JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.7.2022 11.19
Urheilu

Antti nostanut jo 45 arvokisamitalia ja kaikki puhtaasti

KI­TEE

Jou­ko Väis­tö

Ki­tee­läi­sen, Pa­ja­rin Punt­tia edus­ta­van Ant­ti Lii­ma­tai­sen pal­kin­to­kaap­piin on ker­ty­nyt mel­koi­nen mää­rä ja­lo­me­tal­lia. Siel­tä löy­tyy yh­teen­sä 45 voi­ma­nos­ton ar­vo­ki­sa­mi­ta­lia. Vii­mei­sin niis­tä tuli vii­me vii­kol­la, jol­loin hän voit­ti Eu­roo­pan mes­ta­ruu­den Ruot­sin Es­kils­tu­nas­sa käy­dyis­sä ki­sois­sa.

Eni­ten mi­ta­le­ja on ir­ron­nut SM-ki­sois­ta. SM-mi­ta­le­ja on kaik­ki­aan 35, jois­ta kul­tai­sia on 16, ho­pei­sia 7 ja prons­si­sia 12. Poh­jois­mai­den mes­ta­ruus­ki­sois­sa hän voit­ta­nut vä­ri­suo­ran; yh­den kul­lan, yh­den ho­pe­an ja yh­den prons­sin. EM-ki­sois­ta on tuo­mi­si­na ol­lut yk­si kul­ta, yk­si ho­pea ja kol­me prons­sia sekä MM-ki­sois­ta yk­si ho­pea ja yk­si prons­si.

Olym­pi­a­mi­ta­le­ja ei ole ol­lut mah­dol­lis­ta edes saa­vut­taa, sil­lä voi­ma­nos­to ei ole ai­na­kaan tois­tai­sek­si ol­lut olym­pi­a­la­ji.

Mi­ta­le­ja Ant­ti on kah­mi­nut sekä klas­si­sen et­tä va­rus­te­voi­ma­nos­ton ki­sois­ta. Val­ta­o­san mi­ta­leis­taan hän on saa­vut­ta­nut avoi­mes­sa 24-40-vuo­ti­ai­den ikä­luo­kas­sa. En­sim­mäi­sen ker­ran po­diu­mil­l­le hän nou­si jo al­le 24-vuo­ti­aa­na ju­ni­o­ri­na ja vii­mei­sen EM-kul­ta tuli mas­ters-ikäi­se­nä.

Viimeisimmän mitalinsa Antti saavutti viime viikolla Ruotsissa pidetyissä voimanostokisoissa, mistä oli tuomisina kultainen EM-mitali. Maastanostossa rautaa nousi 262,5 kiloa.

Viimeisimmän mitalinsa Antti saavutti viime viikolla Ruotsissa pidetyissä voimanostokisoissa, mistä oli tuomisina kultainen EM-mitali. Maastanostossa rautaa nousi 262,5 kiloa.

Erik Vässmar

Kak­si eri la­jia

Voi­ma­nos­tos­sa on kak­si eri la­jia: klas­si­nen ja va­rus­te­voi­ma­nos­to. Va­rus­te­voi­ma­nos­tos­sa ur­hei­li­ja voi käyt­tää kan­sain­vä­li­sen voi­ma­nos­to­lii­ton hy­väk­sy­miä ke­hoa tu­ke­via nos­to­va­rus­tei­ta. Näi­tä ovat mm. penk­ki­pai­ta, pol­vi­si­teet sekä kyyk­ky- ja maas­ta­nos­tot­ri­koot.

Nos­to­va­rus­teil­la on iso mer­ki­tys. Tämä konk­re­ti­soi­tuu hy­vin tar­kas­tel­ta­es­sa An­tin en­nä­tyk­siä. Kun klas­si­sel­la puo­lel­la rau­taa on nous­sut jal­ka­kyy­kys­sä 215, penk­ki­pun­ner­ruk­ses­sa 170 ja maas­ta­nos­tos­sa 260 ki­loa, ovat va­rus­te­nos­ton vas­taa­vat en­nä­tyk­set 285, 242,5 ja 275 ki­loa.

