JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Maiju Lassilan koulun rehtori Mona Lotta Savinainen aloittaa syksyllä myös Tohmajärven lukion rehtorin työt.

Maiju Lassilan koulun rehtori Mona Lotta Savinainen aloittaa syksyllä myös Tohmajärven lukion rehtorin työt.

Merja Maukonen

10.8.2022 11.00
Uutiset

Rehtori Mona Lotta Savinainen kulkee oppilaiden rinnalla koko koulutaipaleen

TOH­MA­JÄR­VI

Mer­ja Mau­ko­nen

Reh­to­ri Mona Lot­ta Sa­vi­nai­sen lu­ku­vuo­si on käyn­nis­ty­mäs­sä uu­sien teh­tä­vien pa­ris­sa. Mai­ju Las­si­lan kou­lun reh­to­ri­na toi­mi­va Sa­vi­nai­nen aloit­taa myös Toh­ma­jär­ven lu­ki­on reh­to­ri­na.

– Olen saa­nut hy­vän star­tin ylä­kou­lus­sa, ja olen val­mis työn­ku­van laa­je­ne­mi­seen. Työ­huo­nee­ni si­jait­see kou­lul­la, jo­ten lu­ki­o­lais­ten on help­poa lä­hes­tyä sa­mas­sa ta­los­sa ole­vaa reh­to­ria, Sa­vi­nai­nen sa­noo.

Ta­voi­tet­ta­vuus tär­ke­ää

Yh­tey­den­pi­to lu­ki­on opet­ta­jien kans­sa on su­ju­vaa, kun reh­to­ri ja opet­ta­jat koh­taa­vat kou­lu­päi­vien mit­taan opet­ta­jien­huo­nees­sa ja käy­tä­vil­lä.

Ta­voi­tet­ta­vuus ja läs­nä­o­lo ovat tär­kei­tä kai­kil­le osa­puo­lil­le: op­pi­lail­le ja opis­ke­li­joil­le sekä hei­dän huol­ta­jil­leen, opet­ta­jil­le ja Sa­vi­nai­sel­le it­sel­leen reh­to­ri­na.

– Tär­kein­tä täs­sä työs­sä ovat ai­na op­pi­laat ja opis­ke­li­jat. Ha­lu­an ol­la rin­nal­la kul­ke­va reh­to­ri mei­dän lap­sil­le ja nuo­ril­le. Voim­me kul­kea yh­tä mat­kaa koko kak­si­tois­ta­vuo­ti­sen kou­lu­tai­pa­leen, Sa­vi­nai­nen sa­noo.

Suun­nit­te­lu­työ kou­lu­vuo­den poh­ja­na

Al­ka­vaan kou­lu­vuo­teen Sa­vi­nai­nen val­mis­tau­tui ke­säl­lä teh­tä­väl­lä suun­nit­te­lu­työl­lä.

– Ke­säl­lä työs­ken­te­ly oli kii­ree­tön­tä ja suun­nit­te­lu­työ mu­ka­vaa. Kes­kei­sim­piä ke­sän työ­teh­tä­viä oli­vat op­pi­lai­den eri­tyi­sen tuen pää­tös­ten val­mis­te­lu ja rek­ry­toin­nit vir­ka­va­paut­ta ot­ta­nei­den opet­ta­jien si­jai­sik­si.

Mai­ju Las­si­lan kou­lus­sa ja Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­sa viih­dy­tään, ja opet­ta­jien vaih­tu­vuus on erit­täin vä­häis­tä.

– Ha­lu­an, et­tä mei­dän kou­lus­sa ja lu­ki­os­sa teh­dään yh­des­sä pa­ras mah­dol­li­nen op­pi­mis­ko­ke­mus ja tu­e­taan ko­ko­nais­val­tais­ta op­pi­mis­ta. On to­del­la ar­vo­kas­ta ja hie­noa, et­tä koko kou­lu­po­lun es­ka­ris­ta lu­ki­on lop­puun as­ti voi käy­dä sa­man ka­ton al­la tut­tu­jen ai­kuis­ten kans­sa, Sa­vi­nai­nen sa­noo.

Rek­ry­toin­tien tu­lok­se­na Mai­ju Las­si­lan kou­lus­sa aloit­taa re­surs­si­o­pet­ta­ja, joka voi opet­taa myös va­lin­nais­ta tek­nis­tä työ­tä.

