JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari Sarkkinen

22.6.2022 6.45
Urheilu

Tapahtuma keskellä kauneinta järvi-Suomea!

Ko­ro­na-ajan jäl­keen ta­pah­tu­mien mer­ki­tys on kas­va­nut. Oli­han eri­lai­set kan­sa­lais­ta­paa­mi­set käy­tän­nös­sä kiel­let­ty­jä kah­den vuo­den ajan. Vir­tu­aa­li­set ta­pah­tu­mat oi­kei­ta kos­kaan kor­vaa. On mah­do­ton­ta ko­kea mai­se­mat, tuok­sut, ih­mi­set, tun­nel­ma ja eri­lai­set elä­mi­sen ta­sot vir­tu­aa­li­ses­ti. Nämä kaik­ki voi ko­kea vain ai­dois­sa koh­taa­mi­sis­sa ja ta­pah­tu­mis­sa. Nyt meil­lä kai­kil­la on ti­lai­suus ko­kea Pu­ru­ve­den kirk­kaat ve­sis­töt, us­ko­mat­to­man kau­niit mai­se­mat ja Ke­sä­lah­den kuu­lui­sa mark­ki­na­hu­mu yh­des­sä vii­kon­lo­pus­sa Pu­ru­ve­den ran­nal­la.

Pu­ru­ve­si on ve­sis­tö­nä eri­no­mai­sen puh­das- ja kir­kas­ve­ti­nen. Se on suo­ma­lais­sa ve­sis­töis­sä ai­van poik­keuk­sel­li­sen kir­kas ja puh­das, jon­ka vuok­si lo­hi­ka­lat viih­ty­vät ve­sis­tös­sä eri­no­mai­ses­ti. Pu­ru­ve­des­sä valo yl­tää jopa 20 met­rin sy­vyy­teen, kun se muu­al­la Sai­maan ve­sis­tös­sä yl­tää kes­ki­mää­rin 10 met­riin. Sik­si on vai­kea löy­tää pa­rem­paa paik­kaa lo­hi­sou­tu-uis­te­lu­kil­pai­luun kuin kirk­kaat ja ka­rut Pu­ru­ve­den se­lät. Ka­las­tus­mat­kai­lun ke­hit­tä­mis­hank­kees­sa on sel­vin­nyt, et­tä juu­ri lo­hi­ka­lat kiin­nos­ta­vat ka­las­ta­jia eri­tyi­sen pal­jon. Suo­mes­sa lo­hi­ka­lo­jen ka­las­tus­paik­ko­ja on yl­lät­tä­vän vä­hän, el­lei las­ke­ta is­tu­tet­tu­jen kir­jo­lo­hien ka­las­tus­paik­ko­ja. Täs­sä suh­tees­sa Pu­ru­ve­si on poik­keuk­sel­li­nen paik­ka, jos­sa voi ka­las­taa pe­rin­tei­sin me­ne­tel­min lo­hi­ka­laa kes­tä­väs­ti ja vas­tuul­li­ses­ti. Tämä on yk­si Poh­jois-Kar­ja­lan hel­mi, joka tuo jat­kos­sa meil­le pal­jon ka­las­ta­jia maa­il­mal­ta. Sik­si uis­te­lu­kil­pai­lu on ta­pah­tu­ma­na eri­tyi­sen tär­keä. Se toi­mii alu­een par­haa­na mai­nok­se­na, kun kil­pai­li­jat ja ylei­sö nä­ke­vät alu­een kau­neu­den. Sel­lais­ta mai­nos­ta ei voi mis­tään os­taa.

Omas­ta lap­suu­des­ta­ni muis­tan, mi­ten men­tiin juu­ri uis­te­le­maan sou­tu­ve­neel­lä. Har­val­la oli moot­to­ri­ve­ne ja eri­lai­sia tek­ni­siä apu­vä­li­nei­tä ei ol­lut ke­nel­lä­kään. Mut­ta mu­ka­na oli val­ta­vas­ti jän­ni­tys­tä ja po­si­tii­vis­ta tun­net­ta sii­tä, kuin­ka on osa luon­toa ja jär­veä. Il­lan päät­teek­si ran­tau­duim­me jo­hon­kin saa­reen pais­ta­maan mak­ka­raa ja yö­py­mään. Nämä ovat muis­to­ja, jot­ka säi­ly­vät kii­rei­sen elä­män kes­kel­lä. Sou­tu­ka­las­ta­mi­ses­sa on jo­ta­kin ai­toa, jota on ny­ky­ään han­ka­la ta­voit­taa. Pu­ru­ve­den kil­pai­lus­sa tätä pe­rin­net­tä pi­de­tään yl­lä, sil­lä kil­pai­lu suo­ri­te­taan sou­ta­mal­la. Ja pit­kän sou­tu-ura­kan jäl­keen voi ran­tau­tua Le­von­saa­reen sau­no­maan. Mikä voi ol­la kau­niim­paa, kuin ke­säil­ta Saa­res­sa maa­il­man puh­taim­man ve­den ran­nal­la!

Pu­ru­ve­den eri­koi­suuk­siin kuu­luu myös muik­ku. Pu­ru­ve­den muik­ku on li­sät­ty Eu­roo­pan ko­mis­si­on ase­tuk­sel­la nii­den tuot­tei­den jouk­koon, joil­la on suo­jat­tu maan­tie­teel­li­nen mer­kin­tä. Pu­ru­ve­den muik­ku on tun­net­tu vaa­le­an­ho­pei­ses­ta vä­ris­tään, peh­me­ä­ruo­toi­suu­des­taan ja kor­ke­as­ta D-vi­ta­mii­ni­pi­toi­suu­des­taan. Ke­sä­lah­den Muik­ku­mark­ki­nat jär­jes­te­tään sa­maan ai­kaan Lo­hi­ku­nin­gas sou­tu-uis­te­lu­kil­pai­lun kans­sa, jos­sa voi mais­tel­la muik­kua ja mark­ki­noin­ti­tun­nel­maa. On eri­no­mai­nen idea yh­dis­tää kak­si ta­pah­tu­maa. Uis­te­lu­kil­pai­lua on han­ka­la seu­ra­ta läh­töä ja maa­lia lu­kuun ot­ta­mat­ta, mut­ta mes­suil­la on te­ke­mis­tä koko päi­väk­si.

Mar­kus Hir­vo­nen

maa­kun­ta­joh­ta­ja,

Pu­ru­ve­den

Lo­hi­ku­nin­gas ja

Muik­ku­mark­ki­nat

ta­pah­tu­mien suo­je­li­ja

Lisää aiheesta

Kysely