JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
13.7.2022 7.00
Mielipiteet

Avointa vai vähemmän avointa?

Koti-Kar­ja­lan vii­me kes­ki­vii­kon nu­me­ros­sa ol­lei­ta Keti-jut­tu­ja lu­kies­sa tuli ris­ti­rii­tai­nen olo. Ei voi­nut ol­la häm­men­ty­mät­tä, kun yh­tääl­lä kun­nan­hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­jat va­kuut­te­li­vat Ke­tin ala­sa­jon ta­pah­tu­neen pe­rus­teel­li­sen val­mis­te­lun poh­jal­ta yrit­tä­jiä kuun­nel­len ja toi­saal­la Ki­teen yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen hal­li­tus to­te­aa lo­pet­ta­mis­pää­tök­sen tul­leen ihan pus­kis­ta.

Tie­toa ala­sa­jos­ta ei leh­ti­jut­tu­jen pe­rus­teel­la näy­tä ol­leen ri­vi­val­tuu­te­tuil­la­kaan. Tus­kin­pa kau­pun­ki­joh­ta­jal­ta läh­det­täi­siin val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa asi­as­ta ky­se­le­mään, jos sii­tä oli­si val­tuu­tet­tu­ja etu­kä­teen in­for­moi­tu ja he oli­si­vat pääs­seet sii­hen vai­kut­ta­maan.

Mie­len­kiin­tois­ta on ol­lut myös ha­vai­ta, et­tä Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tus ajoit­ti pää­tök­sen te­ke­mi­sen so­pi­vas­ti lo­mien kyn­nyk­sel­le per­jan­tai-il­lak­si. Oli­ko täs­sä­kin taka-aja­tus? Ke­nen­pä sitä lo­mal­la tar­vit­see läh­teä mah­dol­li­siin kriit­ti­siin pu­he­lui­hin vas­taa­maan! Vai aja­tel­tiin­ko niin, et­tä ai­ka te­kee teh­tä­vän­sä ja koko asia pai­ne­taan vil­lai­sel­la lo­mien ai­ka­na.

Ri­vi­kun­ta­lai­sen sil­min kat­sot­tu­na lak­kau­tus­pää­tök­sen val­mis­te­lu ei ole ol­lut avoin­ta. Leh­ti­ju­tuis­sa kun­ta­joh­ta­jat ovat sii­tä muu­ta­maan ot­tee­seen vih­jail­leet, mut­ta muu­toin tie­toa ei ole jul­ki­suu­teen juu­ri­kaan tih­ku­nut.

Oli­si voi­nut ku­vi­tel­la, et­tä kyse on niin mer­kit­tä­väs­tä pää­tök­ses­tä, et­tä sen val­mis­te­luun oli­si kun­nan­hal­li­tus­ten ja val­tuus­to­jen pu­heen­joh­ta­jien li­säk­si ky­syt­ty laa­jal­ti myös mui­den int­res­si­ryh­mien mie­li­pi­det­tä.

Yrit­tä­ji­ä­kin pää­tösp­ro­ses­sis­sa sa­no­taan toki kuul­lun. Ko­ko­naan eri jut­tu on, mi­ten pal­jon. Ki­teen Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen kan­na­no­tos­ta voi pää­tel­lä, et­tä ei ko­vin­kaan pal­jon. Kuul­luik­si näyt­tä­vät tul­leen vain yrit­tä­jät, jot­ka ei­vät Ke­tin pal­ve­lu­ja tar­vit­se ja ne, jot­ka jos­tain muus­ta syys­tä suh­tau­tu­vat sii­hen kiel­tei­ses­ti.

Lak­kau­tus­pää­tök­sen val­mis­te­lus­sa oli­si var­maan ol­lut ai­heel­lis­ta tu­tus­tua yrit­tä­jien ja kun­nal­lis­hal­lin­non yh­teis­työn his­to­ri­aan. Ki­teen Yrit­tä­jien 50-vuo­tis­his­to­rii­kis­sa ko­ros­te­taan mo­nes­sa yh­tey­des­sä, et­tä kun­nan ja yrit­tä­jien suh­tei­den pi­tää ai­na ol­la kun­nos­sa ja yh­teis­työn sau­ma­ton­ta. Täl­tä poh­jal­ta Ke­ti­kin sai ai­ka­naan al­kun­sa. Yrit­tä­jät sai­vat sen pe­rus­ta­mis­vai­hees­sa ää­nen­sä hy­vin kuu­lu­viin.

Keti Oy on Kes­ki-Kar­ja­lan kun­tien omis­ta­ma yh­tiö. Tätä taus­taa vas­ten kun­nil­la on täy­si oi­keus päät­tää sen toi­min­nan lak­kaut­ta­mi­ses­ta, sa­moin kuin sii­tä, mi­ten yri­tyk­sil­le jär­jes­tet­tä­vät pal­ve­lut tu­le­vai­suu­des­sa hoi­de­taan.

