JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
18.7.2022 8.00
Mielipiteet

Hoitoalan työolot ja palkkaus kuntoon alan turvaamiseksi

Hoi­to­hen­ki­lös­tön hen­ki­lös­tö­va­je on ol­lut tänä ke­sä­nä vai­kea muun mu­as­sa ter­veys­kes­kus­sai­raa­lois­sa, ko­ti­hoi­dos­sa sekä ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­luis­sa. Hen­ki­lös­tö­va­je han­ka­loit­taa koko pal­ve­lu­ket­jun toi­min­taa. Mo­nes­sa ter­veys­kes­kus­sai­raa­las­sa on jou­dut­tu sul­ke­maan osas­to­ja use­am­man kuu­kau­den ajak­si. Täl­löin suu­rin pai­ne koh­dis­tuu jäl­leen kes­kus­sai­raa­laan ja sen ke­sä­ai­ka­na ruuh­kau­tu­nee­seen toi­min­taan. Tä­hän olem­me tot­tu­neet jo ai­kai­sem­pi­na vuo­si­na ja kil­tis­ti odot­ta­neet päät­tä­jil­tä oi­kei­ta pää­tök­siä ja pa­rem­pia ai­ko­ja. On­ko sel­lai­sia nä­kö­pii­ris­sä?

Pe­ru­son­gel­ma on hen­ki­lös­tön saa­ta­vuus ja ns. pi­to­voi­ma, mit­kä ovat ol­leet jo use­am­man vuo­den on­gel­mia koko sote-alal­la. Mie­les­tä­ni työ­o­lo­jen ke­hit­tä­mi­nen sekä palk­ko­jen ko­rot­ta­mi­nen sote-alal­la ovat ai­van kes­kei­siä kei­no­ja, mil­lä hen­ki­lös­tö­pu­las­ta kär­si­vää alaa tu­lee läh­teä el­vyt­tä­mään. Työs­tä saa­ta­va asi­an­mu­kai­nen kor­vaus li­sää alan veto- ja pi­to­voi­maa ja tuo alal­le uu­sia ja hoi­to­työs­tä jo ka­ran­nei­ta työn­te­ki­jöi­tä ta­kai­sin.

Hoi­to­työn opis­ke­li­joik­si on ol­lut vie­lä vii­me vuo­si­na koh­tuul­li­sen hy­vin ha­ki­joi­ta. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti on kui­ten­kin näh­tä­vis­sä eri­tyi­ses­ti sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­seen ha­keu­tu­vien ve­to­voi­man heik­ke­ne­mis­tä.

Po­lii­sin ja hoi­to­hen­ki­lös­tön kou­lu­tus ovat am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­poh­jai­sia. Mo­lem­piin kou­lu­tuk­siin kuu­luu pit­kät har­joit­te­lu­jak­sot työs­sä. Kun po­lii­sik­si opis­ke­le­va läh­tee työ­har­joit­te­luun, hän saa sii­tä opis­ke­lu­a­jan pal­kan, mah­dol­li­set hait­ta­työ­kor­vauk­set ja jos­kus jopa päi­vä­ra­han. Myös opis­ke­li­jan oh­jaa­ja saa oh­jaa­mi­ses­ta kor­vauk­sen. Näin tu­lee ol­la­kin, kos­ka yh­des­sä­hän sa­moil­la työ­teh­tä­vil­lä pe­lä­tään ja myös iloi­taan.

Hoi­ta­jak­si opis­ke­le­va te­kee työ­tä tal­koil­la ja pel­käl­lä am­mat­tiyl­pey­del­lä. Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lut mak­sa­vat yli kah­dek­san mil­joo­naa eu­roa sote-har­joit­te­luis­ta eri yri­tyk­sil­le ja jul­ki­sil­le toi­mi­joil­le. Ei­kö täs­tä ra­has­ta lii­ke­ni­si vä­hän hoi­to­a­lan opis­ke­li­joil­le­kin?

Hoi­to­a­lan kou­lu­tuk­seen on mah­dol­lis­ta saa­da muu­tok­sia, mi­kä­li niin ha­lu­am­me. Muu­tok­sel­la oli­si kyse ni­men omaan yh­den­ver­tai­suu­des­ta, oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta ja ar­vos­tuk­ses­ta hoi­to­a­laa koh­taan.

Hoi­ta­ja­pu­la ei läh­de juh­la­pu­heil­la, ei­kä edes käs­ke­mäl­lä. Se läh­tee ar­vos­tuk­sel­la ja ar­vos­tus läh­tee ai­na te­ois­ta. Teot ovat ol­leet vuo­sien mit­taan vä­his­sä, oli­pa hal­li­tus­ko­koon­pa­no mikä ta­han­sa.

KARI KUL­MA­LA, Rääk­ky­lä

P-Kar­ja­lan alu­e­val­tuus­ton jä­sen

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas (kok)

Lisää aiheesta

Kysely