JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Poliisi valvoo juhannusliikennettä teillä ja vesillä. Arkistokuva.

Poliisi valvoo juhannusliikennettä teillä ja vesillä. Arkistokuva.

23.6.2022 8.30
Uutiset

Poliisi valvoo juhannus­lii­kennettä

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Po­lii­sin ar­vi­on mu­kaan lii­ken­ne voi mo­nin­ker­tais­tua Itä-Suo­men pää­teil­lä tors­tai­na, ju­han­nuk­sen aa­to­naat­to­na. Po­lii­si ar­vi­oi lii­ken­teen ole­van vilk­kaim­mil­laan tors­tai­na puo­les­ta­päi­väs­tä il­taan ja pa­luu­lii­ken­teen huip­pu osuu to­den­nä­köi­ses­ti sun­nun­tai-il­ta­päi­vään.

– Po­lii­si val­voo meno- ja pa­luu­lii­ken­tees­sä eri­tyi­ses­ti ajo­no­peuk­sia, ohi­tuk­sia ja tur­va­vä­le­jä, ker­too yli­ko­mi­sa­rio Pet­ri Pah­kin Itä-Suo­men lii­ken­ne­po­lii­sis­ta.

Pe­rin­tei­sen no­peus­val­von­nan rin­nal­la käy­te­tään au­to­maat­tis­ta lii­ken­ne­val­von­taa. No­peus­val­von­nal­ta lii­ke­ne­vän ajan po­lii­si käyt­tää muun mu­as­sa ajo­ta­pa­val­von­taan sekä lii­ken­teen su­ju­vuu­den seu­ran­taan.

Kesä- ja hei­nä­kuu ovat rat­ti­juo­pu­mus­ten synk­kää ai­kaa po­lii­sin ti­las­tois­sa

Ju­han­nus­lii­ken­tees­sä rat­ti­juop­po­jen mää­rä on lä­hes kol­min­ker­tai­nen al­ku­tal­ven vas­taa­vaan ajan­jak­soon ver­rat­tu­na. Po­lii­si mai­nit­see tie­dot­tees­saan, et­tä ta­paus­koh­tai­ses­ti pro­mil­le­ja voi ol­la ve­res­sä vie­lä pal­jon­kin. Myös vä­häi­set yö­u­net hei­ken­tä­vät ajo­kun­toa.

– Ju­han­nu­saat­to­na ja ju­han­nus­päi­vi­nä po­lii­si kes­kit­tää rat­ti­juo­pu­mus­val­von­taa esi­mer­kik­si mök­ki­lii­ken­tee­seen. Jos omas­ta ajo­kun­nos­ta on yh­tään epä­var­muut­ta, mat­kal­le läh­töä kan­nat­taa suo­si­ol­la siir­tää si­ten, et­tä vä­lis­sä on ko­ko­nai­nen sel­vä päi­vä, neu­voo Pah­kin.

"Lii­vit pääl­le ja kork­ki kiin­ni ve­sil­lä!"

Val­von­nal­la po­lii­si pyr­kii en­si­si­jai­ses­ti vä­hen­tä­mään ruo­ri­juo­pu­muk­sia ja li­sää­mään pe­las­tus­lii­vien käyt­töä. Vuo­sit­tain ve­sil­lä huk­kuu Suo­mes­sa noin 100–150 hen­keä.

– Ve­nei­ly­on­net­to­muuk­sis­sa lä­hes kaik­ki huk­ku­neet oli­si­vat pe­las­tu­neet, mi­kä­li oli­si­vat käyt­tä­neet pe­las­tus­lii­ve­jä ja ol­leet sel­vin päin. Toi­veem­me on, et­tä tänä ju­han­nuk­se­na yk­si­kään ei huku. Tämä on mah­dol­lis­ta, kun jo­kai­nen naut­tii ve­sil­lä liik­ku­mi­ses­ta tur­val­li­ses­ti ja sel­vin­päin, sekä pi­tää huol­ta it­ses­tään ja lä­hei­sis­tään, Pah­kin ker­too.

Sää­en­nus­teet lu­paa­vat kau­nis­ta ja läm­min­tä ju­han­nus­sää­tä lä­hes koko maa­han. Se tar­koit­taa ve­sil­lä po­lii­sil­le enem­män töi­tä. Teh­tä­vien mää­rä riip­puu hy­vin pal­jon sääs­tä, sil­lä huo­nos­sa sääs­sä ve­nei­li­jöi­tä ei ole niin pal­jon liik­keel­lä ja teh­tä­vi­ä­kin on vä­hem­män.

– Toi­saal­ta huo­nol­la ke­lil­lä ne vä­häi­set­kin teh­tä­vät ovat sit­ten vaa­ti­vam­pia, Pah­kin to­te­aa.

Po­lii­sin vin­kit ju­han­nus­ta ve­sil­lä viet­tä­vil­le ovat sa­mat kuin ai­na ve­sil­le läh­det­tä­es­sä.

– Lii­vit pääl­le ja kork­ki kiin­ni ve­sil­lä! Li­sä­tään lu­et­te­loon vie­lä huo­lel­li­suus, va­ro­vai­suus ja mui­den ve­sil­lä­liik­ku­jien huo­mi­oi­mi­nen. Ve­si­kul­ku­neu­von pääl­li­kön vel­vol­li­suus on huo­leh­tia kul­ku­neu­vos­sa mu­ka­na ole­vien va­rus­teis­ta ja tur­val­li­suu­des­ta, Pah­kin lis­taa.

