JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
7.9.2022 7.35
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Asteen alentamisella laajat vaikutukset

Mi­ten säh­kön­ku­lut­ta­ja sel­vi­ää tu­le­vas­ta tal­ves­ta? Mis­tä koh­din sääs­täi­sin säh­kös­sä, miet­tii moni, kun uh­ka­na ovat en­nen nä­ke­mät­tö­män suu­ret säh­kö­las­kut? Näis­tä pu­hu­taan ja tu­le­van tal­ven säh­kön hin­ta­piik­kiä pe­lä­tään.

Eu­roo­pas­sa ir­tau­du­taan Uk­rai­nas­sa so­taa käy­vän Ve­nä­jän tuon­tie­ner­gi­as­ta. Tämä on joh­ta­nut ja joh­taa säh­kön, läm­mön ja polt­to­ai­nei­den hin­to­jen ko­ro­tuk­siin. On tär­keä va­rau­tua myös epä­var­muu­teen ener­gi­an saa­ta­vuu­des­sa.

Lo­ka­kuun 10. käyn­nis­ty­vä As­tet­ta alem­mas -kam­pan­ja kut­suu mei­dät kaik­ki sääs­tö­tal­koi­siin. Kam­pan­jan ta­ka­na ovat Mo­ti­va, Ener­gi­a­vi­ras­to, työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö, val­ti­o­neu­vos­ton kans­lia, ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö ja Sit­ra. Vaik­ka var­si­nai­sen kam­pan­jan al­kuun on vie­lä rei­lu kuu­kau­si, sääs­tö­toi­men­pi­tei­den opet­te­lun voi aloit­taa jo nyt.

Säh­kön hin­nan nou­su kos­ket­taa eri­tyi­ses­ti suo­ral­la säh­kö­läm­mi­tyk­sel­lä läm­mit­tä­viä ta­louk­sia, jois­sa yleen­sä myös käyt­tö­ve­si läm­mi­te­tään säh­köl­lä. Konk­reet­ti­sim­mil­laan säh­kön hin­nan­vaih­te­lut nä­ky­vät pörs­si­säh­köä os­ta­vil­la. Moni heis­tä on jo tot­tu­nut jopa tun­nin tark­kuu­del­la ta­pah­tu­vaan hin­ta­seu­ran­taan. Nyt se tu­lee en­tis­tä tar­peel­li­sem­mak­si, jos ha­lu­aa kes­kit­tää säh­kön­käyt­tö­ään hal­vem­piin tun­tei­hin. Myös uu­sien so­pi­mus­ten sol­mi­jat tun­te­vat ra­ha­va­rois­saan kas­va­vat säh­kö­las­kut. Jos mää­rä­ai­kai­nen säh­kö­so­pi­mus kan­taa pa­him­man hin­ta­pii­kin ylit­se, voi huo­kais­ta hel­po­tuk­ses­ta säh­kö­las­ku­jen suh­teen.

Yh­tei­ses­tä vas­tuus­ta säh­kön­sääs­tös­sä hal­pa so­pi­mus eri kui­ten­kaan va­pau­ta. Säh­kön sääs­tä­mi­nen on mei­dän jo­kai­sen jut­tu riip­pu­mat­ta sii­tä, jou­tuu­ko pa­ko­te­tus­ti sääs­tä­mään kal­liis­ta säh­kös­tä tai saa­ko vie­lä hal­paa so­pi­mus­säh­köä. Nyt voi­daan hy­väl­lä syy­lä pu­hua ener­gi­an­sääs­tö­tal­kois­ta. Sääs­tä­mi­ses­tä on hyö­tyä säh­kön­käyt­tä­jäl­le it­sel­leen ja koko yh­teis­kun­nal­le. Ra­han li­säk­si on ky­sy­mys myös huol­to­var­muu­des­ta ja ener­gi­an saa­ta­vuu­teen liit­ty­vien ris­kien pie­nen­tä­mi­ses­tä.

Jot­ta ih­mi­sil­lä riit­täi­si­vät ra­hat elä­mi­seen, sääs­tö­tal­koi­den li­säk­si tar­vit­sem­me val­ti­on tu­ki­toi­mia. Maan hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­rii­hes­sään ko­ko­a­ma tu­ki­pa­ket­ti tuli yk­si­tyis­ta­louk­sil­le var­mas­ti tar­pee­seen, mut­ta riit­tä­vät­kö toi­men­pi­teet säh­köä ku­lut­ta­vil­le yri­tyk­sil­le? On löy­det­tä­vä työ­ka­lut myös sil­le, et­tä yri­tyk­set ja maa­seu­dul­la eri­tyi­ses­ti maa­ti­lat sel­vi­ä­vät ko­hon­neis­ta ener­gi­a­kus­tan­nuk­sis­taan.

Huo­mat­ta­va on myös se, et­tä ener­gi­an hin­nan nous­tes­sa ta­lou­des­ta riit­tää en­tis­tä vä­hem­män ra­haa muu­hun ku­lu­tuk­seen. Tämä tu­lee nä­ky­mään var­mas­ti elin­kei­no­e­lä­mäs­sä useil­la aloil­la.

As­tet­ta alem­mak­si -kam­pan­jaan osal­lis­tu­mal­la voim­me jo­kai­nen siis vai­kut­taa ta­lous­ke­hi­tyk­seen yl­lät­tä­vän mo­nel­la alal­la.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely