JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.8.2022 5.45
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Koulurauhaa ja kaveritaitoja

Kou­lu­jen al­ka­es­sa tu­lee mie­lee­ni ai­na lau­lu pik­ku Mir­ja­min jän­näs­tä päi­väs­tä (löy­tyy mm. Mar­jat­ta Lep­pä­sen esit­tä­mä­nä Yo­u­Tu­bes­ta). Lau­lus­sa pie­nen seit­sen­vuo­ti­aan ty­tön kau­an odot­ta­man en­sim­mäi­sen kou­lu­päi­vän ilo kään­tyy it­kuk­si heti al­kuun­sa. Pil­vi­lin­nat uu­sis­ta ys­tä­vis­tä ha­jo­a­vat, kun toi­set lap­set osoit­te­li­vat sor­mel­laan ty­tön ki­ha­raa tuk­kaa ja tum­mem­paa ihon­vä­riä ja jät­ti­vät hä­net yk­sin pi­hal­le. Lau­lu on ajan kuva 70-lu­vun puo­li­vä­lis­tä, ajal­ta jol­loin kou­lu­jen pi­hoil­la ei en­nen ol­tu näh­ty las­ta vie­raan maan.

Tä­män päi­vän pik­ku­mir­ja­mit ei­vät toi­vot­ta­vas­ti koh­taa syr­jin­tää enää syn­ty­pe­rän­sä pe­rus­teel­la. Mut­ta yk­si­näi­syys ja kiu­saa­mi­nen ei­vät ole kou­lus­ta mi­hin­kään ka­don­neet.

Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly­jen pe­rus­teel­la yk­si­näi­syy­den tun­ne on yleis­ty­nyt. Ko­ro­nan vai­ku­tus nä­kyy eri­tyi­ses­ti vuo­sien 2019 ja 2021 ky­se­ly­jen vä­lil­lä. Yk­si­näi­syy­den ko­ke­mus oli yleis­ty­nyt eri­tyi­ses­ti ty­töil­lä. Noin joka kol­mas ky­se­lyyn vas­tan­nut tyt­tö tun­si it­sen­sä yk­si­näi­sek­si mel­ko usein tai jat­ku­vas­ti. Po­jis­ta yk­si­näi­syyt­tä koki noin joka kym­me­nes. Li­säk­si kou­lu­ter­veys­ky­se­lyt ker­to­vat ah­dis­tu­nei­suu­den li­sään­ty­vän eri­tyi­ses­ti tyt­tö­jen kes­kuu­des­sa.

Ky­se­lyis­tä il­me­nee, et­tä pe­ru­so­pe­tuk­sen 4. ja 5. luo­kan sekä ylä­luok­kien op­pi­lais­ta 6-8 pro­sent­tia ko­kee kiu­saa­mis­ta vii­koit­tain. Toi­sel­la as­teel­la kiu­sa­tuk­si koki tul­leen­sa vii­koit­tain 1‒3 pro­sent­tia opis­ke­li­jois­ta.

Mei­dän on teh­tä­vä töi­tä sen eteen, et­tä kou­lu­lai­nen - tai ku­kaan meis­tä - ei tar­vit­si­si ko­kea yk­si­näi­syyt­tä tai kiu­sa­tuk­si tu­le­mis­ta. Ei kou­lus­sa ei­kä työ­pai­kal­la. Lop­pu­jen lo­puk­si se työ ei ole edes iso: Ka­ve­ri­na ole­mi­nen, ys­tä­väl­li­sen sa­nan sa­no­mi­nen, pie­ni­kin avun an­to voi­vat tuo­da ih­mi­sen päi­vään us­ko­mat­to­man suu­ren ilon.

Vii­kon ku­lut­tua ju­lis­te­taan Jo­en­suus­sa kou­lu­rau­ha op­pi­lai­den va­lit­se­mal­la tee­mal­la "kai­kil­le ka­ve­rik­si". Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­liit­to, Po­lii­si­hal­li­tus, Ope­tus­hal­li­tus, Folk­häl­san ja Suo­men Van­hem­pain­liit­to ovat Kou­lu­rau­ha-oh­jel­mas­saan lis­tan­neet et­tä ka­ve­ri­suh­teet ovat tär­kei­tä sen ta­kia, et­tä niis­sä opi­taan tun­te­maan tois­ta, viih­ty­mään yh­des­sä, kek­si­mään kiin­nos­ta­vaa te­ke­mis­tä, luot­ta­maan toi­siin ih­mi­siin, kes­kus­te­le­maan tois­ten kans­sa, il­mai­se­maan mie­li­pi­tei­tä ja pur­ka­maan tun­tei­ta.

Ei­vät­kä ka­ve­ri­tai­to­jen työ­ka­lut tä­hän lopu. Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Ka­ve­ri­tai­to­ja -oh­jel­ma vah­vis­taa nuor­ten vuo­ro­vai­ku­tus- ja so­si­aa­li­sia tai­to­ja, li­sää it­se­tun­te­mus­ta ja aut­taa lie­vit­tä­mään nuor­ten yk­si­näi­syyt­tä. Hy­viä ka­ve­ri­tai­to­ja ovat esi­mer­kik­si kyky il­mais­ta it­seä ra­ken­ta­val­la ta­val­la, tois­ten huo­mi­oon ot­ta­mi­nen ja omis­ta ra­jois­ta kiin­ni­pi­tä­mi­nen.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely