JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos muistuttaa huolellisuudesta tulen käsittelyssä myös juhannuksena. Arkistokuva.

Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos muistuttaa huolellisuudesta tulen käsittelyssä myös juhannuksena. Arkistokuva.

22.6.2022 14.50
Uutiset

Pelastuslaitos muistuttaa kokon polttajia tärkeistä turval­li­suus­te­ki­jöistä

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Poh­jois-Kar­ja­las­sa haja-asu­tu­sa­lu­eil­la ju­han­nus­kok­koa tai muu­ta nuo­ti­o­ta voi polt­taa omal­la maal­la tai maa­no­mis­ta­jan lu­val­la, mi­kä­li met­sä­pa­lo­va­roi­tus ei ole voi­mas­sa.

Poh­jois-Kar­ja­lan Pe­las­tus­lai­tos kui­ten­kin muis­tut­taa, et­tä avo­tul­ta kä­si­tel­tä­es­sä on muis­tet­ta­va tär­ke­ät tur­val­li­suus­te­ki­jät.

– Kan­nat­taa tar­kas­taa il­ma­tie­teen­lai­tok­sen va­roi­tuk­set ja huo­mi­oi­da tuu­len vai­ku­tus, sil­lä ko­val­la tuu­lel­la tuli voi le­vi­tä yl­lät­tä­vän no­pe­as­ti, ker­too ris­kien­hal­lin­ta­pääl­lik­kö Jan­ne Ha­lo­nen.

– Pai­kal­le kan­nat­taa va­ra­ta myös riit­tä­väs­ti sam­mu­tus­vä­li­nei­tä, ku­ten pai­neis­tet­tu ve­si­let­ku, sam­mu­tin sekä rai­vaus­ka­lus­toa, ku­ten ha­ra­va ja la­pio. Myös pu­he­lin on hyvä ol­la, et­tä sil­lä voi tar­vit­ta­es­sa teh­dä hä­täil­moi­tuk­sen.

Muis­ta jäl­ki­var­ti­oin­ti

Tul­ta ei pidä jät­tää var­ti­oi­mat­ta, ja myös jäl­ki­var­ti­oin­ti on tär­ke­ää muis­taa.

– Tu­len sy­tyt­tä­jä on ai­na vas­tuus­sa palo- tai sa­vu­va­hin­gois­ta ja en­nen kaik­kea myös huo­lel­li­ses­ta sam­mut­ta­mi­ses­ta. Jos tu­len kä­sit­te­ly ai­heut­taa on­net­to­muus­vaa­ran, on pe­las­tus­vi­ra­no­mai­sel­la oi­keus kes­keyt­tää toi­min­ta vä­lit­tö­mäs­ti, muis­tut­taa Ha­lo­nen.

– Jos yh­dis­tyk­set jär­jes­tä­vät ky­lä­ta­pah­tu­mia, pe­las­tus­lai­tos pyy­tää il­moit­ta­maan sii­tä etu­kä­teen: Kuka on vas­tuu­hen­ki­lö, mis­sä pol­te­taan, mikä ta­pah­tu­ma, mi­hin kel­lon ai­kaan ja kuka vas­taa jäl­ki­var­ti­oin­nis­ta, Ha­lo­nen ker­taa.

Il­moi­tuk­sen voi laa­tia pe­las­tus­toi­mi.fi-si­vus­tol­la ja siel­tä tee tu­len­te­koil­moi­tus tai pu­he­li­mit­se lä­him­mäl­le pe­las­tu­sa­se­mal­le.

Pe­las­tus­lai­tok­ses­ta ko­ros­te­taan, et­tä il­ma­tie­teen­lai­tok­sen va­roi­tuk­set on syy­tä huo­mi­oi­da muu­toin­kin kuin ko­kon polt­ta­mis­ta var­ten.

– Tu­ka­lan hel­le­aal­lon to­den­nä­köi­syys on 30 pro­sent­tia per­jan­tain ja lau­an­tain vä­li­ses­tä yös­tä lau­an­tain ja sun­nun­tain vä­li­seen yö­hön. Hel­le­aal­to voi ai­heut­taa ris­ki­ryh­mil­le ter­vey­son­gel­mia.

Lisää aiheesta

Kysely