JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jukka Turunen kalapöytineen on tuttu näky Kiteen torilla.

Jukka Turunen kalapöytineen on tuttu näky Kiteen torilla.

Mirja Hurskainen

14.9.2022 6.00
Uutiset

Kalastajan työ sesonkiluonteista

KE­SÄ­LAH­TI

Mir­ja Hurs­kai­nen

Vesa Tu­ru­nen ja Juk­ka Tu­ru­nen, isä ja poi­ka, ka­las­ta­vat am­ma­tik­seen. Ve­san ka­las­tu­su­ra on pit­kä, yli 25 vuot­ta. Aluk­si ka­las­ta­mi­nen kul­ki ra­ken­ta­mi­sen ohel­la, mut­ta vuo­des­ta 2012 se on ol­lut pää­toi­mi. Juk­ka on opis­kel­lut ja työs­ken­nel­lyt myös muu­al­la, mut­ta pa­la­si kuu­si vuot­ta sit­ten ka­las­ta­jak­si.

– Oma va­paus ka­las­tuk­ses­sa, hän ker­too yh­dek­si syyk­si pa­luu­seen.

Juk­ka Tu­ru­sen myyn­ti­pöy­tä on tut­tu näky Ki­teen to­ril­la per­jan­tai­aa­mui­sin. Vesa Tu­ru­nen toi­mit­taa ka­laa ra­vin­to­loil­le Sa­von­lin­nan seu­dul­le. Jos ka­laa tu­lee run­saas­ti, myös hä­net saat­taa löy­tää Ki­teen to­ril­ta lau­an­tai­aa­mui­sin. Heil­lä mo­lem­mil­la on omat toi­mi­ni­met.

Vil­la­las­sa si­jait­se­vat Tu­ru­sen Jär­vi­ka­lan ka­lan­kä­sit­te­ly­ti­lat. Si­jain­ti on si­kä­li ihan­teel­li­nen, et­tä sii­tä kä­sin voi ka­las­taa kol­mel­la jär­vel­lä. Ori­ve­si, Pu­ru­ve­si ja Py­hä­jär­vi ovat kaik­ki yl­tö­mat­kan pääs­sä.

Pyyn­ti vuo­de­nai­ko­jen mu­kaan

Vuo­de­nai­ko­jen vai­ku­tus ka­las­tuk­seen on suu­ri säi­den ja olo­suh­tei­den ta­kia. Tuu­li, kova pak­ka­nen ja jää­ti­lan­ne tuo­vat ka­las­tuk­seen haas­teen­sa. Jo mon­ta vuot­ta on ol­lut poik­keuk­sel­li­set jäät, jo­ten al­ku­tal­ves­ta läh­tien on pi­tä­nyt ajaa poh­jia. Ke­vät, syk­sy ja al­ku­tal­vi ovat ka­lan tu­lon kan­nal­ta par­hai­ta. Sil­loin työ­päi­vät ve­ny­vät pit­kik­si. Ke­säl­lä voi ot­taa vä­hän ren­nom­min.

– Kesä on sem­mos­ta ki­tuut­te­lua, kun kala ei lii­ku, tuu­mii Juk­ka.

Poh­ja­ry­sil­lä pyy­de­tään ke­säl­lä ku­haa, ah­ven­ta ja hau­kea. Ry­säs­sä kala py­syy elos­sa, jo­ten sii­tä voi va­li­ta otet­ta­vat ja las­kea muut kas­va­maan. Tal­vi­sai­kaan ka­las­tus ta­pah­tuu ver­koil­la. Ka­lat myy­dään fi­lee­nä ja mas­sa­na ja jos­kus sa­vus­tet­tu­na­kin. Tämä kesä on ol­lut muik­ku­saa­lii­den kan­nal­ta heik­ko. To­ri­myyn­tiin muik­ku os­te­taan sil­loin Ke­ri­mä­en ka­la­ta­lol­ta, joka on ka­las­ta­jien osuus­kun­ta.

