JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aleksi Hyttinen ja Petri Makkonen voittivat sekä auton että veneen napattuaan vuoden 2011 lohiuistelukilpailussa tapahtuman tähänastisen historian suurimman taimenen.

Aleksi Hyttinen ja Petri Makkonen voittivat sekä auton että veneen napattuaan vuoden 2011 lohiuistelukilpailussa tapahtuman tähänastisen historian suurimman taimenen.

Katja Asikainen

22.6.2022 3.35
Urheilu

Komeita kaloja ja arvokkaita palkintoja

KE­SÄ­LAH­TI

Jou­ko Väis­tö

Pu­ru­ve­den lo­hi­ku­nin­kuus­ki­san vuon­na 1983 al­ka­nee­seen his­to­ri­aan mah­tuu pal­jon tärp­pe­jä, pal­jon ko­mei­ta ka­lo­ja ja pal­jon ar­vok­kai­ta pal­kin­to­ja.

Tä­hän men­nes­sä kruu­na­jai­sia on juh­lit­tu 37 ker­taa. Ai­no­as­taan vuon­na 2018 lo­hi­ku­nin­kaan kruu­nu on jää­nyt ja­ka­mat­ta. Nel­jä vuot­ta sit­ten yk­si­kään ve­ne­kun­ta ei saa­nut lo­hi­ka­lo­ja.

Tä­hä­nas­ti­sen kil­pai­lu­his­to­ri­an suu­rin jyt­ky ajoit­tuu vuo­teen 2011, jol­loin Hum­mo­vaa­ras­ta ko­toi­sin ole­va Pet­ri Mak­ko­nen nos­ti sou­tu­ka­ve­rin­sa Alek­si Hyt­ti­sen kans­sa paat­tiin­sa 7,055 ki­lon tai­me­nen. Koti-Kar­ja­lan leh­ti­ju­tus­sa iki­muis­tois­ta tärp­piä ja ka­lan vä­syt­tä­mis­tä muis­tel­tiin tä­hän ta­paan:

Aa­mu­kuu­den mais­sa se nap­pa­si. Se is­ki vaap­puun lä­hel­lä Mant­sin ma­ta­lik­koa.

– Re­hel­li­ses­ti sa­not­tu­na ajat­te­lin en­sin, et­tä vaap­pu tart­tui ki­veen. Vas­ta en­sim­mäi­sen ker­ran sel­kä­e­vän näh­ty­ä­ni osa­sin ar­va­ta, et­tä nyt on iso kala ky­sees­sä, Pet­ri ker­toi­li.

Voit­to­ka­lan ke­syt­tä­mi­nen vei ai­kan­sa. Dra­ma­tiik­kaa­kaan ei puut­tu­nut. Lä­hel­lä ol­leet kil­pa­kump­pa­nit tu­li­vat seu­raa­maan vä­sy­tys­tä ja pa­hak­si on­nek­si sii­mat me­ni­vät sol­muun tai­me­nen syök­säh­del­les­sä.

Tun­nin ja var­tin vä­sy­tyk­sen jäl­keen kala saa­tiin kui­ten­kin nos­tet­tua haa­vil­la ve­nee­seen ja sii­mo­jen sot­kut­kin oi­ke­ni­vat.

– Ja sit­ten huu­det­tiin, Alek­si jat­koi.

Käyt­tä­män­sä vie­heen val­mis­ta­jaa ja vä­riä he ei­vät suos­tu­neet pal­jas­ta­maan.

– Tai­men ha­jot­ti vaa­pun, jo­ten se on ny­ky­ään käyt­tö­kel­vo­ton, Pet­ri kuit­ta­si ki­san jäl­keen vie­hee­seen liit­ty­vät ute­lut.

Pal­kin­nok­si voit­ta­jat sai­vat To­yo­ta Ay­gon ja ve­neen.

Kuu­si ki­loa haa­mu­ra­ja­na

Kuu­den ki­lon haa­mu­ra­ja ylit­tyi en­sim­mäi­sen ker­ran vuon­na 2008, jol­loin Jaak­ko Fors­sis­ta ja Mii­ka Qvin­tuk­ses­ta tuli Ay­gon omis­ta­ja 6,05 ki­lon tai­me­nel­la. He sai­vat ku­nin­kuu­den tuo­neen ka­lan Po­ro­nie­men ku­pees­ta sun­nun­tai­na aa­mu­nel­jäl­tä oma­te­koi­sel­la luot­to­vie­heel­lä.

Kuu­den ki­lon raja oli lä­hel­lä jo vuon­na 1985, kun Jaa­ko­bin sit­keyt­tä osoit­ta­neet ki­tee­läi­set Las­se Tor­ni ja Teu­vo Väis­tö ke­syt­ti­vät 5,96 ki­lon lo­hen. He si­joit­tui­vat von­ka­leel­laan toi­sek­si.

Lo­hi­sar­jan voi­ton his­to­ri­an kol­man­nes­sa ki­sas­sa vei­vät ke­sä­lah­te­lai­nen Hei­mo Tol­va­nen ja pa­rik­ka­la­lai­nen Mart­ti Neu­vo­nen, joi­den nel­jän lo­hen yh­teis­pai­nok­si mi­tat­tiin 6,87 ki­loa.

