JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Olavi Muukkonen ja Pekka Valtonen työntävät tänäkin vuonna veneensä vesille lohikuninkuuskisan lähtölaukauksen pamahtaessa. Lähtöpaikakseen he ovat valinneet Karjalan Kievarin.

Olavi Muukkonen ja Pekka Valtonen työntävät tänäkin vuonna veneensä vesille lohikuninkuuskisan lähtölaukauksen pamahtaessa. Lähtöpaikakseen he ovat valinneet Karjalan Kievarin.

Jouko Väistö

22.6.2022 5.15
Uutiset

Edessä 18 tunnin soutu-urakka

KE­SÄ­LAH­TI

Jou­ko Väis­tö

Pu­ru­ve­den lo­hi­ku­nin­kuus­kil­pai­lus­sa on pal­jon uis­te­li­joi­ta, jot­ka osal­lis­tu­vat sii­hen us­kol­li­ses­ti vuo­des­ta toi­seen. Ke­sä­lah­te­lai­set Ola­vi Muuk­ko­nen ja Pek­ka Val­to­nen kuu­lu­vat tä­hän jouk­koon.

Ola­vi on ol­lut mu­ka­na lä­hes jo­kai­ses­sa kil­pai­lus­sa. Enin­tään nel­jä on jää­nyt vä­liin. Pe­kal­le ki­so­ja on ker­ty­nyt va­jaat 30. Kim­pas­sa he ovat uis­tel­leet kym­men­kun­ta ker­taa.

Ki­sa­put­ki ei kat­kea tä­nä­kään vuon­na.

– Pi­tää­hän sitä mu­ka­na ol­la, kun tääl­lä täm­möi­nen kieh­to­va uis­te­lu­ta­pah­tu­ma jär­jes­tään. Ei näi­tä pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la lii­kaa ole, Pek­ka pai­not­taa.

Lo­hi­ku­nin­kuus­ki­sa al­kaa lau­an­tai­na kel­lo 14 ja päät­tyy vuo­ro­kaut­ta myö­hem­min sa­maan ai­kaan. Ola­vi ja Pek­ka ot­ta­vat kil­pai­lus­ta täy­den ilon ir­ti. Heil­lä on ta­pa­na ol­la ve­sil­lä ¾ kil­pai­lu­a­jas­ta.

18 tun­nin sou­tu­a­jan he ja­ka­vat tun­nin hu­kei­hin. Tänä ai­ka­na sou­tu-urak­kaa ker­tyy kum­mal­le­kin hel­pos­ti 30 ki­lo­met­rin ver­ran.

– Kyl­lä sii­nä ajas­sa eh­tii ra­kot kä­siin tul­la eten­kin tuu­li­sel­la ke­lil­lä, kun hans­kat­kin tup­paa­vat ai­na jää­mään ko­tiin, Ola­vi nau­rah­taa.

Muut ka­lat -sar­jas­sa me­nes­tys­tä

Tä­hä­nas­ti­sen kil­pai­lu-uran­sa ai­ka­na Ola­vi ker­too saa­neen­sa lo­hi­ka­lo­jen sar­jas­sa muu­ta­man mit­ta­ka­lan ki­san al­ku­ai­koi­na. Tu­los­lu­et­te­loon niil­lä pää­si, mut­ta ku­nin­kuut­ta niil­lä ei ir­ron­nut. Pe­kal­la mit­ta­lo­hi on vie­lä saa­mat­ta.

Muut ka­lat -sar­jas­sa me­nes­tys­tä sen si­jaan on tul­lut. Hy­vä­nä näyt­tö­nä täs­tä on vii­me vuo­den kil­pai­lu, jos­sa he saa­vut­ti­vat 8,7 ki­lon saa­liil­la kak­kos­si­jan.

Vii­me vuo­si­na he ovat­kin pu­na­li­hais­ten nar­raa­mi­sen si­jas­ta kes­kit­ty­neet uit­ta­maan vie­hei­tään ruo­hik­ko­jen reu­noil­la, ka­rik­ko­jen ku­pees­sa ja luo­to­jen lä­his­töl­lä, mis­sä hau­et ja ah­ve­net tup­paa­vat viih­ty­mään.

