JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lomittaja Minna Torni pitää eläinten parissa työskentelemisestä.

Lomittaja Minna Torni pitää eläinten parissa työskentelemisestä.

Merja Maukonen

14.9.2022 8.15
Uutiset

Lomittajan työ on vaihtelevaa ja monipuolista

KI­TEE

Mer­ja Mau­ko­nen

Ki­tee­läi­nen Min­na Tor­ni, 40, on työs­ken­nel­lyt lo­mit­ta­ja­na vii­si­tois­ta vuot­ta.

– Val­mis­tuin vuon­na 2007 ag­ro­lo­gik­si. Ag­ro­lo­gin töi­tä ei löy­ty­nyt lä­hi­seu­dul­ta, mut­ta lo­mit­ta­jil­le oli tar­vet­ta, jo­ten ryh­dyin lo­mit­ta­jak­si, ker­too Tor­ni.

Tor­nin van­hem­mil­la on lyp­sy­kar­ja­ti­la, jo­ten työ oli en­nes­tään tut­tua.

– Lo­mit­ta­ja on ti­lal­la työs­ken­nel­les­sään vas­tuus­sa maa­ta­lou­sy­rit­tä­jän eläi­mis­tä, työs­tä ja elin­kei­nos­ta. Lo­mit­ta­jan työs­sä on ol­ta­va ai­dos­ti kiin­nos­tu­nut eläin­ten hoi­dos­ta ja hy­vin­voin­nis­ta, Tor­ni sa­noo.

Jo­kai­sel­la ti­lal­la on omat eri­tyis­piir­teen­sä

Tor­ni työs­ken­te­lee pää­a­si­as­sa va­ki­oa­si­ak­kai­den ti­loil­la. Uu­del­la ti­lal­la työ al­kaa kat­ta­val­la pe­reh­dy­tyk­sel­lä, sil­lä jo­kai­sel­la ti­lal­la on omat eri­tyis­piir­teen­sä.

– Tu­tul­le ti­lal­le on ai­na mu­ka­vaa ja help­poa tul­la, kos­ka eläi­met ja työs­ken­te­ly­ta­vat ja -vä­li­neet ovat tut­tu­ja. Uu­sil­la ti­loil­la pää­see op­pi­maan uu­sia asi­oi­ta.

Hän työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä osa-ai­kai­ses­ti.

– Osa-ai­ka­työ so­pii tä­män het­ki­seen elä­män­ti­lan­tee­see­ni. Ai­kaa jää myös per­heel­le ja lap­sil­le, ja ti­lan aa­mu- ja il­ta­töi­den vä­lis­sä on ai­kaa hoi­taa omia asi­oi­ta.

Ro­bo­tit ja au­to­ma­tiik­ka yleis­ty­neet alal­la

Työn­ku­va on muut­tu­nut vii­mei­sen vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na.

– Kun aloi­tin, saat­toi ol­la vie­lä kym­me­nen lyp­sy­leh­män ti­lo­ja. Sit­tem­min ti­lo­jen koot ovat kas­va­neet ja ti­lo­ja on vä­hem­män. Ko­neet, ro­bo­tit ja tie­to­tek­niik­ka ovat tul­leet täl­le­kin alal­le, Tor­ni ker­too.

Alan muut­tu­es­sa lo­mit­ta­jil­le jär­jes­te­tään täy­den­nys­kou­lu­tus­ta, jos­sa saa pe­rus­tie­dot ja -tai­dot.

– Isän­tä­vä­ki opas­taa yk­si­tyis­koh­dis­sa ja käy­tän­nön asi­ois­sa, kun ti­lal­le tu­lee uut­ta tek­niik­kaa.

Eläin­ten pa­ris­sa työs­ken­te­ly tuo työniloa

Lo­mit­ta­jan työs­sä pa­ras­ta on Tor­nin mie­les­tä mah­dol­li­suus työs­ken­nel­lä eläin­ten pa­ris­sa.

– Lo­mit­ta­ja­na saa hoi­taa eläi­miä, mut­ta eläi­mis­tä ei ole kui­ten­kaan maa­ta­lou­sy­rit­tä­jän ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta vas­tuu­ta. On hie­noa, kun nä­kee eläin­ten ja maa­ta­lou­sy­rit­tä­jän tyy­ty­väi­syy­den teh­tyyn työ­hön.

Alan huo­no­ja puo­lia ovat pit­kät työ­mat­kat ja pi­dem­mät yh­tä­jak­soi­set työ­put­ket. Alan vaih­toa Tor­ni ei ole va­ka­vas­ti har­kin­nut.

– Pit­kiä mat­ko­ja ei ole mu­ka­vaa ajaa var­sin­kaan tal­vi­ke­lis­sä, mut­ta on­nek­si ti­lat, joil­la työs­ken­te­len, ovat pää­sään­töi­ses­ti mel­ko lä­hel­lä. Työ on mo­ni­puo­lis­ta ja vaih­te­le­vaa, ja viih­dyn työs­sä­ni.

Lisää aiheesta

Kysely