Syn­kin päi­vä kes­ki­ke­sän juh­las­sa on pe­rin­tei­ses­ti per­jan­tai

Ju­han­nus­lii­ken­tees­sä me­neh­tyy ja louk­kaan­tuu nel­jän päi­vän ai­ka­na en­nä­tys­mää­rä ih­mi­siä vuo­des­ta toi­seen. Ju­han­nus­vii­kon per­jan­tai­na yli­te­tään lä­hes poik­keuk­set­ta maan kes­ki­ar­vo näis­sä lu­vuis­sa.

Pah­ki­nin mu­kaan yk­si luon­nol­li­nen syy ju­han­nuk­sen synk­kiin ti­las­toi­hin on suu­ri lii­ken­ne­mää­rä. Myös mui­ta se­lit­tä­viä te­ki­jöi­tä löy­tyy. Ju­han­nuk­sen lii­ken­tee­seen liit­tyy run­sas maal­le läh­tö ja lo­mien al­ka­mi­nen. Ta­val­lis­ta suu­rem­pi osa lii­ken­tees­tä on va­paa-ajan liik­ku­mis­ta tai liik­ku­mis­ta viih­teen vuok­si. Ih­mi­set aja­vat ta­val­lis­ta enem­män ja usein vie­rais­sa pai­kois­sa, mikä osal­taan vai­kut­taa on­net­to­muus­ris­kiin.

Ke­sä­ke­lin luo­ma tur­val­li­suu­den tun­ne voi ol­la pe­tol­lis­ta. Suu­ri osa ju­han­nuk­sen ai­kai­sis­ta on­net­to­muuk­sis­ta on seu­raus­ta yli­no­peu­des­ta tai lii­an suu­res­ta ti­lan­ne­no­peu­des­ta. Mo­nis­sa on­net­to­muuk­sis­sa on mu­ka­na myös al­ko­ho­li.

– Usein on­net­to­muu­sau­tois­sa on mu­ka­na use­am­pia ih­mi­siä, pää­a­si­as­sa nuo­ria. Vaa­raa li­sää­vät uh­ka­roh­ke­at ohi­tuk­set ja al­ko­ho­li­juo­mien käyt­tä­jät. Pa­him­mat yli­no­peu­det aje­taan hil­jai­si­na aa­mu­yön tun­tei­na. Ke­säl­lä lii­ken­tees­sä on tal­vi­ai­kaan näh­den enem­män kai­ken ta­soi­sia kul­jet­ta­jia, Pah­kin jat­kaa.

Po­lii­sin neu­vot ju­han­nus­lii­ken­tee­seen

* Malt­tia lii­ken­tee­seen! Ruuh­ka­lii­ken­tees­sä ohit­ta­mi­nen on tur­haa, kos­ka ajal­li­ses­ti sääs­töä syn­tyy vä­hän, mut­ta vaa­ra­ti­lan­tei­ta si­tä­kin enem­män. Malt­tia tar­vi­taan eten­kin ohi­tus­kais­toil­la, mis­sä jo­noa ohit­ta­mal­la ai­heu­te­taan kais­to­jen lo­pus­sa ruuh­kaa ja jo­no­jen py­säh­te­lyä.

* Riit­tä­vä etäi­syys edel­lä kul­ke­vaan ajo­neu­voon an­taa kul­jet­ta­jal­le ai­kaa teh­dä oi­kei­ta rat­kai­su­ja ja pe­rää­na­jon ris­ki pie­ne­nee. En­na­koi­va ja muut tien­käyt­tä­jät huo­mi­oi­va ajo­ta­pa on tur­val­li­sen lii­ken­teen läh­tö­koh­ta.

* Kul­jet­ta­jak­si on hyvä va­li­ta ko­ke­nein ja har­kit­se­vin kul­jet­ta­ja.

* Las­taa au­to oi­kein. Si­joit­te­le ta­va­rat niin, et­tei­vät ne pää­se ajon ai­ka­na liik­keel­le esi­mer­kik­si äk­ki­jar­ru­tuk­sis­sa. Var­mis­ta, et­tä kaik­ki au­ton kyy­dis­sä ole­vat käyt­tä­vät tur­va­vöi­tä ajon ai­ka­na.

* Tar­kis­ta au­ton kun­to en­nen liik­keel­le läh­töä. Tar­kis­ta ren­kai­den il­man­pai­neet, ja et­tä nes­te­säi­li­öt on täy­tet­ty tuu­li­la­sin­pe­su­nes­teel­lä ja jääh­dy­tys­nes­teel­lä.

* Sää­dä au­ton si­sä­läm­pö­ti­la so­pi­van vii­le­äk­si ajo­vi­rey­den ja mat­kus­tus­mu­ka­vuu­den var­mis­ta­mi­sek­si.

* Tiuk­ko­ja ai­ka­tau­lu­ja on tur­ha laa­tia. Va­raa ai­kaa rau­hal­li­seen ete­ne­mi­seen ja tau­ko­jen pi­tä­mi­seen.

* Muis­ta, et­tä jo­kai­sen ta­voi­te on var­ma ja tur­val­li­nen pe­ril­le pää­sy.

Lisää aiheesta

Kysely