JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kauppias Minna Hurri on yllättynyt mullan myynnin määrästä.

Kauppias Minna Hurri on yllättynyt mullan myynnin määrästä.

Mirja Hurskainen

14.9.2022 6.25
Uutiset

Puutarhainnostus näkyy kasvuna maatalouskaupassa

KI­TEE

Mir­ja Hurs­kai­nen

Kiin­nos­tus hyö­ty­vil­je­lyyn on ol­lut kas­vus­sa koko 2000-lu­vun, mut­ta vii­mei­set kak­si vuot­ta ovat ol­leet suu­ren kas­vun ai­kaa. Esi­mer­kik­si Hyö­ty­kas­viyh­dis­tys teki vuon­na 2021 en­nä­tyk­sen­sä sie­men­ten myyn­nis­sä. Myös sie­men­pe­ru­noi­den ky­syn­tä on ol­lut sel­väs­sä kas­vus­sa jo pan­de­mi­an alus­ta al­ka­en.

Il­miö nä­kyy myös ki­tee­läi­sis­sä maa­ta­lous­kau­pois­sa.

– Ke­vääl­lä 2020 se rä­jäh­ti, kun kaik­ki sel­lai­nen­kin lop­pui, mikä ei ole iki­nä lop­pu­nut, ker­too K-Rau­ta Hur­ri Ky:n kaup­pi­as Min­na Hur­ri.

Suu­rin­ta kas­vu on ol­lut la­va­kau­luk­sis­sa ja mul­las­sa. Myös pien­sie­me­net ja pe­ru­na ovat kas­vat­ta­neet suo­si­o­taan.

– Pe­ru­nan vil­je­lys­sä on uut­ta se, et­tä ei os­te­ta isoa säk­kiä vaan pie­nem­piä. Uu­sia la­jik­kei­ta on tul­lut, joi­ta sit­ten ti­la­taan ja jopa asi­ak­kai­den toi­vei­den mu­kaan.

Tai­mi­myyn­nis­tä liik­keen piha-alu­eel­la vas­taa tätä ny­kyä Hir­vo­sen puu­tar­ha Ylä­myl­lyl­tä.

– Olem­me ha­lun­neet an­taa ti­lan yrit­tä­jäl­le, kun em­me it­se ole ha­lun­neet sii­hen si­tou­tua.

Täl­lä het­kel­lä myy­dään syys­lan­noit­tei­ta, kuo­ri­ka­tet­ta ja mul­taa syy­sis­tuk­siin. Puu­tar­ha­lan­noit­teis­sa ei ole ol­lut sa­man­lais­ta hin­to­jen nou­sua kuin pel­to­lan­noit­teis­sa, kos­ka val­mis­ta­jat ovat suo­ma­lai­sia yri­tyk­siä.

Hedelmäpuiden taimien paras istutusaika on nyt syksyllä.

Hedelmäpuiden taimien paras istutusaika on nyt syksyllä.

Mirja Hurskainen

Is­tu­tu­sai­kaa koko kas­vu­kau­si

Hank­ki­ja Ki­teen puu­tar­ha­myy­mä­läs­sä ko­et­tiin myös buu­mi ke­vääl­lä 2020. Tai­met, la­va­kau­luk­set ja kas­vi­huo­neet te­ki­vät kaup­pan­sa.

– Nyt on vä­hän rau­hoit­tu­nut. Tänä ke­sä­nä ih­mi­set ovat pääs­seet mat­kus­te­le­maan ja se nä­kyy kau­pan­käyn­nis­sä, ker­too puu­tar­ha-, har­ras­te-eläin- ja he­vos­tuot­teis­ta vas­taa­va myy­jä Tan­ja Laak­ko­nen.

Hyö­ty­kas­ve­ja me­nee eni­ten. Suo­sik­ki­tuot­tei­ta ovat ol­leet ome­na-, kir­sik­ka- ja pää­ry­nä­puut. Pen­sas­mus­ti­kan myyn­ti on li­sään­ty­nyt jo use­an vuo­den ajan. Iso­kar­pa­lo ja me­si­mar­ja ovat uu­sia suo­sik­ke­ja.

– Yleen­sä­kin kaik­kea syö­tä­vää myy­dään hy­vin.

Tai­mi­myyn­ti jat­kuu läpi kas­vu­kau­den huh­ti­kuus­ta lo­ka­kuul­le. Kii­vain ai­ka on tou­ko-ke­sä­kuun vaih­de, hie­man sääs­tä riip­pu­en. As­ti­a­tai­met ovat vai­kut­ta­neet sii­hen, et­tä myy­mä­läs­sä on tai­mia läpi kas­vu­kau­den.

– Tai­mien pa­ras is­tu­tu­sai­ka on­kin näin syk­syl­lä, jol­loin kui­vuus ei vai­vaa, muis­tut­taa Tan­ja.

Puu­tar­ha­myyn­ti on myös mer­kit­tä­vä työl­lis­tä­jä, sil­lä se tar­jo­aa työ­tä nel­jäl­le se­son­ki­työn­te­ki­jäl­le.

Lisää aiheesta

Kysely