JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sari Nousiaisella on suunnitteilla useita uusia kädentaitoihin liittyviä kursseja.

Sari Nousiaisella on suunnitteilla useita uusia kädentaitoihin liittyviä kursseja.

Merja Maukonen

10.8.2022 14.00
Uutiset

Sari Nousiainen aloittaa entisöinnin opettajana

KI­TEE

Mer­ja Mau­ko­nen

Sa­von­lin­na­lai­nen Sari Nou­si­ai­nen aloit­taa tänä syk­sy­nä En­ti­söin­ti, ver­hoi­lu ja kä­den­tai­dot -kou­lu­tuk­sen opet­ta­ja­na Ki­teen Evan­ke­li­sel­la Kan­sa­no­pis­tol­la.

– Olen to­del­la in­nois­sa­ni uu­des­ta työs­tä­ni. Hen­ki­lö­kun­ta opis­tol­la on ai­van mah­ta­va, ja ko­tiu­dun tän­ne var­mas­ti hy­vin, Nou­si­ai­nen hy­myi­lee.

Hän suun­nit­te­lee jo lu­ku­vuot­ta in­nos­tu­nee­na.

– Aloi­tan tu­tus­tu­mal­la pa­jal­la paik­koi­hin sekä tar­kas­ta­mal­la työ- ja ope­tus­vä­li­neet, ja poh­din mi­hin suun­taan läh­den ke­hit­tä­mään kurs­sia.

Vi­reil­lä uu­sia kurs­se­ja

Suun­nit­teil­la on muun mu­as­sa en­ti­söin­ti­o­pin­to­jen liit­tä­mi­nen val­ta­kun­nal­li­siin ePe­rus­tei­siin, jot­ta opin­to­ja voi hyö­dyn­tää osa­na tut­kin­to­poh­jaa.

– Ke­hi­tän par­hail­laan vii­kon­lo­pun kes­tä­viä ly­hyt­kurs­se­ja yh­teis­työs­sä eri alo­jen kä­si­työ­läis­ten kans­sa. Lis­ta toi­vo­tuis­ta kurs­seis­ta on pit­kä, ja ro­pe­work on myös suun­ni­tel­mis­sa, Nou­si­ai­nen ker­too.

– Toi­veis­sa on esi­mer­kik­si mac­ra­me- ja köy­si­töi­tä, ke­ra­miik­kaa, saip­pu­an val­mis­tus­ta, loun­ge­tuo­lien te­koa, neu­le­ai­hei­sia kurs­se­ja ja vaik­ka mitä muu­ta mie­len­kiin­tois­ta.

En­si koh­taa­mi­nen asi­ak­kaa­na

Nou­si­ais­ta en­nen en­ti­söin­tiä ja ver­hoi­lua Ki­teen Evan­ke­li­sel­la Kan­sa­no­pis­tol­la on opet­ta­nut Pir­jo Halt­tu­nen, joka jäi eläk­keel­le vii­me ke­vää­nä.

Halt­tu­nen ja Nou­si­ai­nen ovat tut­tu­ja pit­kän ajan ta­kaa.

– Mi­nul­la oli Ete­lä-Suo­mes­sa si­sus­tus- ja lah­ja­ta­va­ra­lii­ke, jon­ne ha­lu­sin van­han kaa­pin tuot­tei­den esil­le­pa­noa var­ten. Tie­sin, et­tä Ki­teel­lä toi­mii tai­ta­va en­ti­söi­jä, ja otin Pir­joon yh­teyt­tä, Nou­si­ai­nen muis­te­lee.

Halt­tu­nen en­ti­söi Nou­si­ai­sel­le kaa­pin, joka on edel­leen käy­tös­sä.

Ki­säl­lis­tä mes­ta­rik­si

Elä­mä kul­jet­ti Nou­si­ai­sen Ete­lä-Suo­mes­ta Toh­ma­jär­vel­le, ja ot­ti hän Halt­tu­seen yh­teyt­tä.

– Ky­syin, voi­sin­ko tul­la Pir­jol­le en­ti­söin­ti­op­piin, ja pää­sin hä­nel­le ki­säl­lik­si, Nou­si­ai­nen sa­noo.

Nou­si­ai­nen työs­ken­te­li Halt­tu­sen opis­sa usei­ta vuo­sia.

– Pir­jon pa­jal­la oli mie­let­tö­män ki­vaa työs­ken­nel­lä ja opin val­ta­vas­ti. Yh­teis­tuu­min ava­sim­me si­sus­tus-, en­ti­söin­ti- ja ver­hoi­lu­liik­keen Ki­teen kes­kus­taan, ja muu­tin tän­ne asu­maan.

Kan­sa­no­pis­tol­ta hy­vät muis­tot

Kan­sa­no­pis­to on Nou­si­ai­sel­le en­tuu­des­taan tut­tu opis­ke­li­ja­na. Hän osal­lis­tui ny­kyi­sen mie­hen­sä sep­pä Tep­po Nou­si­ai­sen ve­tä­mäl­le ho­pe­a­ko­ru­kurs­sil­le 14 vuot­ta sit­ten.

– Ha­lu­sim­me laa­jen­taa Pir­jon kans­sa tar­jon­taam­me, ja pää­tim­me, et­tä minä läh­den opis­ke­le­maan ko­ru­jen te­ke­mis­tä. Tep­po veti li­säk­si park­ki­nah­ka­kurs­sin, jon­ka kä­vin myös, Nou­si­ai­nen ker­too.

– Opis­ke­lu tääl­lä oli tosi ki­vaa. Me opis­ke­li­jat esit­te­lim­me töi­täm­me hen­ki­lö­kun­nal­le, ja kaik­ki keit­tä­jiä myö­ten ihas­te­li­vat ja tsemp­pa­si­vat mei­tä.

Eeva Nygren ja Sari Nousiainen odottavat lukuvuoden alkamista.

Eeva Nygren ja Sari Nousiainen odottavat lukuvuoden alkamista.

Merja Maukonen

Lii­ke­kump­pa­nis­ta elä­män­kump­pa­nik­si

Halt­tu­nen ja Nou­si­ai­nen aloit­ti­vat lii­keyh­teis­työn sa­von­lin­na­lai­sen Tep­po Nou­si­ai­sen kans­sa. Vä­hi­tel­len yh­teis­työ sy­ve­ni Sari ja Tep­po Nou­si­ai­sen elä­män­kump­pa­nuu­dek­si.

– Aluk­si olim­me etä­suh­tees­sa, mut­ta muu­tin Sa­von­lin­naan en­nen 12-vuo­ti­aan tyt­tä­rem­me Sii­rin syn­ty­mää.

Sa­von­lin­naan muu­tet­tu­aan Nou­si­ai­nen työs­ken­te­li lii­ke­a­lal­la, kun­nes erää­nä il­ta­na tul­lut pu­he­lin­soit­to muut­ti työ­u­ran suun­taa.

Työ­tar­jous tuli yl­lä­tyk­se­nä

Pir­jo Halt­tu­nen soit­ti Nou­si­ai­sel­le ja kut­sui tä­män poik­ke­a­maan Kan­sa­no­pis­ton uu­del­le pa­jal­le kat­so­maan en­ti­söin­ti­kurs­sia.

– Sa­tuin ole­maan Liek­sas­sa van­hem­pie­ni luo­na käy­mäs­sä, ja läh­din moik­kaa­maan Pir­joa, Nou­si­ai­nen ker­too.

Ta­paa­mi­nen muut­tui vai­vih­kaa työ­haas­tat­te­luk­si reh­to­ri Ee­va Nyg­re­nin lii­tyt­tyä seu­raan. Halt­tu­nen oli suo­si­tel­lut Nou­si­ais­ta seu­raa­jak­seen, ja Nyg­ren tar­jo­si Nou­si­ai­sel­le opet­ta­jan paik­kaa.

– Mie­tin het­ken ja tar­tuin ti­lai­suu­teen kes­kus­tel­tu­a­ni per­hee­ni kans­sa. Per­hee­ni tu­kee mi­nua täy­sil­lä, ja olen val­ta­van in­nos­tu­nut täs­tä uu­des­ta mah­dol­li­suu­des­ta työs­ken­nel­lä opis­ton pal­ve­luk­ses­sa.

Lisää aiheesta

Kysely