JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lomituspalvelujohtaja Salla Heinosen mukaan Keski-Karjalan lomittajatilanne on hyvä.

Lomituspalvelujohtaja Salla Heinosen mukaan Keski-Karjalan lomittajatilanne on hyvä.

Merja Maukonen

14.9.2022 8.10
Uutiset

Keski-Karjalan lomittajatilanne on hyvä

KES­KI-KAR­JA­LA

Mer­ja Mau­ko­nen

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la ei kär­si­tä täl­lä het­kel­lä muu­ta Suo­mea vai­vaa­vas­ta lo­mit­ta­ja­pu­las­ta.

– Meil­lä on hyvä ti­lan­ne. Rek­ry­toin­nit ovat on­nis­tu­neet ja li­säk­si meil­lä on re­ser­vis­sä keik­ka­työn­te­ki­jöi­tä, sa­noo Kes­ki-Kar­ja­lan lo­mi­tus­pal­ve­lui­den lo­mi­tus­pal­ve­lu­joh­ta­ja Sal­la Hei­no­nen.

Keik­ka­työn­te­ki­jöi­den re­ser­vi koos­tuu työ­ky­kyi­sis­tä elä­köi­tyi­neis­tä lo­mit­ta­jis­ta sekä alan opis­ke­li­jois­ta ja lo­mi­tus­pal­ve­lu­y­rit­tä­jis­tä.

– Meil­lä on myös Ri­ve­ri­an kans­sa kump­pa­nuus­so­pi­mus, jon­ka kaut­ta meil­le tu­lee työ­har­joit­te­li­joi­ta.

Suun­nit­te­lus­sa huo­mi­oi­daan työ­mat­kat

Kes­ki-Kar­ja­lan lo­mi­tus­pal­ve­lu­jen toi­mi­a­lu­ee­seen kuu­lu­vat Ki­tee, Toh­ma­jär­vi ja Rääk­ky­lä.

– Toi­mi­a­lue on mel­ko pie­ni, jo­ten ti­lo­jen etäi­syy­det kun­ta­kes­kuk­sis­ta ei­vät ole pää­sään­töi­ses­ti pit­kiä. Lo­mit­ta­jia asuu eri puo­lil­la toi­mi­a­lu­et­ta, ja lo­mi­tus­pal­ve­lu­ja py­ri­tään suun­nit­te­le­maan si­ten, et­tä työ­mat­kat oli­si­vat mah­dol­li­sim­man ly­hyi­tä, Hei­no­nen ker­too.

Työ­ky­vys­tä huo­leh­di­taan tu­ki­toi­mil­la

Lo­mit­ta­jien mää­rä Kes­ki-Kar­ja­lan toi­mi­a­lu­eel­la on va­kiin­tu­nut vii­me vuo­si­na. Lo­mit­ta­jia on elä­köi­ty­nyt ta­sais­ta vauh­tia ti­lo­jen vä­he­ne­mi­sen myö­tä.

- Olem­me teh­neet pal­jon työ­tä työ­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mi­sek­si ja ter­vey­del­lis­ten on­gel­mien en­nal­ta­eh­käi­se­mi­sek­si. Työ­ky­vyn tu­ki­toi­mis­sa suu­re­na apu­na on ol­lut erit­täin hyvä työ­ter­veys­lää­kä­rim­me.

Työ­ky­vyn yl­lä­pi­tä­mi­sen li­säk­si työs­sä ole­vien lo­mit­ta­jien am­mat­ti­tai­toon pa­nos­ta­mi­nen si­tout­taa työn­te­ki­jät alal­le.

– Olem­me hank­ki­neet Ri­ve­ri­al­ta tar­pei­siim­me rää­tä­löi­tyä kou­lu­tus­ta lo­mit­ta­jil­le. Kou­lu­tuk­sis­sa on kä­si­tel­ty muun mu­as­sa au­to­maa­ti­o­ta ja eril­li­siä tuo­tan­to­suun­tia. Lo­mit­ta­jat voi­vat osal­lis­tua kou­lu­tuk­siin oman kiin­nos­tuk­sen­sa ja am­mat­ti­tai­ton­sa pe­rus­teel­la.

Tii­mi­mal­lia pi­lo­toi­daan

Kes­ki-Kar­ja­lan lo­mi­tus­pal­ve­lut on mu­ka­na pi­lo­toi­mas­sa lo­mi­tuk­sen tii­mi­mal­lia. Vuo­den alus­sa al­ka­nees­sa pi­lo­tis­sa on pe­rus­tet­tu kak­si alu­eel­lis­ta tii­miä, jois­sa on mu­ka­na noin 20 ti­laa ja 4-5 lo­mit­ta­jaa.

– Tii­mi­mal­lis­sa lo­mit­ta­jien vaih­tu­vuus on pien­tä, ja yrit­tä­jät ja lo­mit­ta­jat tu­le­vat tu­tuik­si toi­sil­leen. Ti­la­koh­tai­ses­ti pe­reh­dy­tet­ty­jen lo­mit­ta­jien vaih­tu­vuus py­syy pie­ne­nä ja lo­mit­ta­jan ti­la­koh­tai­nen am­mat­ti­o­saa­mi­nen vah­vis­tuu.

Lo­mia ym­pä­ri vuot­ta

Tii­mi­mal­lis­sa ti­lat voi­vat va­ra­ta lo­mat kol­mes­ti vuo­des­sa, jol­loin voim­me suun­ni­tel­la lo­mit­ta­jien työ­vuo­rot nel­jäk­si kuu­kau­dek­si. Näin yrit­tä­jät saa­vat lo­maa ta­sai­ses­ti ym­pä­ri vuo­den, mikä tu­kee maa­ta­lou­sy­rit­tä­jien työs­sä jak­sa­mis­ta ja lo­mit­ta­jat voi­vat hel­pom­min so­vit­taa yh­teen työn ja hen­ki­lö­koh­tai­sen elä­män.

– Mal­lis­sa on jous­toa, jo­ten yrit­tä­jät voi­vat va­ra­ta lo­ma­päi­viä myös yl­lät­tä­vien me­no­jen sat­tu­es­sa. Osa yrit­tä­jis­tä ko­kee haas­ta­vak­si en­na­koi­da lo­man tar­vet­ta nel­jän kuu­kau­den jak­sois­sa, mut­ta suun­ni­tel­mia voi ai­na muut­taa, sa­noo Hei­no­nen.

Pi­lot­ti­mal­lis­sa on mu­ka­na tii­miin kiin­ni­tet­ty­jen lo­mit­ta­jien li­säk­si re­ser­vi­lo­mit­ta­jia, jot­ka si­jais­ta­vat sekä yrit­tä­jien et­tä lo­mit­ta­jien sai­raus­pois­sa­o­lo­ja.

Lisää aiheesta

Kysely