JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Perunan istutus on tarkkaa puuhaa. Kuskina Tarmo Hirvonen ja istuttamassa Pasi Lampinen ja Marko Hirvonen. Kuva: Kirsi Hirvonen

Perunan istutus on tarkkaa puuhaa. Kuskina Tarmo Hirvonen ja istuttamassa Pasi Lampinen ja Marko Hirvonen. Kuva: Kirsi Hirvonen

Kirsi Hirvonen

14.9.2022 6.05
Uutiset

Kotitarveperunaa tuli yli oman tarpeen

KI­TEE

Mir­ja Hurs­kai­nen

Ke­vääl­lä maa­il­man­ti­lan­teen vel­lo­es­sa rau­hat­to­ma­na yk­si jos toi­nen­kin tun­si tar­vet­ta ru­ve­ta tur­vaa­maan ruo­ka­puol­ta ko­ti­tar­ve­vil­je­lyl­lä. Niin kävi myös Tar­mo Hir­vo­sel­le Ki­teen När­säk­kä­läs­sä. Hän al­koi tuu­mail­la, et­tä pi­tää vie­lä van­hoil­la opeil­la ja ole­mas­sa ole­vil­la ko­neil­la ko­keil­la pe­ru­nan vil­je­lyä.

Vil­je­ly­a­lak­si va­lit­tiin hi­ke­vä ja ki­ve­tön pel­to­loh­ko ti­lan pi­ha­pii­ris­tä. Sitä ovat vii­me ke­sään as­ti lai­dun­ta­neet emo­leh­mät, jo­ten luon­non­mu­kai­nen lan­noi­tus on kun­nos­sa. Sie­men­pe­ru­naa löy­tyi naa­pu­ris­tos­ta ar­vi­ol­ta kuu­ti­on ver­ran.

Maan läm­met­tyä käy­tiin pe­ru­nan is­tu­tuk­seen. Tar­mo nou­si trak­to­rin puik­koi­hin, ja is­tu­tus­ko­neen pääl­le kii­pe­si­vät Mar­ko Hir­vo­nen ja Pasi Lam­pi­nen. Ta­lon emän­tä Kir­si Hir­vo­nen seu­ra­si tou­hua ai­kan­sa ja ker­too sa­no­neen­sa kym­me­nen pit­kän pen­kin jäl­keen pe­ru­nan nyt jo riit­tä­vän. Seu­raa­van ker­ran pel­lon lai­taan tul­tu­aan hän huo­ma­si, et­tä penk­kien lu­ku­mää­rä oli vie­lä mel­kein­pä kol­min­ker­tais­tu­nut.

– Kaik­ki sie­me­net lai­tet­tiin pel­toon, my­häi­lee Tar­mo Hir­vo­nen.

Perunapenkistä nousee sileää ja kookasta mukulaa Kirsi Hirvosen sankoon.

Perunapenkistä nousee sileää ja kookasta mukulaa Kirsi Hirvosen sankoon.

Mirja Hurskainen

Kas­vul­le suo­tui­sa kesä

Elo­kuun alus­sa pe­ru­na on kuk­ki­nut, mut­ta var­sik­ko on vie­lä vih­reä ja re­he­vä. Mu­ku­lat ovat jo so­pi­van ko­koi­sia, jo­ten var­sien niit­to on edes­sä lä­hi­päi­vi­nä. Sit­ten vain odo­tel­laan säi­den vii­le­ne­mis­tä. Van­has­taan pe­ru­na on saa­nut ol­la pel­los­sa pit­käl­le syys­kuul­le. Edes pie­net yö­pak­ka­set ei­vät sitä maan al­la tur­me­le. Tur­mi­ol­li­sem­paa oli vie­dä sato läm­pi­mään kel­la­ri­ti­laan.

Kesä on ol­lut pe­ru­nan kas­vun kan­nal­ta hyvä. Vet­tä ja läm­pöä on ol­lut pe­ru­nal­le so­pi­vas­ti.

– En­si vuon­na han­ki­taan sie­men­tä kak­si kuu­ti­o­ta, hy­väs­tä kas­vus­ta in­tou­tu­neet Tar­mo ja Pasi tuu­mi­vat­kin vir­ne suu­pie­les­sä.

Po­si­tii­vi­nen on­gel­ma

Tun­tu­rin ti­lal­la När­säk­kä­läs­sä on kä­sis­sä po­si­tii­vi­nen on­gel­ma: pe­ru­naa on yli oman tar­peen. Ti­lal­la jär­jes­te­tään Pe­ru­na­pop up -päi­vä lau­an­tai­na 24. syys­kuu­ta. Sil­loin kaik­ki ha­luk­kaat saa­vat käy­dä ke­rää­mäs­sä il­mai­sek­si pe­ru­noi­ta. Tar­mo ajaa pe­ru­na­penk­ke­jä au­ki trak­to­ril­la, ja pe­ru­naa voi ke­rä­tä omiin as­ti­oi­hin ko­ti­tar­ve­pe­ru­nak­si puo­lil­ta päi­vin Ka­joon­tien var­rel­la si­jait­se­val­ta pel­lol­ta.

Lisää aiheesta

Kysely