Syk­syl­lä aloi­te­taan taas mui­kun ry­sä­pyyn­ti. Muik­ku­ry­sät ovat pin­ta­ry­siä. Mui­kus­ta saa­ta­val­le eri­kois­tuot­teel­le, mä­dil­le, on myös ky­syn­tää. Nyt­kin sitä on ti­lat­tu pää­kau­pun­ki­seu­dun ra­vin­to­laan sata ki­loa, jo­hon tar­vi­taan noin tu­han­nen muik­ku­ki­lon mäti.

Norp­pa otet­ta­va huo­mi­oon

Nor­pan rau­hoi­tu­sa­lue yl­tää Ki­teel­lä Hei­no­nie­men kär­jen seu­tu­vil­le. Tämä aset­taa ra­joi­tuk­sia eri­tyi­ses­ti mui­kun ry­sä­pyyn­nil­le. Vesa Tu­ru­nen on ol­lut ke­hit­tä­mäs­sä ja te­ke­mäs­sä norp­pa­tur­val­lis­ta ry­sää Sa­von­lin­nan alu­een hank­kees­sa. Ry­säs­sä on kal­te­rit suu­au­kol­la ja pa­ko­au­kot. Myös sil­mä­kool­le on tar­kat mää­ri­tel­mät.

– Muik­kua ei pys­ty ry­säl­lä pyy­tä­mään norp­pa-alu­eel­la. Vil­la­las­sa Paa­si­ve­den puo­lel­la var­sin­kin on norp­pia niin pal­jon, et­tä kun ry­sää nos­taa, voi norp­pa vie­lä su­kel­taa tar­kas­ta­maan, et­tä on­ko tääl­lä ka­laa, Vesa ker­too.

Ko­ti­mais­ta ka­laa pan­nul­le!

Per­jan­tai­sin Ki­teen to­ril­la ka­la­tis­kil­le on usein jopa jo­no­tus­ta. Aa­mu­ai­ka­ko vai­kut­ta­nee, mut­ta ka­lan myy­jän nä­kö­kul­mas­ta os­ta­ja­po­ruk­ka tah­too lai­ta­naan ol­la kes­ki-ikäis­tä ja sitä van­hem­paa. Nuo­rem­pia käy vain sa­tun­nai­ses­ti.

– Kau­pas­ta os­te­taan kyl­lä loh­ta ja ra­vin­to­las­ta ka­laa an­nok­si­na, Juk­ka tuu­mai­lee ko­ti­mai­sen ka­lan me­nek­kiä.

Pit­kään ka­las­ta­nee­na Vesa Tu­ru­nen nä­kee myös alu­een jär­vis­sä ta­pah­tu­nei­ta muu­tok­sia: ka­las­te­taan lii­an vä­hän. Sik­si mo­nis­sa jär­vis­sä on pal­jon esi­mer­kik­si pien­tä lah­naa. Ori­ve­des­sä li­sään­tyy sär­ki­ka­loi­hin kuu­lu­va sor­va ja Py­hä­jär­ves­sä ta­va­taan jo ylei­ses­ti tu­lo­kas­la­jia suu­ta­ria, jota is­tu­tet­tiin ai­ka­naan Pu­hok­seen. Ra­pua on myös ny­ky­ään pal­jon, ja se han­ka­loit­taa verk­ko­pyyn­tiä, kun ala­pau­la roik­kuu nii­tä täyn­nä.

Lo­puk­si am­mat­ti­ka­las­ta­jal­ta vie­lä vin­kit ka­lan kä­sit­te­lyyn. Ku­han, ah­ve­nen ja hau­en kä­sit­te­lys­tä Vesa Tu­ru­nen ker­too:

– Meil­lä kala ai­na ve­res­te­tään jää­ve­des­sä. Sit­ten se jääh­dy­te­tään 1,5, as­tee­seen, jon­ka jäl­keen se fi­le­oi­daan. Täl­lai­nen fi­lee ei ku­tis­tu ei­kä kip­ris­te­le pan­nul­la.

Lisää aiheesta

Kysely