– Nämä ka­la­pai­kat meil­lä on hy­vin tie­dos­sa ja muut ka­lat -sar­jas­sa on har­joit­te­le­mat­ta­kin hel­pom­pi pär­jä­tä, Ola­vi lä­het­tää hy­myil­len ter­vei­siä kil­pa­kump­pa­neil­leen.

Mo­ne­na vuon­na voit­to­ka­la on na­pat­tu pe­rin­tei­sil­tä hau­ki­ve­sil­tä

Pa­hoil­laan he ei­vät toki ole, jos jär­vi­lo­hi tai tai­men sat­tui­si is­ke­mään. Mi­kään suu­ri ih­me se­kään ei oli­si, sil­lä ka­lat osaa­vat ui­da ja vuo­sien saa­tos­sa lo­hi­ku­nin­kuu­teen oi­keut­ta­va kala on mo­neen ot­tee­seen nos­tet­tu ve­nee­seen pe­rin­tei­sil­tä hau­ki­ve­sil­tä.

Hy­väs­tä esi­mer­kis­tä käy­vät vuo­sien 2008 ja 2014 voit­to­ka­lat, jois­ta toi­nen, 6,05 ki­lon tai­men, saa­tiin Po­ro­nie­men ku­pees­ta, ja toi­nen, 5,32 ki­lon tai­men Tii­ra­saa­ren ja man­te­reen vä­lis­tä.

Ruo­hik­ko­ran­nat ja ka­ri­koi­den ku­peet ovat mie­lui­sia uis­te­lu­paik­ko­ja myös si­kä­li, et­tä tuu­let ei­vät pää­se nii­hin usein­kaan täy­del­lä voi­mal­la tui­ver­ta­maan.

Tuu­leen­kin Ola­vi ja Pek­ka ovat sil­ti saa­neet tot­tua. Hy­väs­sä muis­tis­sa on vuo­si, jol­loin vas­ta­tuu­leen sou­ta­mi­ses­ta ei tul­lut mi­tään ja myö­tä­tuu­les­sa­kin poh­jaan juut­tu­neen uis­ti­men ir­rot­ta­mi­nen osoit­tau­tui yli­voi­mai­sek­si teh­tä­väk­si.

– Sin­ne poh­jaan se vie­he jäi ja sii­nä sa­mal­la sin­ne jäi koko uis­te­lu­set­ti ke­loi­neen ja va­poi­neen.

Kil­pai­lus­sa käy­tös­sä kym­men­kun­ta vie­het­tä

Ki­sas­sa he sa­no­vat käyt­tä­vän­sä sii­man pääs­sä sekä lu­sik­kaa et­tä vaap­pua. Eten­kin Rä­sä­nen seis­ka on osoit­tau­tu­nut hy­väk­si ot­ti­vie­heek­si.

Eri­lai­sia vie­hei­tä uis­te­lu­pa­kis­sa on pal­jon, mut­ta kil­pai­lun ai­ka­na niis­tä on käy­tös­sä kym­men­kun­ta.

– Ei sitä yh­tä uis­tin­ta kan­na­ta tun­tia pi­tem­pään uit­taa, jos tärp­pe­jä ei ru­pea tu­le­maan, he va­lot­ta­vat tak­tiik­kaan­sa.

Ka­lo­ja he ha­ke­vat sekä pin­nas­ta et­tä vä­li­ve­des­tä lyi­jy­pai­no­jen avul­la. Ta­ki­laa he ei­vät kil­pai­lus­sa käy­tä. Pit­käs­tä sou­tu-ura­kas­ta saa tar­peek­seen il­man pai­na­vaa lyi­jy­mö­tik­kää­kin.

Kai­ku­luo­tain­ta­kaan heil­lä ei tule ole­maan, vaik­ka sen käyt­tö oli­si nyt sal­lit­tua. Jää­kööt ka­lat saa­mat­ta, jos nii­tä ei il­man tek­ni­siä apu­vä­li­nei­tä tule.

Lisää aiheesta

Kysely