JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Heli Silvennoinen ja Elisa Havukainen Kiteen Nuorkauppakamarista kertoivat, että Hyvinvoiva minä -tapahtumasta voi löytää vinkkejä jaksamisen tueksi niin töihin kuin vapaa-ajallekin.

Heli Silvennoinen ja Elisa Havukainen Kiteen Nuorkauppakamarista kertoivat, että Hyvinvoiva minä -tapahtumasta voi löytää vinkkejä jaksamisen tueksi niin töihin kuin vapaa-ajallekin.

Mervi Venäläinen

14.9.2022 8.15
Uutiset

Hyvinvoiva minä -tapahtumasta vinkkejä arjessa jaksamiseen

KI­TEE

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Ki­teen Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri jär­jes­tää mak­sut­to­man hy­vin­voin­ti­ta­pah­tu­man Ki­teel­lä en­si vii­kon lau­an­tai­na. Hy­vin­voi­va minä -ni­mi­nen ta­pah­tu­ma on jat­koa pari ker­taa jär­jes­te­tyl­le Hyö­dyn­nä vah­vuu­te­si – in­nos­tu in­to­hi­mos­ta­si -ta­pah­tu­mal­le.

Hy­vin­voi­va minä -ta­pah­tu­ma on suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti työ­i­käi­sil­le, mut­ta hy­vin­voin­ti­tee­man ym­pä­ril­le koot­ta­vas­ta ta­pah­tu­ma­ko­ko­nai­suu­des­ta hyö­ty­vät kai­ken ikäi­set.

– Hy­vin­voin­ti on kä­sit­tee­nä laa­ja ja voi mer­ki­tä eri asi­oi­ta eri ih­mi­sil­le. Ta­pah­tu­mas­ta voi saa­da käy­tän­nön vink­ke­jä hy­vin­voin­nin ja jak­sa­mi­sen tu­ek­si. Kan­ta­va­na aja­tuk­se­na meil­lä jär­jes­tä­jil­lä on ol­lut hyvä ar­ki ja ar­jes­sa jak­sa­mi­nen, ker­to­vat Eli­sa Ha­vu­kai­nen ja Heli Sil­ven­noi­nen Ki­teen Nuor­kaup­pa­ka­ma­ris­ta.

Yk­si­lön hy­vin­voin­ti on mer­kit­tä­vä asia myös työ­hy­vin­voin­nin kan­nal­ta, ja sik­si työ­hy­vin­voin­ti nä­kyy osa­na ta­pah­tu­maa.

– Yk­si­lön hy­vin­voin­tia ja työ­hy­vin­voin­tia ei voi erot­taa täy­sin toi­sis­taan. Jos ih­mi­sel­lä on omas­sa ar­jes­saan asi­at ja jak­sa­mi­nen koh­dal­laan, se aut­taa myös työs­sä jak­sa­mi­ses­sa.

Aa­mu­päi­väl­lä lu­en­to, il­ta­päi­väl­lä työ­pa­jo­ja

Si­vis­tys- ja kult­tuu­ri­kes­kus Il­ma­ri­ses­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä ta­pah­tu­mas­sa on tar­jon­taa koko päi­väl­le. Aa­mu­päi­väl­lä Ki­tee­sa­lin ot­taa hal­tuun pää­pu­hu­ja Joni Jaak­ko­la, hy­vin­voin­ti­a­lan yrit­tä­jä ja työ­hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja. Jaak­ko­lan ja hä­nen Kai­sa-vai­mon­sa tuot­ta­vat Op­ti­mal Per­for­man­ce -kun­to­sa­li- ja val­men­nus­kes­kuk­sen­sa kaut­ta mm. verk­ko­kurs­se­ja, työ­pa­jo­ja ja lu­en­to­ja mo­nen­lai­siin hy­vin­voin­nin tee­moi­hin liit­ty­en. Jaak­ko­lan Vä­ke­vä elä­mä -pod­cast on pal­jon kuun­nel­tu, ja pa­ris­kun­nal­ta on il­mes­ty­nyt myös hy­vin­voin­ti­ai­hei­sia kir­jo­ja.

– Jaak­ko­la kes­kit­tyy pu­heen­vuo­ros­saan mm. unen, stres­sin­hal­lin­nan ja pa­lau­tu­mi­sen tee­moi­hin. Il­ta­päi­väl­lä hän jär­jes­tää käy­tän­nön­lä­hei­sen työ­pa­jan. Tar­jol­la on myös mui­den jär­jes­tä­miä työ­pa­jo­ja, jo­ten jo­kai­nen voi poi­mia tar­jon­nas­ta it­seä kiin­nos­ta­via osi­oi­ta, Eli­sa Ha­vu­kai­nen ker­too.

Ren­tou­tu­mi­seen, ke­hon­huol­toon, ra­vit­se­muk­seen ja ylei­seen hy­vin­voin­tiin kes­kit­ty­vien työ­pa­jo­jen kes­to on 45 mi­nuut­tia. Sa­man­si­säl­töi­nen työ­pa­ja jär­jes­te­tään kak­si ker­taa il­ta­päi­vän ai­ka­na. Työ­pa­joi­hin suo­si­tel­laan en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta Ki­teen Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin Fa­ce­book-ta­pah­tu­man si­vuil­la.

– Li­säk­si ta­pah­tu­mas­sa on pie­ni mes­su­a­lue, jos­sa pää­see tu­tus­tu­maan alaan liit­ty­vien toi­mi­joi­den tuot­tei­siin ja pal­ve­lu­tar­jon­taan, Heli Sil­ven­noi­nen ker­too.

Mu­ka­na tär­kei­tä yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta

Ha­vu­kai­nen ja Sil­ven­noi­nen ovat iloi­sia sii­tä, et­tä ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen on saa­tu mu­kaan tär­kei­tä yh­teis­työ­ta­ho­ja. Ki­teen kau­pun­gin mark­ki­noin­ti­kump­pa­nuu­den li­säk­si mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa on KETI, ja eri­tyi­ses­ti Päi­vi Ki­pi­noi­sen luot­saa­ma Pre Act -han­ke, jon­ka taus­tal­ta löy­tyy sama hy­vin­voin­nin tee­ma.

– On tosi hie­noa, et­tä KETI on mu­ka­na, ja hank­keen kaut­ta on­nis­tuim­me saa­maan Joni Jaak­ko­lan pu­hu­jak­si ta­pah­tu­maan, Ha­vu­kai­nen ja Sil­ven­noi­nen kiit­tä­vät.

– Ha­lu­am­me lä­het­tää kai­kil­le yh­teis­työ­ta­hoil­le jo täs­sä vai­hees­sa suu­ret kii­tok­set. Meil­lä on pie­ni po­ruk­ka Nuor­kaup­pa­ka­ma­ris­sa te­ke­mäs­sä, jo­ten yh­teis­työ­kump­pa­nit ovat tär­kei­tä. Ka­ma­rin ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti ha­lu­am­me teh­dä alu­eel­lam­me vai­kut­ta­via te­ko­ja. Toi­vot­ta­vas­ti ih­mi­set löy­tä­vät ta­pah­tu­man.

Tie­dot työ­pa­jo­jen si­säl­löis­tä ja yh­teis­työ­kump­pa­neis­ta päi­vit­ty­vät Ki­teen Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin Fa­ce­book-ta­pah­tu­ma­si­vul­le.

Lisää aiheesta

Kysely