JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Parta-agama Drontti valloitti heti Verna Hirvosen sydämen. 
Kuva: Verna Hirvosen kotialbumi

Parta-agama Drontti valloitti heti Verna Hirvosen sydämen. Kuva: Verna Hirvosen kotialbumi

30.7.2020 9.09
Kulttuuri

Verna Hirvonen esiintyy

Delta Enigman musiikkivideolla

Roo­sa Sal­li­nen

Vi­de­o­pu­he­lun toi­sel­ta puo­lel­ta ter­veh­tii iloi­nen rock­hen­ki­nen nuo­ri nai­nen. Vaik­ka Ki­teel­lä tai Poh­jois-Kar­ja­las­sa 24-vuo­ti­as Ver­na Hir­vo­nen ei ole use­am­paan vuo­teen asu­nut, ker­too mur­re vah­vois­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta juu­ris­ta.

MISS ROCK-kil­pai­luun vuon­na 2015 osal­lis­tu­nut Ver­na näh­tiin tänä ke­vää­nä il­mes­ty­neel­lä al­ter­na­ti­ve me­tal­lia soit­ta­van Del­ta Enig­man uu­del­la mu­siik­ki­vi­de­ol­la Wa­ter­fall. Mu­siik­ki­vi­de­ol­le Ver­na pää­tyi vii­me het­kel­lä. Del­ta Enig­man jä­se­net ovat Ver­nan hy­viä ys­tä­viä ja Ver­nan poi­ka­ys­tä­vä Ee­mi Lam­berg oli jo ai­em­min pyy­det­ty näyt­te­le­mään vi­de­ol­le. Lo­pul­ta Ver­na ha­lut­tiin hä­nel­le vas­ta­näyt­te­li­jäk­si.

– Kak­si päi­vää en­nen ku­vauk­sia olin tu­los­sa just työ­vuo­ros­ta, kun pu­he­lin soi ja Vin Va­len­ti­no soit­ti, et­tä tu­li­sin­ko sit­ten­kin vas­ta­näyt­te­li­jäk­si.

Ver­na ker­too pie­nen poh­din­nan jäl­keen suos­tu­neen, vaik­ka aluk­si pes­ti epäi­lyt­ti­kin, kos­ka vas­taa­vis­ta töis­tä oli het­ki ai­kaa.

– Kun kä­ve­lin Ee­min kans­sa hal­liin, näin ve­sisp­rink­le­rit ja pyö­ri­vän la­van, niin ajat­te­lin, et­tä apua, mi­hin mie oon jou­tu­nut.

Haas­tet­ta näyt­te­le­mi­seen toi se, et­tä Ver­na jou­tui näyt­te­le­mään avo­puo­li­son­sa kans­sa ero­a­vaa pa­ris­kun­taa, vaik­ka he oli­vat juu­ri suun­ni­tel­leet yh­tei­sen uu­den ko­din sei­nien ta­pet­te­ja.

– Mut­ta sit­ten, kun kyl­mää vet­tä oli tul­lut kak­si tun­tia nis­kaan, niin al­koi var­maan tie­tyn­lai­nen tus­ka ja vä­sy­mys vä­lit­tyä, Ver­na nau­rah­taa.

LOP­PU­TU­LOS oli vai­kut­ta­va. Sekä bän­di et­tä näyt­te­li­jät oli­vat tyy­ty­väi­siä val­mii­seen te­ok­seen.

– Del­ta Enig­man lau­la­ja Vin kä­si­kir­joit­ti ja ku­va­si mu­siik­ki­vi­de­on ko­ko­naan it­se.

Ver­nal­la on ai­em­paa­kin ko­ke­mus­ta mu­siik­ki­vi­de­ois­sa näyt­te­le­mi­ses­tä. Hän pää­si vuo­den 2015 Miss Rock kil­pai­lun fi­naa­liin, jon­ka jäl­keen rok­ki­mis­sil­le tuli usei­ta yh­teis­työ­eh­do­tuk­sia. Ver­nal­la oli­si ol­lut hy­vät mah­dol­li­suu­det jat­kaa töi­tä ku­vauk­sis­sa, mut­ta hän al­koi poh­tia, ha­lu­aa­ko teh­dä mal­lin­töi­tä koko elä­mään­sä.

– Tui­jo­tin omaa äi­ti­ä­ni, joka on rau­tai­nen kar­ja­lais­nai­nen. Oon ai­na ar­vos­ta­nut hä­nen te­ke­mään­sä työ­tä ja aloin miet­tiä, et­tä voi­si­ko mius­ta­kin tul­la sa­man­lai­nen.

Kes­kus­te­lu äi­din kans­sa sel­keyt­ti tu­le­vai­suu­den suun­taa ja Ver­na pää­tyi ha­ke­maan opis­ke­lu­paik­kaa so­si­o­no­mi­o­pin­nois­sa. Vuon­na 2018 Ver­na pää­si si­sään am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luun Kot­kaan, jon­ne hän ha­lu­si, kos­ka siel­lä oli jo en­nes­tään iso ys­tä­vä­pii­ri.

LÄ­HI­HOI­TA­JAK­SI opis­kel­lut Ver­na työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä Kot­kas­sa ke­hi­tys­vam­mais­ten oh­jaa­ja­na ja opis­ke­lee sa­mal­la so­si­o­no­mik­si.

– Töis­sä ei ole kos­kaan tyl­sää päi­vää. Ra­kas­tan miun työ­tä, se on tosi an­toi­saa.

