JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
29.6.2022 8.00
Mielipiteet

Puntaroinnin paikkoja piisaa

Su­per­pe­sik­sen run­ko­sar­jas­sa ale­taan lä­hes­tyä puo­li­mat­kan krou­via. Ki­teen Pal­lo saa­vut­taa krou­vin en­si sun­nun­tai­na Pat­ti­jo­ki -pe­lis­sä. Pe­le­jä on sun­nun­tai-il­ta­na sekä ta­ka­na et­tä edes­sä 15.

Uu­teen kau­teen läh­det­tä­es­sä odo­tuk­set ovat ai­na kor­ke­al­la. Niin oli­vat ke­vään kor­val­la Ki­teel­lä­kin. Uu­dis­tu­neen jouk­ku­een us­kot­tiin nou­se­van ry­mi­näl­lä Sot­ka­mon, Tam­pe­reen, Kou­vo­lan, Vim­pe­lin ja Jo­en­suun ko­vak­si haas­ta­jak­si.

Vä­li­ti­lin­pää­tös­tä teh­tä­es­sä on pie­noi­nen pak­ko to­de­ta, et­tä odo­tuk­set ei­vät ole kai­kil­ta osin to­teu­tu­neet. KiPa ei ole pääs­syt sa­man­lai­seen lii­toon kuin kak­si vuot­ta sit­ten, jol­loin run­ko­sar­jas­sa ir­to­si vii­des sija. Nyt sii­hen on mat­kaa kol­men py­kä­län ver­ran. Pun­ta­roi­ta­vaa pe­lin pa­ran­ta­mi­sek­si pii­saa. Pe­le­jä on on­nek­si pal­jon jäl­jel­lä. En­si kuun ai­ka­na saa­daan enem­män sig­naa­lia sii­tä, mi­hin as­ti rah­keet tänä ke­sä­nä riit­tä­vät.

Jos on jouk­ku­eel­la omat haas­teen­sa, riit­tää nii­tä taus­ta­jou­koil­la­kin. Toi­min­nan eli­neh­to on, et­tä ta­lous ja sen kaik­ki kes­kei­set ra­ken­nus­pa­li­kat py­sy­vät kun­nos­sa.

Kes­kei­sim­män ele­men­tin ta­lou­den ra­ken­ta­mi­ses­sa muo­dos­ta­vat yri­tys­ten ja mui­den kump­pa­nien kans­sa teh­dyt yh­teis­työ­so­pi­muk­set, mut­ta ylei­sön­kään mer­ki­tys­tä ta­lou­den tär­ke­ä­nä pe­rus­pi­la­ri­na ei voi vä­hek­syä.

Men­nee­nä ke­sä­nä kan­san hou­kut­te­le­mi­nen leh­te­reil­le oli Ki­teel­lä hel­pom­paa kuin ai­kai­sem­min, kun kaik­ki pe­sik­ses­tä vä­hän­kin kiin­nos­tu­neet ha­lu­si­vat omin sil­min pääs­tä nä­ke­mään Ran­ta­ken­tän uu­den il­meen. Tä­nä­kin ke­sä­nä uu­tuu­den vie­hä­tys­tä on vie­lä uu­sien toi­mis­to- ja huol­to­ti­lo­jen val­mis­tut­tua jon­kin ver­ran ole­mas­sa, mut­ta ei enää sa­mal­la ta­val­la kuin vii­me ke­sä­nä.

Nyt kat­so­moi­den täyt­ty­mi­nen on pal­jol­ti kiin­ni sii­tä, mil­lais­ta pe­liä ko­ti­jouk­kue ken­täl­lä esit­tää ja mil­lai­sia pal­ve­lu­ja kan­sal­le on ot­te­lu­jen yh­tey­des­sä tar­jol­la.

On sel­vää, et­tä kat­so­moon tu­le­va ha­lu­aa saa­da mak­sa­mal­leen pää­sy­li­pul­le täy­den vas­ti­neen. Var­sin­kin lap­si­per­heis­sä jou­du­taan kai­ken kal­lis­tu­es­sa pun­ta­roi­maan, mi­hin on va­raa ja mi­hin ei.

Pää­sy­li­pun hin­ta on asia, jota kan­nat­taa va­ka­vas­ti poh­tia. Sen aset­ta­mi­nen op­ti­maa­li­sel­le ta­sol­le ei ole help­po jut­tu. Poh­din­taa tun­nu­taan teh­tä­vän muu­al­la­kin. Jo­en­suun Mai­la­kin jär­jes­ti ju­han­nus­vii­kol­la kan­nat­ta­jil­leen lip­pu­a­len; kaik­ki pää­si­vät seu­raa­man Tah­ko-pe­liä vii­den eu­ron sat­sauk­sel­la.

Yh­tä lail­la tär­ke­ää on pun­ta­roi­da pe­sik­sen kan­nat­ta­ja­kun­nan ra­ken­net­ta ja pe­lien mark­ki­noin­nis­sa käy­tet­tä­vää kon­sep­tia. Nuo­ril­le mark­ki­noin­ti­vä­li­neek­si riit­tää so­si­aa­li­nen me­dia, mut­ta riit­tää­kö niil­le, joil­le sen käyt­tö on täy­sin vie­ras­ta?

JV

Lisää aiheesta

Kysely