Punt­ti­sa­lil­le jo tei­ni­poi­ka­na

Punt­ti­sa­lil­le Ant­ti ker­toi men­neen­sä har­ras­tus­mie­les­sä en­sim­mäi­sen ker­ran 13-14-vuo­ti­aa­na. Kil­pai­le­mi­sen hän aloit­ti pal­jon myö­hem­min ke­sä­lah­te­lai­sen Hei­ni Toi­va­sen in­nos­ta­ma­na. Ur­hei­lua seu­raa­vil­le Hei­ni tuli tu­tuk­si jo tyt­tö­ni­mel­lään Lai­ti­nen.

Sit­tem­min yh­teis­työ tii­vis­tyi niin, et­tä Hei­nis­tä tuli mie­hen­sä Jan­nen kans­sa mo­nen vuo­den ajak­si An­tin val­men­ta­ja. Uran jat­ku­es­sa Ant­ti oli jon­kin ai­kaa myös Ta­pa­ni Or­han val­men­nus­tii­mis­sä, mut­ta vii­me vuo­det hän on tree­nan­nut omin neu­voin.

Voi­ma­nos­to isoi­ne pai­noi­neen on laji, jon­ka har­joi­tuk­sis­sa jär­ki on pi­det­tä­vä pääs­sä. Ant­ti on pi­tä­nyt tä­män mie­les­sä. Si­kä­li­kin Ant­ti on ol­lut on­nel­li­ses­sa ase­mas­sa, et­tä hä­nen ei ole tar­vin­nut kär­siä louk­kaan­tu­mi­sis­ta. Pit­kään uraan mah­tuu vain yk­si ur­hei­lu­vam­ma, rin­ta­las­tan ja so­lis­luun vä­li­sen kiin­nik­keen re­pe­ä­mi­nen. Sii­tä toi­pu­mi­nen vei ai­kaa puo­li­sen vuot­ta.

Pajarin Puntin kuntosali tarjoaa loistavat puitteet harjoitteluun. Salista löytyvät kaikki voimailulaitteet, joita voimanostaja treeneissään tarvitsee.

Pajarin Puntin kuntosali tarjoaa loistavat puitteet harjoitteluun. Salista löytyvät kaikki voimailulaitteet, joita voimanostaja treeneissään tarvitsee.

Mervi Venäläinen

Hy­vät puit­teet

Puit­teet tree­naa­mi­seen ovat Ki­teel­lä hy­vät. Pa­ja­rin Pun­tin kun­to­sa­li Kei­sa­rin­ku­jal­la on au­ki 24/7 ja siel­tä löy­ty­vät kaik­ki ne voi­mai­lu­vä­li­neet, joi­ta voi­ma­nos­ta­ja har­joit­te­lus­saan tar­vit­see.

Seu­ran­sa Pa­ja­rin Pun­tin li­säk­si Ant­ti ha­lu­aa esit­tää ison kii­tok­sen tu­ki­joil­leen, jot­ka ovat mah­dol­lis­ta­neet mo­nis­sa ar­vo­ki­sois­sa käyn­nin ja mi­ta­lien ta­voit­te­lun. Il­man hei­tä mi­ta­li­kaap­pi ei suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä oli­si niin ko­mea kuin se nyt on.

Voi­ma­nos­tol­la oli pit­kään kan­net­ta­va­naan do­ping -taak­ka. Nyt sii­tä on pääs­ty te­hok­kaan tes­taus­toi­min­nan an­si­os­ta eroon. Ant­ti ei ole do­ping -ai­nei­den käyt­töä edes har­kin­nut. Hän on ai­na ha­lun­nut ol­la sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti puh­das ur­hei­li­ja ja sel­lai­se­na myös py­syy.

Lisää aiheesta

Kysely