JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mervi Venäläinen

11.8.2022 8.30
Uutiset

Yli 60-vuotiaiden neljänsien koronarokotusten ajanvaraus käynnistyy lauantaina

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Siun sote laa­jen­taa nel­jän­sien ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­ta yli 60-vuo­ti­ai­siin.

Lau­an­tais­ta 13.8. klo 12 al­ka­en ajan nel­jän­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen voi­vat va­ra­ta kaik­ki yli 60-vuo­ti­aat ja yli 18-vuo­ti­aat lää­ke­tie­teel­li­seen ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat hen­ki­löt. Ai­ka suo­si­tel­laan va­rat­ta­van en­si­si­jai­ses­ti verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Pu­he­li­na­jan­va­raus pal­ve­lee maa­nan­tai­sin klo 8–9 nu­me­ros­sa 013 330 2131. Mui­na ai­koi­na nu­me­roon voi jät­tää ta­kai­sin soit­to­pyyn­nön.

Vii­koil­le 33 ja 34 ai­ko­ja on va­rat­ta­vis­sa Siun so­ten ro­ko­tus­pis­tei­den li­säk­si Jo­en­suu­hun Me­hi­läi­sen ro­ko­tus­pis­teel­le tiis­tail­le 16.8. ja per­jan­tail­le 26.8. klo 8–16 sekä il­ta-ai­ko­ja PK Ter­vey­den ro­ko­tus­pis­teel­le tors­tail­le 18.8. ja kes­ki­vii­kol­le 24.8. klo 16 al­ka­en.

Li­säk­si Toh­ma­jär­ven, Leh­mon ja Py­hä­se­län ter­vey­sa­se­mil­la jär­jes­te­tään nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia myös vii­kon­lop­pu­na. Toh­ma­jär­ven ro­ko­tu­sa­jat sun­nun­tail­le 14.8. on jo va­rat­ta­vis­sa verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta.

Nel­jäs ko­ro­na­ro­ko­te on mah­dol­lis­ta ot­taa, kun kol­man­nes­ta ko­ro­na­ro­kot­tees­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään kol­me kuu­kaut­ta. Ro­ko­tet­ta tar­jo­taan myös hen­ki­löil­le, jot­ka ovat saa­neet kak­si ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ja sai­ras­ta­neet ko­ro­na­vi­rus­tau­din. Sai­ras­tet­tu ko­ro­na­vi­rus­tau­ti vas­taa yh­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta, kun ko­ro­na­ro­kot­teen ja sai­ras­te­tun tau­din vä­lis­sä on ol­lut vä­hin­tään kuu­si viik­koa. Täs­tä syys­tä hen­ki­löil­lä, jot­ka ovat saa­neet kol­me ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ja sai­ras­ta­neet ko­ro­na­vi­rus­tau­din, ei ole tar­vet­ta ot­taa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta.

Jo­en­suus­sa Walk in -ro­ko­tus­ti­lai­suus lau­an­tai­na yli 70-vuo­ti­ail­le ja yli 18-vuo­ti­ail­le ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le

Siun sote jär­jes­tää il­man ajan­va­raus­ta to­teu­tet­ta­van Walk in -ko­ro­na­ro­ko­tus­ti­lai­suu­den Jo­en­suus­sa lau­an­tai­na 13.8.2022 klo 9–15. Ro­ko­tuk­set jär­jes­te­tään osoit­tees­sa Mal­mi­ka­tu 9. Tar­jol­la on 400 Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­ko­tet­ta.

Ro­ko­tus­ti­lai­suu­des­sa an­ne­taan nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia kai­kil­le yli 70-vuo­ti­ail­le sekä lää­ke­tie­teel­li­seen ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le yli 18-vuo­ti­ail­le. Lää­ke­tie­teel­li­set ris­ki­ryh­män 1 ja 3 voi tar­kis­taa THL:n si­vuil­ta.

Ro­ko­tuk­set to­teu­te­taan vuo­ron­nu­me­roil­la. Ti­lai­suu­teen saa­pu­vien on hyvä va­rau­tua odot­ta­maan vuo­ro­aan ul­ko­na ja pu­keu­tu­maan sään mu­kai­ses­ti. Ro­ko­tus­ta var­ten mu­ka­na tu­lee ol­la Kela-kort­ti tai hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus sekä tie­to 3. ko­ro­na­ro­kot­teen ro­ko­tus­päi­väs­tä. Ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan klo 15 saak­ka, tai sii­hen saak­ka, kun ro­kot­tei­ta riit­tää.

Lau­an­tain ro­ko­tus­ti­lai­suu­des­sa ei vie­lä tar­jo­ta nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta 60–69-vuo­ti­ail­le. Yli 60-vuo­ti­ai­den Walk in -ro­ko­tus­ti­lai­suut­ta on suun­ni­tel­tu lau­an­tail­le 20.8. Siun sote tie­dot­taa ti­lai­suu­des­ta tar­kem­min en­si vii­kol­la.

Yli 12-vuo­ti­ail­le voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le suo­si­tel­laan viit­tä ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta. Siun sote on tar­jon­nut ryh­mään kuu­lu­vil­le ai­kaa nel­jän­nen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen, ja par­hail­laan käyn­nis­sä on soit­to­kier­ros vii­den­nen ro­kot­teen osal­ta. Ro­ko­tu­sa­jan voi va­ra­ta myös jät­tä­mäl­lä ta­kai­sin­soit­to­pyyn­nön nu­me­roon 013 330 2705. Ta­kai­sin­soit­to­pyyn­töi­hin vas­ta­taan vii­kon ku­lu­es­sa.

Lisää aiheesta

Kysely