JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Taateli-vasikka on Sari Rouvisen ja some-seuraajien lemmikki.

Taateli-vasikka on Sari Rouvisen ja some-seuraajien lemmikki.

Merja Maukonen

14.9.2022 8.05
Uutiset

Piiroomäen arkea voi seurata somessa

KI­TEE

Mer­ja Mau­ko­nen

Ki­tee­läi­sen Pii­roo­mä­en lyp­sy­kar­ja­ti­lan ar­ki ja yrit­tä­jä Sari Rou­vi­sen, 42, poh­din­nat ajan­koh­tai­sis­ta maa­ta­lou­teen ja maa­seu­tuun liit­ty­vis­tä asi­ois­ta ovat tul­leet tu­tuik­si jo 25 000 ih­mi­sel­le eri mais­ta. Rou­vi­nen te­kee vii­koit­tain usei­ta suo­ria vi­de­o­lä­he­tyk­siä ja so­si­aa­li­sen me­di­an päi­vi­tyk­siä ti­lan töi­tä hoi­ta­es­saan.

– On hui­ke­aa mi­ten pal­jon seu­raa­jia meil­lä jo on. Ha­lu­an ja­kaa seu­raa­jiem­me kans­sa maa­seu­dun ai­toa elä­mää ja he­rä­tel­lä hei­tä poh­ti­maan ruo­an­tuo­tan­toa ja oma­va­rai­suut­ta, sa­noo Rou­vi­nen.

Vas­tauk­sen ky­sy­myk­seen saa suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä

Rou­vi­nen pe­rus­ti Pii­roo­mä­en ti­lal­le Fa­ce­book-si­vun 11 vuot­ta sit­ten.

– Ha­lu­sin ker­toa mil­lais­ta on suo­ma­lai­nen mai­don­tuo­tan­to. Aluk­si lai­toin si­vul­le ku­via ja teks­tiä, mut­ta ai­ka pian aloin teh­dä vi­de­oi­ta. Suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä ku­vat­ta­vil­ta vi­de­oil­ta ih­mi­set nä­ke­vät mil­lais­ta on maa­ti­lan ai­to ar­ki.

Rou­vi­nen ha­lu­aa luo­da ai­toa vuo­ro­vai­ku­tus­ta seu­raa­jien kans­sa, jo­ten hän vas­taa suo­ris­sa lä­he­tyk­sis­sään kat­so­jien lä­het­tä­miin ky­sy­myk­siin.

– Sa­mo­ja ky­sy­myk­siä saat­taa tul­la vii­kos­ta toi­seen. Vas­taan mie­lel­lä­ni kai­kil­le kiin­nos­tu­neil­le. El­len tie­dä vas­taus­ta ky­sy­myk­seen, ky­syn sitä seu­raa­jil­ta­ni. Seu­raa­ji­na on pal­jon maa­ta­lon emän­tiä ja isän­tiä, ja yleen­sä joku heis­tä osaa vas­ta­ta.

Seu­raa­jia eri puo­lil­ta maa­il­maa

Seu­raa­jia on sekä ko­ti­maas­ta et­tä muu­al­ta maa­il­mas­ta. Ko­ti­maa on edus­tet­tu­na Uts­jo­el­ta Hel­sin­kiin, ja kau­im­mai­set Pii­roo­mä­en seu­raa­jat asu­vat Aust­ra­li­as­sa.

– Ikä­hai­ta­ri­kin on laa­ja, per­heen pie­nim­mis­tä ikäih­mi­siin.

Hoi­va­ko­deis­sa ole­vil­le van­huk­sil­le maa­ti­lan ar­ki tuo mie­leen muis­to­ja omas­ta lap­suu­des­ta tai nuo­ruu­des­ta, ja lap­sil­le lä­he­tyk­set tuo­vat uut­ta tie­toa.

– Olen saa­nut hy­vää pa­lau­tet­ta myös mur­tees­ta­ni. Kar­ja­lai­nen iloi­suus ja vei­ke­ät sa­nat vie­hät­tä­vät. Py­rin esit­tä­mään ne­ga­tii­vi­set­kin asi­at myön­tei­syy­den kaut­ta.

Sari Rouvinen on jakanut Piiroomäen tilan arkea somessa jo 11 vuoden ajan.

Sari Rouvinen on jakanut Piiroomäen tilan arkea somessa jo 11 vuoden ajan.

Merja Maukonen

Kyy­töt hur­maa­vat

Pii­roo­mä­en ti­lan 28 lyp­sy­leh­mää asuu pi­hat­to­na­ve­tas­sa. Li­säk­si ti­lal­la on ka­no­ja, nel­jä kis­saa ja koi­ra.

– Meil­lä on hols­tein-, ays­hi­re- ja brown swiss -nau­ta­ro­tu­ja lyp­sy­leh­mi­nä ja li­säk­si lem­mik­ki­leh­mä­nä kyyt­tö va­si­koi­neen. Ru­si­na-kyy­tön ja Taa­te­li-va­si­kan ta­kia me­nen töi­hin, ne ovat mi­nul­le to­del­la tär­kei­tä, Rou­vi­nen sa­noo.

Taa­te­li syn­tyi vii­me jou­lu­aat­to­na ja on hur­man­nut Rou­vi­sen li­säk­si some-seu­raa­jat.

Pi­hat­to pa­ran­taa leh­mien hy­vin­voin­tia

Lyp­sy­a­se­mal­la va­rus­tet­tu pi­hat­to on ol­lut käy­tös­sä Pii­roo­mä­es­sä pa­ri­kym­men­tä vuot­ta. Pi­hat­to ra­ken­net­tiin edel­li­sen par­si­na­ve­tan tu­li­pa­lon jäl­keen. Pi­hat­toa voi hoi­taa tar­vit­ta­es­sa myös yk­sin.

– Pi­ha­tos­sa leh­mil­lä on ke­säi­sin va­paa pää­sy ulos, eli ne voi­vat va­li­ta oles­ke­le­vat­ko si­säl­lä vai ul­ko­na. Kuu­mal­la sääl­lä si­sä­ti­lois­sa on miel­lyt­tä­väm­pää. Pi­ha­ton va­lin­nan­va­pau­den ja help­po­hoi­toi­suu­den an­si­os­ta sekä tuot­ta­ja et­tä eläi­met voi­vat hy­vin, sa­noo Rou­vi­nen.

Na­vet­taa re­mon­toi­tiin kuu­ti­sen vuot­ta sit­ten leh­mien hy­vin­voin­ti edel­lä.

– Na­vet­taan lai­tet­tiin kor­ke­am­mat par­ret ja peh­me­äm­mät par­si­pe­dit.

Lisää aiheesta

Kysely