JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Siun sote tiedottaa 4. koronarokotusten toteutumisesta.

Siun sote tiedottaa 4. koronarokotusten toteutumisesta.

Mervi Venäläinen

3.8.2022 8.45
Uutiset

Yli 70-vuotiaiden 4. koronarokotusten Walk in -tilaisuus Joensuussa 6.8. – riskiryhmien 4. rokotusten ajanvaraus käynnistyy lauantaina

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Siun sote jär­jes­tää yli 70-vuo­ti­ail­le walk in -ko­ro­na­ro­ko­tus­ti­lai­suu­den lau­an­tai­na 6. elo­kuu­ta Jo­en­suus­sa osoit­tees­sa Mal­mi­ka­tu 9 klo 9-16. Tar­jol­la on 400 Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­ko­tet­ta. Ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan sii­hen saak­ka, kun ro­kot­tei­ta riit­tää, kui­ten­kin ai­na­kin klo 16 saak­ka.

Ro­kot­ta­mi­nen ta­pah­tuu vuo­ro­nu­me­roil­la. Siun so­tes­ta huo­mau­te­taan, et­tä ro­ko­tus­vuo­roa jou­tuu jo­not­ta­maan ul­ko­na. Ro­ko­tus­ta var­ten mu­ka­na tu­lee ol­la Kela-kort­ti tai hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus sekä tie­to 3. ko­ro­na­ro­kot­teen ro­ko­tus­päi­väs­tä.

Ti­lai­suu­des­sa ro­ko­tuk­sia an­ne­taan vain 70 vuot­ta täyt­tä­neil­le hen­ki­löil­le, jot­ka ovat saa­neet 3. ko­ro­na­ro­kot­teen vä­hin­tään kol­me kuu­kaut­ta ai­em­min. Kol­me ko­ro­na­ro­ko­tet­ta saa­neil­la hen­ki­löil­lä, jot­ka ovat sai­ras­ta­neet ko­ro­na­vi­rus­tau­din yli kuu­si viik­koa 3. ko­ro­na­ro­kot­teen jäl­keen, ei ole tar­vet­ta nel­jän­nel­le ko­ro­na­ro­ko­te­an­nok­sel­le.

Yli 18-vuo­ti­ai­den ris­ki­ryh­mään ku­lu­vien 4. ro­ko­tus­ten ajan­va­raus käyn­nis­tyy lau­an­tai­na

Lää­ke­tie­teel­li­seen ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien 18 vuot­ta täyt­tä­nei­den 4. ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus käyn­nis­tyy lau­an­tai­na 6.8.2022. Uu­sia ai­ko­ja vii­kol­le 33 tu­lee va­rat­ta­vak­si lau­an­tai­na klo 12. Ro­ko­tu­sa­jan va­raa­mis­ta suo­si­tel­laan verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta.

Ro­ko­tu­sai­ka on mah­dol­lis­ta va­ra­ta myös pu­he­li­na­jan­va­rauk­sen kaut­ta nu­me­ros­ta 013 330 2131. Pu­he­lin­pal­ve­lu on avoin­na maa­nan­tai­sin klo 8–9. Mui­na ai­koi­na nu­me­roon voi jät­tää ta­kai­sin­soit­to­pyyn­nön. Siun sote soit­taa ta­kai­sin vii­kon si­säl­lä pyyn­nön jät­tä­mi­ses­tä.

Verk­ko- ja pu­he­li­na­jan­va­rauk­sen kaut­ta ajan 4. ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen voi­vat lau­an­tais­ta 6.8. al­ka­en va­ra­ta kaik­ki yli 70-vuo­ti­aat sekä lää­ke­tie­teel­li­seen ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat yli 18-vuo­ti­aat.

4. ko­ro­na­ro­ko­tet­ta tar­jo­taan täl­lä het­kel­lä myös voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le yli 12-vuo­ti­ail­le hen­ki­löil­le, yli 80-vuo­ti­ail­le ja ikäih­mis­ten hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le, iäk­käil­le ko­ti­hoi­don asi­ak­kail­le ja omais­hoi­det­ta­vil­le sekä yli 65-vuo­ti­ail­le, joi­den ter­veys ja toi­min­ta­ky­ky ovat hei­ken­ty­neet niin, et­tä he tar­vit­se­vat apua ko­to­na pär­jää­mi­ses­sä.

Näi­hin ro­ko­tus­ryh­miin kuu­lu­vat voi­vat va­ra­ta ajan 4. ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen jät­tä­mäl­lä ta­kai­sin­soit­to­pyyn­nön nu­me­roon 013 330 2705.

Lisää aiheesta

Kysely