JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.9.2022 10.14
Mielipiteet

MIELIPIDE: Työvuo­ro­suun­nittelua on korjattava, että henkilöstö jaksaa

Toi­min­ta­läh­töis­tä työ­vuo­ro­suun­nit­te­lua on to­teu­tet­tu Siun so­tes­sa vuo­des­ta 2017. En­si­si­jai­se­na ta­voit­tee­na on ol­lut tur­va­ta asi­ak­kail­le ja po­ti­lail­le osaa­va, oi­kea-ai­kai­nen ja tur­val­li­nen hoi­to. Tämä on oi­kea ta­voi­te. Mal­li koh­te­lee työn­te­ki­jöi­tä ta­sa­puo­li­ses­ti, mut­ta sa­mal­la kuor­mit­taa suu­res­ti hoi­ta­jia. Tä­hän liit­ty­väs­tä rii­das­ta uu­ti­soi mm. Yle Jo­en­suu jo hel­mi­kuus­sa 2019.

Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä teki Siun so­ten val­tuus­tol­le aloit­teen, jos­sa pyy­si sel­vi­tys­pyyn­töä er­go­no­mi­sen työ­ai­ka­jär­jes­tel­män in­hi­mil­lis­tä­mi­ses­tä. Sel­vi­tyk­ses­sä il­me­ni mm. et­tä osa lä­hie­si­hen­ki­löis­tä käy työ­vuo­ro­suun­nit­te­luun liit­ty­vää kes­kus­te­lua ja pe­rus­te­lee suun­ni­tel­tua työ­vuo­ro­lis­taa työn­te­ki­jöil­leen sään­nöl­li­ses­ti, mut­ta osas­sa yk­si­köis­tä tämä to­teu­tuu hei­kom­min. On mah­dol­lis­ta, et­tä jos­sain toi­min­ta­yk­si­kös­sä kes­kus­te­lua ei käy­dä juu­ri lain­kaan. Sel­vi­tyk­ses­sä to­de­taan mm. myös, et­tä vuo­ro­työ ja kol­men vii­kon vä­lein vaih­tu­vat työ­vuo­rot ovat so­si­aa­lis­ta elä­mää ra­joit­ta­via ja kuor­mit­ta­via, mut­ta myös työn­te­ki­jän fyy­sis­tä pa­lau­tu­mis­ta hei­ken­tä­viä asi­oi­ta.

Toi­min­ta­kult­tuu­rin muu­tok­sen taus­tal­la on toi­min­nan te­hos­ta­mi­nen ja sääs­töt. Va­li­tet­ta­vas­ti hen­ki­lös­töä ei ai­dos­ti kuul­la. Hoi­to­a­lan hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­ti on täl­lä het­kel­lä mer­kit­tä­vä on­gel­ma ja er­go­no­mi­nen työ­ai­ka­suun­nit­te­lu nou­see tois­tu­vas­ti esil­le, kun pu­hu­taan hen­ki­lös­tön jak­sa­mi­ses­ta ja li­sään­ty­neis­tä sai­raus­pois­sa­o­lois­ta. Vuo­ro­työ on jo it­ses­sään kuor­mit­ta­vaa ja sik­si kaik­ki mah­dol­li­set jous­tot työ­vuo­rois­sa aut­ta­vat jak­sa­maan. Työ­pai­neet ko­e­taan kas­va­neik­si ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det vä­häi­sik­si, kun pu­hu­taan työn, per­heen ja va­paa-ajan so­vit­ta­mi­ses­ta.

Työn­te­ki­jät tar­vit­se­vat yk­si­löl­li­sem­pää, jous­ta­vam­paa ja työ­hy­vin­voin­tia tu­ke­vaa työ­vuo­ro­suun­nit­te­lua. Näin saa­daan hen­ki­lös­tö py­sy­mään työs­sään ja alal­le li­sää hou­kut­te­le­vuut­ta. Työ­vuo­roi­hin vai­kut­ta­mi­nen li­sää mo­ti­vaa­ti­o­ta ja työn mie­lek­kyyt­tä. Konk­reet­ti­ses­ti kuul­luk­si tu­le­mi­nen on myös yk­si tapa ar­vos­taa hen­ki­lös­töä.

Hen­ki­lös­töä on siis kuul­ta­va. Työn­te­ki­jä­läh­töi­sel­lä hy­väl­lä työ­ai­ko­jen hal­lin­nal­la edis­te­tään hen­ki­lös­tön jak­sa­mis­ta ja viih­ty­mis­tä työs­sä sekä ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia työs­sä ja va­paa-ajal­la. Hy­vin­voi­vas­ta hen­ki­lös­tös­tä hyö­ty­vät or­ga­ni­saa­tio, työ­yh­tei­sö ja yk­si­lö. Se il­me­nee myös pa­rem­pa­na pal­ve­lu­na asi­ak­kail­le ja po­ti­lail­le. Ny­kyi­ses­sä toi­min­ta­läh­töi­ses­sä työ­vuo­ro­suun­nit­te­lus­sa on va­ka­via puut­tei­ta ja sitä on kor­jat­ta­va.

TUU­LA PA­KA­RI­NEN ja SAN­NA RIS­SA­NEN

alu­e­val­tuu­te­tut (sd.), Li­pe­ri

Lisää aiheesta

Kysely