JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
20.6.2022 6.51
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kehojen arvostelu

Teil­le kai­kil­le ke­sä­mie­tis­ke­lyä.

Jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on oman­lai­nen keho ei­kä hän ai­na voi vai­kut­taa min­kä­lai­nen se on. Ih­mi­set läh­te­vät hel­pos­ti ar­vos­te­le­maan toi­sen ke­ho­ja ja ul­ko­nä­köä muu­ten­kin. Ul­ko­nä­öl­lä ei pi­täi­si oi­ke­as­taan ol­la mi­tään mer­ki­tys­tä luon­teen kans­sa. Luon­ne pi­täi­si ol­la se rat­kai­se­va te­ki­jä, on­ko tämä ih­mi­nen ke­neen ha­lu­an tu­tus­tua. Mut­ta se ei ole vält­tä­mät­tä mene niin. Joku ih­mi­nen voi ol­la oi­ke­as­ti to­del­la mu­ka­va, vaik­ka si­nun mie­les­tä hän ei pu­keu­tui­si tai näyt­täi­si sil­tä mil­tä sinä ha­lu­at. Kaik­ki ovat eri­lai­sia ja se on 100 pro­sent­ti­sen var­maa.

Mo­net ih­mi­set ajat­te­le­vat, et­tä ei hait­taa, jos kat­soo ou­dos­ti. Mut­ta mik­si pi­tää tol­jot­taa? Voi­sit kes­kit­tyä omaan ke­hoo­si.

Vaik­ka sinä oli­sit it­se­var­ma ja pys­tyt ole­maan ihan rau­has­sa. Kai­kil­la ei ole sama asia. Jot­kut voi­vat ol­la epä­var­mo­ja it­ses­tään. Ei kan­na­ta kat­soa ke­tään ”vi­noon”, kos­ka se saa olon var­mas­ti epä­mu­ka­vak­si ja ah­dis­tu­neek­si.

Jos olet ui­ma­ran­nal­la ja näet, et­tä joil­lain ih­mi­sel­lä on ras­kau­sar­pia, niin ei nii­tä tar­vit­se jää­dä kat­so­maan tai mai­ni­ta asi­as­ta. Huo­maat ai­na­kin, et­tä se ih­mi­nen on su­jut asi­an kans­sa. Mut­ta jos mai­nit­set asi­an erik­seen, ih­mi­nen voi tun­tea olen epä­mu­ka­vak­si, kos­ka en­sim­mäi­se­nä kiin­ni­tit huo­mi­on hä­nen ras­kau­sar­piin­sa. Hän on enem­män kuin vain ras­kau­sar­vet.

Olem­me kaik­ki sa­ma­nar­voi­sia ja kaik­ki olem­me vain tääl­lä maan pääl­lä elä­mäs­sä mei­dän omia elä­mi­äm­me. Kai­kil­la on omat on­gel­mat ja me­ne­tyk­set. Mut­ta vaik­ka mitä oli­si ta­pah­tu­nut, et voi aja­tel­la, et­tä olet mui­ta pa­rem­pi tai muut ovat si­nua alem­pa­na.

Oli­si hie­noa, jos ih­mi­set pys­tyi­si­vät ole­maan rau­has­sa il­man ul­ko­nä­kö­pai­nei­ta ja tois­ten huu­te­lua sii­tä, mil­tä näyt­tää. Kaik­ki me olem­me vain ih­mi­siä ja ku­kaan ei ole ke­tään pa­rem­pi. Kai­kil­la on eri tai­dot ja kaik­ki osaam­me eri­lai­sia asi­oi­ta. Vaik­ka oli­sit piir­tä­mi­ses­sä hyvä, et vält­tä­mät­tä ole niin hyvä kok­kaa­mi­ses­sa. Mut­ta kaik­kien pi­täi­si muis­taa, et­tä älä tuo­mit­se sii­tä, mil­tä ih­mi­nen näyt­tää.

MEI­JU HA­LO­NEN

Lisää aiheesta

Kysely