra­tas­myl­lyn käyt­tö­voi­ma vaih­tui säh­kök­si vuon­na 1963, kun voi­ma­lai­tos teh­tiin vie­rel­le.

Tuo­mo Mon­to tun­tee Pu­hok­sen myl­lyn his­to­ri­aa pit­käl­tä ajal­ta. Hän oli su­kun­sa kol­man­nen pol­ven myl­lä­ri Pu­hok­ses­sa. Myl­lä­rin op­pia hän ker­too saa­neen­sa myös enoil­taan.

– So­dan jäl­keen uk­ki­ni Mat­ti Mon­to aloit­ti myl­lä­ri­nä siel­lä.

Vuon­na 1971 hän vuok­ra­si myl­lyn isän­sä kans­sa, kun Kau­kas Oy lo­pet­ti myl­lyn toi­min­nan.

– Oli­si­vat eh­kä pur­ka­neet tä­män­kin niin kuin kävi mo­nil­le muil­le alu­een ra­ken­nuk­sil­le.

Pu­hok­sen myl­lys­sä käy­tiin kau­kaa­kin. Eri­tyi­ses­ti Sa­von­lin­nas­ta päin oli pal­jon jau­hat­ta­jia. Tääl­lä käy­tiin myös Toh­ma­jär­vel­tä ja Jo­en­suun suun­nal­ta.

Kau­pun­gin omis­tuk­seen

Myl­lyn on 1980-lu­vul­ta läh­tien omis­ta­nut Ki­teen kun­ta, sit­tem­min kau­pun­ki. Alue ra­ken­nuk­si­neen os­tet­tiin Kau­kas Oy:ltä. Tuo­mo Mon­to vuok­ra­si myl­lyn taas uu­del­leen vuon­na 1984. Kai­ken kaik­ki­aan hän toi­mi myl­lä­ri­nä Pu­hok­ses­sa yli 30 vuot­ta.

– Muu­ta­mia vuo­sia sit­ten vai­kut­ti jo sil­tä, et­tä myl­ly­ra­ken­nus läh­tee lii­ken­tee­seen. Soi­tin kau­pun­gil­le, et­tä nyt on jo­tain teh­tä­vä, ker­too Tuo­mo Mon­to.

Su­kel­lus­tar­kas­tuk­ses­sa ha­vait­tiin, et­tä myl­lyn pe­rus­tus­ten al­la vir­ran­nut vesi oli vie­nyt maan myl­lyn al­ta. Kun Poh­jois-Kar­ja­lan Säh­kö kun­nos­ti myl­lyn lä­hel­lä sään­nös­te­ly­pa­don, ra­ken­net­tiin myl­lyn ylä­puo­lel­le ka­na­vaan työ­pa­to, jol­loin myl­lyn pe­rus­tuk­siin voi­tiin po­ra­ta sy­vät rei­ät, jot­ka täy­tet­tiin be­to­nil­la.

Mo­ni­puo­li­nen ja te­ho­kas myl­ly

Kau­kas Oy:n ai­ka­na jau­ha­tus­mää­rät oli­vat suu­rim­mil­laan: vuon­na 1954 jopa 3 mil­joo­naa ki­loa. Yh­ti­öl­lä oli pal­jon työn­te­ki­jöi­tä, joi­ta kii­re­ai­ka­na käy­tet­tiin myös myl­lyn töis­sä.

– Mie­het oli­vat ui­tol­la ja met­sä­töis­sä päi­vät ja yöt myl­lyl­lä. Lo­pul­ta Lau­rit­sa­las­ta kiel­ti­vät, kun lie­ne­vät hank­ki­neet pa­rem­min kuin her­rat, my­häi­lee Tuo­mo Mon­to.

Vie­lä 1970-luku oli kul­ta-ai­kaa, kun vil­jaa käy­tet­tiin pal­jon kar­jan re­huk­si. Yh­del­lä ker­taa saa­tet­tiin jau­hat­taa vaik­ka­pa kär­ry­kuor­ma kau­raa. Kun kar­ja­ti­loil­le han­kit­tiin omat myl­lyt, lop­pui re­hu­vil­jan jau­ha­mi­nen. Eri vil­jo­ja riit­ti kui­ten­kin jau­het­ta­vak­si elin­tar­vik­keek­si.

Pu­hok­sen myl­lyn eri­koi­suus on suu­ri ja te­ho­kas veh­nä­myl­ly. Seu­lat ja vals­sien pi­tuus ovat rat­kai­se­va te­ki­jä. Veh­nä­myl­lyn ta­kia ra­ken­nuk­sel­ta vaa­di­taan kor­keut­ta. Nä­ky­vin, kor­kea osa on ra­ken­net­tu vuon­na 1951.

– Ra­ken­ta­jis­ta on elos­sa vie­lä Par­vi­ai­sen Heik­ki ja Rou­vi­sen Ah­ti.

Veh­nä kier­tää myl­lys­sä pit­kän mat­kan, jopa 400 met­riä eri­lais­ten seu­lo­jen, vals­sien, kuo­ri­mien ja har­jo­jen läpi. On­pa as­pi­raat­to­ri­kin, joka erot­taa suu­rim­mat ros­kat. On erot­te­li­jaa ja la­jit­te­li­jaa. Van­hat sys­tee­mit ovat toi­mi­via ja yk­sin­ker­tai­sia. Pui­set ra­ken­teet ei­vät hi­koi­le läm­pö­ti­lan no­pe­as­ti vaih­tu­es­sa.