Ver­na tuo työ­hön mu­ka­naan elä­myk­siä. Ver­nan ja Ee­min lem­mik­ki­lis­ko par­ta-aga­ma Dront­ti on käy­nyt myös vie­rai­lul­la Ver­nan työ­pai­kal­la:

– Asuk­kaat oli tosi in­nois­saan, sii­tä riit­tää vie­lä­kin jut­tua.

Vaik­ka lis­kon han­kin­taa Ver­na oli miet­ti­nyt jo kau­an, Dront­ti ko­tiu­tui heil­le va­hin­gos­sa.

– Ol­tiin me­nos­sa Lint­sil­le ja teh­tiin se vir­he, et­tä men­tiin en­nen sitä syö­mään Itik­seen ja ereh­dyt­tiin me­ne­mään lem­mik­kie­läin­kaup­paan. Näin Dron­tin ja kat­soin Ee­miä, et­tä en läh­de il­man sitä ulos.

Lint­sil­le meno siis jäi ja pari läh­ti ta­kai­sin Kot­kaan, mu­ka­naan uu­si per­heen­jä­sen.

– Dront­ti on haus­ka lis­ko. Sii­nä on asen­net­ta ja se kyl­lä il­moit­taa jal­kaan­sa maa­han hak­kaa­mal­la, jos Ee­mi on esi­mer­kik­si soit­ta­nut hä­nes­tä lii­an kau­an ki­ta­raa tai bas­soa.

SO­SI­AA­LI­A­LA EI ol­lut Ver­nan en­sim­mäi­nen ura­va­lin­ta. Aluk­si hän oli poh­ti­nut ha­lu­a­van­sa me­dia-as­sis­ten­tik­si. Lap­se­na haa­ve­am­mat­ti puo­les­taan liit­tyi rak­kaa­seen mu­siik­ki­har­ras­tuk­seen.

– Suu­rin haa­vee­ni lap­se­na oli tul­la rou­da­rik­si. Sitä on kyl­lä Ee­min kans­sa pääs­syt te­ke­mään.

Ver­nal­le ras­kaam­pi mu­siik­ki on ol­lut lä­hel­lä sy­dän­tä jo pie­ne­nä. Kun muut pu­keu­tui­vat prin­ses­soik­si, Ver­na pu­keu­tui pää­kal­loi­hin.

– Oon ol­lut kova Iron Mai­den -fani jo 5-vuo­ti­aas­ta. Oon näh­nyt hei­dät vii­si ker­taa, en­sim­mäi­sen ker­ran 12-vuo­ti­aa­na Tam­pe­reel­la. Äi­ti ja Is­kä oli yl­lä­ri­nä hom­man­nut li­put.

Tä­nä­kin ke­sä­nä Ver­nan oh­jel­maan oli­si kuu­lu­nut kei­koil­la käy­mi­nen, mut­ta nyt kei­kat siir­ty­vät kau­em­mas tu­le­vai­suu­teen.

MU­SII­KIN SUH­TEEN Ee­mil­lä ja Ver­nal­la ei tule eri­mie­li­syyk­siä.

– Mei­dän ei ai­na­kaan tar­vit­se rii­del­lä ra­di­o­ka­na­vas­ta.

San­ta Cru­zin en­ti­sen ba­sis­tin Ee­min ja Ver­nan en­si­koh­taa­mi­nen oli iki­muis­toi­nen. Ver­na oli vie­rai­le­mas­sa Hel­sin­gis­sä naa­mi­ais­juh­lis­sa ja oli pää­ty­nyt Spi­der­ma­nis­ta tu­tun an­ti­san­ka­rin Ve­no­min asuun son­nus­tau­tu­nee­na Jus­si 69:n The Riff-baa­riin.

– Olin var­maan ai­ka hur­jan nä­köi­nen mus­tas­sa suk­ka­hou­su pu­vus­sa. Ee­mi jäi tui­jot­ta­maan ih­meis­sään.

Aluk­si Ver­nan oli vai­kea pääs­tä ir­ti ste­re­o­tyyp­pi­ses­tä aja­tuk­sis­ta sii­tä, mil­lais­ta rok­ka­rin elä­mä oi­kein on. Lo­pul­ta Ee­mi kui­ten­kin sai voi­tet­tua Ver­nan sy­dä­men.

– Myö ol­laan ai­ka iro­ni­nen pa­ris­kun­ta. Rok­ka­ri ja mis­si.

Nyt pari suun­nit­te­lee yh­teis­tä ko­tia, joka ei to­si­aan tule ole­maan ta­val­li­nen. Asun­toon tu­lee tum­mat sei­nät ja kul­tai­sia yk­si­tyis­koh­tia. Ja tie­ten­kin uu­si ter­raa­rio Dron­til­le.

LO­PUL­LI­NEN MUUT­TO Hel­sin­kiin ta­pah­tuu ke­sän lo­pus­sa, jon­ka jäl­keen Ver­na al­kaa et­siä har­joit­te­lu­paik­kaa ja suun­ni­tel­la opin­näy­te­työ­tään. Hel­sin­kiin muut­to ei kui­ten­kaan vie Ver­nas­ta Kot­kaa pois, ei­kä Poh­jois-Kar­ja­laa.

– Mur­re ei lähe mius­ta ku­lu­mal­la­kaan. Ee­mi pu­huu ete­lää ja sil­le­kin vä­lil­lä tart­tuu tää, Ver­na nau­rah­taa.

Lisää aiheesta

Kysely