JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Maakunnassa on jälleen paljon koronaa liikenteessä. Kuvituskuva.

Maakunnassa on jälleen paljon koronaa liikenteessä. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

28.7.2022 15.00
Uutiset

Koronaa taas enemmän

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Siun so­ten tie­dot­teen mu­kaan ko­ro­na­vi­rus­ta liik­kuu run­saas­ti Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Ter­vey­den­huol­los­sa to­det­tu­jen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on li­sään­ty­nyt sel­väs­ti. Vii­kol­la 29 maa­kun­nan ter­vey­den­huol­los­sa to­det­tiin 1091 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kun edel­li­sel­lä vii­kol­la tar­tun­to­ja to­det­tiin 579. Tar­tun­to­ja on to­det­tu kai­kis­sa Poh­jois-Kar­ja­lan kun­nis­sa. Ku­lu­val­la vii­kol­la tors­tai­aa­muun men­nes­sä maa­kun­nas­sa on to­det­tu 453 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Myös jä­te­ve­si­seu­ran­nas­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on hie­man nous­sut Jo­en­suun Ku­ha­sa­los­sa ote­tuis­sa näyt­teis­sä.

Val­ta­o­sa to­de­taan ko­ti­tes­teil­lä

Val­ta­o­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nois­ta to­de­taan edel­leen ko­ti­tes­teil­lä, jo­ten to­del­li­nen tar­tun­to­jen mää­rä on vi­ral­li­sia lu­ku­ja suu­rem­pi. Ter­vey­den­huol­los­sa otet­tu­jen ko­ro­na­tes­tien mää­rä on kui­ten­kin myös li­sään­ty­nyt. Vii­me vii­kol­la ko­ro­na­vi­rus­tes­te­jä otet­tiin hie­man va­jaat 1900, kun edel­li­sel­lä vii­kol­la tes­ti­mää­rä oli noin 1200. Ter­vey­den­huol­los­sa otet­ta­vaa ko­ro­na­vi­rus­tes­tiä suo­si­tel­laan hen­ki­löil­le, jot­ka kuu­lu­vat va­ka­van ko­ro­na­vi­rus­tau­din ris­ki­ryh­mään, ovat ras­kaa­na, työs­ken­te­le­vät so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa asi­a­kas- ja po­ti­las­työs­sä tai työs­ken­te­le­vät mis­sä ta­han­sa teh­tä­väs­sä ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa hoi­va- tai vam­mais­pal­ve­lus­sa, vas­taa­not­to­kes­kuk­ses­sa, van­ki­las­sa tai muus­sa lai­tok­ses­sa.

Ter­vey­den­huol­los­sa otet­ta­vaa ko­ro­na­vi­rus­tes­tiä ei kui­ten­kaan suo­si­tel­la, jos ko­ro­na­vi­rus­tau­din on sai­ras­ta­nut al­le 3 kuu­kaut­ta en­nen ny­kyis­ten oi­rei­den al­kua. Ko­ro­na­tes­tei­tä löy­tyy li­sää tie­toa tääl­tä.

Kos­ka ko­ro­na­vi­rus­ta liik­kuu edel­leen run­saas­ti, hy­väs­tä käsi- ja ys­ki­mis­hy­gie­ni­as­ta kan­nat­taa huo­leh­tia. Kas­vo­mas­kia voi myös edel­leen käyt­tää oman har­kin­nan mu­kaan. Jos si­nul­la on fluns­san oi­rei­ta, väl­tä kon­tak­tia mui­hin ih­mi­siin.

Ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tus nous­sut hie­man

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen li­sään­ty­mi­nen on nos­ta­nut myös ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tus­ta. Vuo­de­o­sas­to­hoi­dos­sa noin 30 po­ti­las­ta, jos­ta noin kol­ma­so­sa on eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa ja muut pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa. Suu­rin osaa po­ti­lais­ta on vuo­de­o­sas­to­hoi­dos­sa muun syyn kuin ko­ro­na­tar­tun­nan vuok­si.

– Ti­lan­ne ter­vey­den­huol­los­sa on täl­lä het­kel­lä va­kaa. Siun so­tes­sa on va­rau­dut­tu ko­ro­na­po­ti­lai­den hoi­toon sekä eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa et­tä pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa. Toi­min­taa ei ole ke­sän ai­ka­na su­pis­tet­tu ko­ro­nan ta­kia, sai­raa­la­pal­ve­lu­jen pal­ve­lu­joh­ta­ja Su­san­na Wilén ker­too.

Ikä on edel­leen mer­kit­tä­vin va­ka­van ko­ro­na­vi­rus­tau­din ris­ki­te­ki­jä. Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set an­ta­vat suo­jaa va­ka­vaa tau­ti­muo­toa vas­taan. Yli 80-vuo­ti­as­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta 81 pro­sent­tia on ot­ta­nut 4. ko­ro­na­ro­kot­teen. Ku­lu­val­la vii­kol­la nel­jän­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set on käyn­nis­tet­ty maa­kun­nas­sa myös kai­kil­le yli 70-vuo­ti­ail­le. Tä­hän men­nes­sä 75–79-vuo­ti­ais­ta 4. ro­ko­te­an­nok­sen on saa­nut noin 40 pro­sent­tia ja 70–74-vuo­ti­ais­ta noin 30 pro­sent­tia.

Lisää aiheesta

Kysely