– Ha­lu­am­me mo­ni­puo­lis­taa va­lin­nai­sai­nei­den tar­jon­taa. Uu­si opet­ta­jam­me on erit­täin osaa­va, ja hä­nen kurs­se­jaan on va­lit­tu pal­jon.

Wärtsilä-sali on Mona Lotta Savinaisen lempipaikkoja uudessa koulurakennuksessa.

Wärtsilä-sali on Mona Lotta Savinaisen lempipaikkoja uudessa koulurakennuksessa.

Merja Maukonen

Yh­des­sä eteen­päin

Vii­mei­sim­piä pa­ria lu­ku­vuot­ta ovat var­jos­ta­neet yh­teis­kun­nal­li­set ja glo­baa­lit krii­sit. Sa­vi­nai­nen on ha­vain­nut op­pi­lai­den uu­pu­van pit­kit­ty­vään poik­keus­ti­lan­tee­seen.

– Vii­me ke­vään ke­vät­juh­las­sa saim­me ol­la yh­des­sä sa­mas­sa sa­lis­sa uu­des­sa kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa. Tun­nel­ma oli va­pau­tu­nut ja toi­vei­kas. Tun­tui, et­tä nyt kul­je­taan oi­ke­aan suun­taan, ja et­tä tämä on mei­dän kou­lu. Myö-hen­ki vä­lit­tyi, ker­too Sa­vi­nai­nen.

Al­ka­val­le lu­ku­vuo­del­le on suun­nit­teil­la enem­män yh­teis­tä te­ke­mis­tä. Pe­rin­tei­nen tee­ma­viik­ko ha­jo­te­taan vii­dek­si eril­li­sek­si tee­ma­päi­väk­si pit­kin lu­ku­vuot­ta.

– Tänä vuon­na tee­ma­na on ko­ti­seu­tu. Pie­nem­mil­le op­pi­lail­le tee­ma­viik­ko on ol­lut vaa­ti­va. Yk­sit­täi­set tee­ma­päi­vät ovat op­pi­las­läh­töi­siä ja ke­vy­em­piä myös to­teut­taa.

Suun­nit­teil­la on muu­an mu­as­sa mu­se­oa­lu­ei­siin tu­tus­tu­mi­nen ja mah­dol­li­ses­ti pa­ko­pe­li ap­teek­ka­ri­mu­se­os­sa.

– Ko­ti­seu­tu on tee­ma­na tär­keä. En­nen ko­ro­naa oli tar­ve läh­teä ai­na jon­ne­kin muu­al­le, mut­ta nyt ko­ti­seu­tu näyt­täy­tyy uu­des­sa va­los­sa. Kaik­ki op­pi­laat­kaan ei­vät tie­dä kaik­kia paik­ka­kun­nan paik­ko­ja ja te­ke­mi­siä, sa­noo Sa­vi­nai­nen.

Kol­le­go­jen tuki ar­vo­kas­ta

Sa­vi­nai­nen on käy­nyt oman pe­rus­kou­lun­sa Toh­ma­jär­vel­lä. Äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­jak­si val­mis­tut­tu­aan hän työs­ken­te­li Ete­lä-Suo­mes­sa Uu­del­la­maal­la 11 vuot­ta lu­ki­os­sa ja am­mat­ti­kou­lus­sa.

– Hal­lin­nol­li­set teh­tä­vät al­koi­vat kiin­nos­taa yhä enem­män, ja tu­lin tän­ne reh­to­rik­si vuon­na 2021. Pe­rus­kou­lun reh­to­rin työs­sä kieh­toi aja­tus sii­tä, et­tä pää­see ai­van kou­lu­työn al­kuun, sin­ne mis­tä kaik­ki läh­tee.

Kol­le­gi­aa­li­nen tuki aut­taa reh­to­rin työs­sä.

– Nuo­ria nais­reh­to­rei­ta on al­ka­nut il­mes­tyä kou­lui­hin. Ar­vos­tan lä­hi­seu­dun reh­to­reil­ta saa­maa­ni kol­le­gi­aa­lis­ta tu­kea. Ta­paam­me ja pu­hum­me eri­lai­sis­ta kou­lu­työs­sä eteen tu­le­vis­ta ti­lan­teis­ta ja mie­tim­me yh­des­sä nii­hin rat­kai­su­ja.

Lisää aiheesta

Kysely