JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.6.2022 14.55
Uutiset

Huijausviestejä liikkeellä

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Po­lii­si ke­hot­taa huo­lel­li­suu­teen pank­ki­tie­to­jen ja sa­la­sa­no­jen kans­sa, sil­lä hui­jaus­vies­te­jä on pal­jon liik­keel­lä. Uh­rik­si jou­tu­mi­sen voi vält­tää ole­mal­la tark­ka pank­ki­tun­nus­ten kans­sa ja käyt­tä­mäl­lä nii­tä ai­no­as­taan pank­kien vi­ral­li­sil­la si­vuil­la ja so­vel­luk­sis­sa.

Ak­tii­vi­set hui­jau­sy­ri­tyk­set ka­las­te­le­vat esi­mer­kik­si pank­ki- ja käyt­tä­jä­tun­nuk­sia sekä sa­la­sa­no­ja. Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen alu­eel­la hui­jau­sy­ri­tyk­siä on teh­ty eri­tyi­ses­ti S-pan­kin ni­mis­sä. Hui­jauk­sia ja nii­den yri­tyk­siä teh­dään myös mui­den pank­kien ja toi­mi­joi­den, ku­ten Ve­ro­hal­lin­non ni­mis­sä.

Eri­lai­sia te­ko­ta­po­ja mo­nes­sa eri muo­dos­sa

Hui­jaus­vies­tin tun­nis­ta­mi­nen voi ol­la vai­ke­aa, sil­lä te­ko­ta­po­ja ja muo­to­ja on mo­nia. Ylei­sin te­ko­ta­pa on kui­ten­kin teks­ti­vies­ti­nä le­vi­ä­vät hui­jaus­vies­tit, jot­ka joh­ta­vat tie­to­jen­ka­las­te­lu­si­vus­toil­le. Si­vus­tol­la ri­kok­sen uh­ria pyy­de­tään kir­jau­tu­maan pank­ki­tun­nuk­sil­la esi­mer­kik­si pan­kin si­vuil­le, mut­ta to­del­li­suu­des­sa verk­ko­si­vul­le syö­te­tyt pank­ki­tun­nuk­set pää­ty­vät ri­kol­lis­ten kä­siin.

Esi­merk­ki­ta­pauk­sia hui­jaus­ten te­ko­ta­vois­ta:

1. Asi­a­no­mis­ta­ja saa Fa­ce­book Mes­sen­ge­riin vies­tin jol­tain tut­ta­val­taan, jon­ka tili on tä­män tie­tä­mät­tä kaa­pat­tu. Vies­tis­sä väi­te­tään, et­tä asi­a­no­mis­ta­ja on voit­ta­nut esi­mer­kik­si ar­von­nas­sa tai pe­lis­sä tie­tyn sum­man ra­haa. Vies­tis­sä tätä pyy­de­tään te­ke­mään toi­men­pi­tei­tä verk­ko­pan­kis­sa, jot­ta voi lu­nas­taa voit­ton­sa. Asi­a­no­mis­ta­ja ereh­tyy hy­väk­sy­mään mak­su­ja mo­bii­li­pan­kin kaut­ta.

2. Asi­a­no­mis­ta­jal­la on ol­lut os­to- tai myyn­ti-il­moi­tus Tori.fi-pal­ve­lus­sa ja hä­neen ote­taan yh­teyt­tä What­sApp-vies­til­lä. Vies­tis­sä eh­do­te­taan kau­pan­käyn­nis­sä ku­rii­ri­pal­ve­lun käyt­töä, jol­loin asi­a­no­mis­ta­ja saa­daan joh­da­tet­tua hui­jaus­si­vus­tol­le an­ta­maan mak­su­kort­tin­sa tie­dot.

3. What­sAp­pis­sa asi­a­no­mis­ta­ja saa vies­tin, jon­ka lä­het­tä­jä esiin­tyy tä­män jo­nain lä­hei­se­nä ja esit­tää, et­tä pu­he­lin on esi­mer­kik­si huk­ku­nut tai rik­kou­tu­nut, ja asi­a­no­mai­sen tu­li­si tal­len­taa tämä uu­si nu­me­ro. Seu­raa­vak­si nu­me­ros­ta al­kaa tul­la ra­ha­pyyn­tö­jä, ja asi­a­no­mai­nen ereh­tyy mak­sa­maan tä­män lä­hei­sek­si esiin­ty­väl­le hui­ja­ril­le.

4. Asi­a­no­mis­ta­ja ek­syy verk­ko­pank­kin­sa nä­köi­sel­le val­he­si­vus­tol­le Goog­le-haun kaut­ta, jon­ne syöt­tää pank­ki­tun­nuk­sen­sa. Val­he­si­vus­tot voi­vat ol­la hy­vin­kin us­kot­ta­van nä­köi­siä, jo­ten hel­poi­ten nämä si­vus­tot vält­tää niin, et­tei hae pan­kin si­vu­ja Goog­len tai muun ha­ku­ko­neen kaut­ta. Verk­ko­pank­kiin on tur­val­li­sin­ta men­nä kir­joit­ta­mal­la pan­kin verk­ko-osoi­te suo­raan se­lai­men osoi­te­kent­tään.

Mitä teh­dä, jos saa epäi­lyt­tä­vän oloi­sen vies­tin?

Hui­jauk­siin käy­te­tään kaik­kia vies­ti­vä­li­nei­tä säh­kö­pos­teis­ta ja teks­ti­vies­teis­tä pi­ka­vies­ti­miin. Hui­jauk­set ovat yleen­sä eri ti­lau­san­so­ja, SMS-hui­jauk­sia ja tie­to­jen­ka­las­te­lua.

Po­lii­sin yk­sin­ker­tai­set toi­min­ta­oh­jeet hui­jaus­vies­tin saa­neel­le:

Älä klik­kaa link­kiä

Pois­ta vies­ti

Älä an­na pank­ki­tun­nuk­sia tun­te­mat­to­miin läh­tei­siin

Po­lii­sis­ta muis­tu­te­taan, et­tä pank­kien tai esi­mer­kik­si Ve­ro­hal­lin­non lä­het­tä­mis­sä vies­teis­sä ei ole kos­kaan suo­raa link­kiä pank­ki­pal­ve­luun tai Oma­Ve­roon, jo­hon pi­täi­si suo­raan syöt­tää pank­ki­tun­nuk­set. Jos on syy­tä epäil­lä vies­tin ai­tout­ta, kan­nat­taa li­sä­tie­to­ja pyy­tää vi­ral­li­sel­ta asi­a­kas­pal­ve­lu­ka­na­val­ta.

Lisää aiheesta

Kysely