Vii­me ke­sän leh­ti­ju­tuis­sa kun­ta­joh­ta­jat pu­hui­vat omis­ta­ja­oh­jauk­ses­ta. Si­tä­hän se on toi­min­nan lo­pet­ta­mi­nen­kin. Toi­saal­ta oli­si myös mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, mi­ten kun­nat ovat omis­ta­ja­oh­jauk­sen näi­hin päi­viin as­ti jär­jes­tä­neet ja mi­ten ne ovat puut­tu­neet omis­ta­man­sa yh­ti­ön toi­min­taan, jos ovat näh­neet sii­hen ole­van tar­vet­ta.

On sel­vää, et­tä ta­lou­den ki­ris­ty­es­sä kun­nis­sa­kin jou­du­taan te­ke­mään tark­ko­ja pa­nos/tuo­tos -ana­lyy­se­ja ja miet­ti­mään tark­kaan, mi­ten ve­ro­eu­rot käy­te­tään. Täs­sä mie­les­sä on ym­mär­ret­tä­vää, et­tä elin­kei­no­po­li­tiik­ka­kin on otet­tu suu­ren­nus­la­sin al­le.

Yrit­tä­jien tar­vit­se­mat pal­ve­lut tul­laan jat­kos­sa hank­ki­maan Bu­si­ness Jo­en­suul­ta. Joh­ta­vil­la luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä näyt­tää ole­van kova us­ko sii­hen, et­tä re­surs­sit ei­vät heik­ke­ne ja pal­ve­lut jopa mo­ni­puo­lis­tu­vat.

So­pii epäil­lä. Mo­nes­sa muus­sa yh­tey­des­sä on näh­ty, et­tä hal­lin­non etään­ty­es­sä pal­ve­lut heik­ke­ne­vät ja kyn­nys pal­ve­lu­jen pii­riin pää­se­mi­sek­si nou­see. On vai­kea us­koa, et­tä sään­töön tu­li­si nyt poik­keus.

On myös hyvä pi­tää mie­les­sä, et­tä re­sur­soin­ti­pää­tök­set ei­vät enää jat­kos­sa ole oman peu­ka­lon al­la. Ne teh­dään Jo­en­suus­sa.

Tu­le­vai­suu­den en­na­koin­ti on täl­lä het­kel­lä puh­das­ta spe­ku­loin­tia, kun min­kään­lai­sia so­pi­muk­sia Bu­si­ness Jo­en­suun kans­sa ei ole vie­lä ole­mas­sa. Niis­tä­kin oli­si jo nyt jon­kin­lai­set hah­mo­tel­mat saa­nut ol­la ole­mas­sa, jot­ta tie­det­täi­siin, mi­hin ol­laan me­nos­sa.

Kak­si asi­aa uu­sia so­pi­muk­sia hie­rot­ta­es­sa on kui­ten­kin sa­tap­ro­sent­ti­sen var­maa: ar­mo­pa­lo­ja ei tul­la saa­maan, vaan rat­kai­se­vik­si te­ki­jöik­si näis­sä­kin neu­vot­te­luis­sa nou­se­vat raha ja omis­ta­ja­oh­jaus.

Sa­maan ai­kaan Ke­tin lak­kaut­ta­mi­sen kans­sa ol­laan luo­pu­mas­sa seu­tu­mark­ki­noin­nis­ta. Jat­kos­sa Ki­tee, Toh­ma­jär­vi ja Rääk­ky­lä hoi­ta­vat kun­ta­mark­ki­noin­tin­sa omin voi­min. Pää­tös­tä on pe­rus­tel­tu sil­lä, et­tä Kes­ki-Kar­ja­la ei näy mil­lään kar­tal­la, ei­kä sitä tun­ne­ta muu­al­la Suo­mes­sa.

Kes­ki-Kar­ja­la -ni­mel­lä­kin on oma his­to­ri­an­sa. Se syn­tyi ai­ka­naan komp­ro­mis­si­na, kun Ki­teen seu­tu­kun­ta ei tul­lut ta­lou­sa­lu­een ni­me­nä ky­sy­myk­seen.

Ih­meel­li­sel­tä tun­tuu, et­tä puo­len vuo­si­sa­dan työ seu­tu­kun­nan tun­ne­tuk­si te­ke­mi­sek­si on men­nyt huk­kaan. En­tä mi­ten käy hy­väk­si ha­vai­tun seu­tu­kun­ta-ajat­te­lun? Ol­laan­ko sii­tä­kin luo­pu­mas­sa?

Toi­vot­ta­vas­ti ei ja toi­vot­ta­vas­ti uu­des­ta ajat­te­lu­ta­vas­ta ei ai­heu­du rie­saa myös­kään niil­le lu­kui­sil­le yri­tyk­sil­le ja jär­jes­töil­le, jot­ka ovat Kes­ki-Kar­ja­lan omaan ni­meen­sä kel­puut­ta­neet.

EXE­AM

Lisää aiheesta

Kysely