Val­mis­ta tuo­tet­ta tu­lee mo­nes­ta tuu­tis­ta. Pel­käs­tään veh­näs­tä saa­daan le­set­tä, gra­ha­mia, hii­va­lei­pä­jau­ho­ja, man­na­ryy­niä ja veh­nä­jau­hoa eri kar­keuk­sil­la.

– Kun lese ero­te­taan, syn­tyy hii­va­lei­pä­jau­hoa. Gra­ham syn­tyy täs­sä lo­pus­sa, kun jau­ho al­kaa tum­mua ja sii­nä on kuor­ta se­as­sa. Gra­ha­mik­si sa­no­taan myös, jos jau­he­taan ki­vel­lä veh­nä kaik­ki­ne kuo­ri­neen. Man­na­ryy­niä syn­tyy muu­ten sa­das­ta ki­los­ta jy­viä vain noin 15 ki­loa, kun muu­ta jau­ho­ja saa­daan 65 ki­loa, Tuo­mo Mon­to va­lot­taa jau­ha­mi­sen sa­lo­ja.

Jau­ho­jen omi­nai­suu­det kil­pai­lu­valt­ti

En­nen kil­pail­tiin veh­nä­jau­hon val­koi­suu­del­la. Kun jau­ho lai­tet­tiin kah­den la­si­le­vyn vä­liin, ei sii­nä saa­nut nä­kyä rus­kei­ta täp­liä. Lei­po­mi­so­mi­nai­suu­det ovat myös ol­leet ai­na tär­keä omi­nai­suus jau­hois­sa

– Ny­kyi­sin ei ole niin nuu­ka. Pa­rem­pi maku, kun ei niin val­kois­ta. Ja ihan op­pi­kir­jas­sa sa­no­taan, et­tä nel­jän vii­kon pääs­tä jau­ha­mi­ses­ta al­kaa ol­la lei­von­ta­o­mi­nai­suu­det par­haim­mil­laan. Veh­nä­jau­hon pi­tää le­vä­tä. Sama kos­kee ruis­ta.

Ke­säl­lä oli huol­to­tau­ko, kun myl­lyn ki­viin ta­ot­tiin urat jy­viä var­ten ja myl­ly sii­vot­tiin. Urien hi­o­mi­nen oli tark­kaa työ­tä. Myl­lä­rin kont­to­ris­ta löy­tyy vie­lä­kin pa­pe­ri, jois­sa hi­on­nas­ta on tark­ka sel­vi­tys.

Ny­kyi­sil­lä vil­je­ly­tek­nii­koil­la ei­vät vält­tä­mät­tä saa­da pa­ras­ta jau­hoa.

– Van­hat myl­lä­rit jo sa­noi­vat, et­tä hyvä ruis lop­pui sii­hen, kun lop­pui sei­väs­tys. Vil­jat kui­va­taan lii­an kui­vak­si ja jou­kos­sa on vih­rei­tä jy­viä. Ja tie­tys­ti puut­tuu se rii­hes­sä kui­va­tun ru­kiin maku.

Myl­lyn ta­ri­noi­ta

Myl­lyyn liit­ty­vä ta­ri­na­pe­rin­ne on vä­ri­käs­tä. Kii­vaim­paan ai­kaan 50-lu­vul­la jau­ha­tus­vuo­roa jo­no­tet­tiin ja ker­ro­taan, et­tä vuo­roa sai siir­ret­tyä eteen­päin esi­mer­kik­si voi­pa­ke­til­la. Hu­hut­tiin myös, et­tä erääl­lä ”Kut­sei­tin” ti­lan­hoi­ta­jis­ta oli­si ol­lut myl­lys­sä sa­lai­nen put­ki, jota myö­ten osa jau­hos­ta va­lui hä­nen yk­si­tyi­seen laa­riin­sa.

Myös aar­tei­ta myl­lys­sä ker­ro­taan ol­leen. Ik­ku­na­lau­dal­la on näh­ty nip­pu Arp­pen ai­kai­sia se­te­lei­tä, mut­ta ne hä­vi­si­vät 1983 pi­det­ty­jen höy­ry­lai­va­juh­lien yh­tey­des­sä.

Myl­ly on ol­lut tär­keä koh­taa­mis­paik­ka. Myl­ly­reis­sul­la saa­tet­tiin vii­pyä pi­tem­pään, kun oli tar­vis. Myl­ly­tu­pa oli läm­mi­tet­ty odot­te­lu­kop­pi myl­lyn toi­ses­sa ker­rok­ses­sa. Sin­ne joh­ta­vat ku­lu­neet por­ra­sas­kel­mat ja hie­no­pin­tai­sik­si si­len­neet kai­teet ker­to­vat omaa ta­ri­naan­sa mo­nis­ta nii­tä hi­o­neis­ta jal­ka- ja kä­si­pa­reis­ta.

– Sei­nil­lä oli pal­jon kir­joi­tuk­sia. Kyl­lä nyt har­mit­taa, et­tä maa­la­sin sen. Ar­ve­lin sil­loin, et­tä en il­keä jät­tää, kun siel­lä oli vaik­ka mitä, har­mit­te­lee Tuo­mo Mon­to pe­rin­teen tu­hou­tu­mis­ta.

Lisää aiheesta

Kysely