JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Viidennet koronarokotukset alkavat Siun sotessa viikolla 26.

Viidennet koronarokotukset alkavat Siun sotessa viikolla 26.

Mervi Venäläinen

22.6.2022 13.45
Uutiset

Viides rokotuskierros käynnistyy viikolla 26

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

THL suo­sit­te­lee voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le yli 12-vuo­ti­ail­le vii­det­tä ko­ro­na­ro­ko­tus­ta. Vii­den­nen an­nok­sen voi ot­taa, kun edel­li­ses­tä ro­ko­tuk­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään nel­jä kuu­kaut­ta.

Siun so­tes­sa vii­den­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set al­ka­vat vii­kol­la 26. Siun so­tes­ta ol­laan yh­tey­des­sä va­ka­vas­ti im­muu­ni­puut­tei­siin asi­ak­kai­siin ro­ko­tu­sa­jan so­pi­mi­sek­si. Myös ris­ki­ryh­mien ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­luun voi jät­tää soit­to­pyyn­nön nu­me­roon 0133302705.

Uu­sia ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­ko­ja tu­lee va­rat­ta­vak­si jäl­leen verk­ko­a­jan­va­rauk­seen lau­an­tai­na 25.6. klo 12 ja pu­he­li­na­jan­va­rauk­seen maa­nan­tai­na 27.6. klo 8. Ke­sän ai­ka­na ro­ko­tu­sai­ko­ja ei ole tar­jol­la joka viik­ko kai­kil­la ter­vey­sa­se­mil­la.

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­kot­tei­ta pis­te­tään yli 80-vuo­ti­ail­le, 70–79 -vuo­ti­ail­le sekä 65–69 -vuo­ti­ail­le, joi­den ter­veys ja toi­min­ta­ky­ky on hei­ken­ty­nyt.

Ro­ko­tuk­sis­ta, ikä­ryh­mis­tä ja ro­kot­tei­den ai­ka­vä­leis­tä on kat­ta­vas­ti tie­toa Siun so­ten verk­ko­si­vuil­la.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten verk­ko­a­jan­va­raus löy­tyy tääl­tä.

Ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jan voi va­ra­ta myös pu­he­li­mit­se. Pu­he­lin­pal­ve­lu pal­ve­lee maa­nan­tai­sin klo 8–9 nu­me­ros­sa 013 330 2131. Mui­na ai­koi­na nu­me­roon voi jät­tää ta­kai­sin­soit­to­pyyn­nön. Pyyn­töi­hin vas­ta­taan vii­kon si­säl­lä.

Lisää aiheesta

Kysely