Yli vii­den tu­lok­sia on kil­pai­lun his­to­ri­as­sa kir­jat­tu myös vuo­si­na 2014 ja 2006. 2014 Sami Rämö vei lo­hi­ku­nin­kuu­den Ont­to­laan 5,32 ki­lon jär­vi­lo­hel­la ja 2006 pun­ka­har­ju­lai­set Pet­ri Pulk­ki­nen ja Ola­vi Lauk­ka­nen uis­te­li­vat kun­kuik­si 5,22 ki­lon tai­me­nel­la.

Rä­mön voit­to­ka­la tuli pe­rin­tei­sel­tä hau­ki­pai­kal­ta Tii­ra­saa­ren ja man­te­reen vä­lis­tä lau­an­tai-il­ta­na mui­kun­vä­ri­sel­lä, mus­ta­ma­hai­sel­la vaa­pul­la. Pulk­ki­sen ja Lauk­ka­sen vie­hee­seen tai­men is­ki pa­rin tun­nin uis­te­lun jäl­keen Mant­sin ja Sel­kä­saa­ren vä­li­ses­sä sy­vän­tees­sä.

Vuo­den 2014 kil­pai­luun osal­lis­tui myös sei­väs­hy­pys­tä tu­tuk­si tul­lut, kol­mi­loik­kaa­ja Sen­ni Sal­mi­sen val­men­ta­ja­na ny­kyi­sin toi­mi­va Mat­ti Mo­no­nen.

Hän pää­si lo­hi­ka­lan ma­kuun hel­pos­ti saa­tu­aan jär­vi­lo­hen seit­se­män mi­nuu­tin uis­te­lun jäl­keen Ruok­keen Lo­ma­ky­län edus­tal­ta pa­rin met­rin ve­des­tä kais­li­kon reu­nas­ta. Kil­pai­lun kak­kos­si­jan tuo­nut 3,59 ki­lon ho­pe­a­kyl­ki tart­tui pa­pu­kai­ja -vaap­puun.

Vuon­na 2004 voit­toon riit­ti 1,02 ki­lon tai­men. Pet­ri Kuk­ka­mä­ki ja Pert­tu Mus­to­nen vei­vät tuol­loin lo­hi­ku­nin­kuu­den ki­tee­läis­ten On­ni Hurs­kai­sen ja Ta­pa­ni Kank­ku­sen ne­nän edes­tä 65 gram­man mar­gi­naa­lil­la.

Lohikuninkaan kruunajaisia on tähän mennessä juhlittu 37 kertaa. Kaikkien kuninkaiden  nimet on ikuistettu Ruokkeen Lomakylän päärakennuksen seinään.

Lohikuninkaan kruunajaisia on tähän mennessä juhlittu 37 kertaa. Kaikkien kuninkaiden nimet on ikuistettu Ruokkeen Lomakylän päärakennuksen seinään.

Jouko Väistö

Lo­hi­ku­nin­kuus ker­ran myös nai­sil­le

Nai­sil­le lo­hi­ku­nin­kuus on men­nyt yh­den ker­ran. His­to­ri­al­li­sen tem­pun te­ki­vät Lee­na Ke­to­lai­nen ja Mer­vi Tuh­ka­nen vuon­na 1998 3,9 ki­lon tai­me­nel­la.

Ku­nin­kuut­ta na­pa­tes­saan he käyt­ti­vät to­del­lis­ta vä­sy­tys­tak­tiik­kaa. Leh­ti­ju­tus­sa he ker­ta­si­vat lo­hi­jah­ti­aan tä­hän ta­paan:

– Se tar­ras puo­li viij­jen mais­sa kiin­ni Ait­to­su­a­ren kup­peel­la. Ko­vas­sa tuu­les­sa myö ei us­kal­let­tu ru­ve­ta sitä hu­a­viin yrit­tä­mään.

– Myö päh­käil­tiin mu­a­lais­jä­rel­lä, jot­ta tyy­nemp paik­ka on löy­vyt­tä­vä. Niin­pä myö sou­vet­tiin su­a­ren taak­se tuu­lel­ta suo­jaan ja nos­tet­tiin kala ven­nee­seen sem­mo­sen puo­len tun­nin vä­sy­tyk­sen jä­lä­keen.

– Kyl­lä sii­nä me­le­ko­ne nau­run rät­kä­tys käv, kun kala löt­köt­ti sii­nä ven­neen poh­ja­la.

Sa­maa ra­taa kul­ki myös käy­tös­sä ol­leen vie­heen esit­te­ly:

– Ai min­kä­lai­nen­ko uis­tin? Ei myö sitä pal­jas­te­ta. No sa­no­taan nyt sen ver­ran, jot­ta sii­nä on rus­kee­ta…ja vih­ree­tä…ja orans­sii…niin tosi nät­ti se on.

Kyl­lä kel­pa­si nät­tiä vaap­pua suo­sia. Pal­kin­nok­si tuli mai­net­ta, kun­ni­aa ja sen pääl­le vie­lä pik­ku-Peu­ge­ot.

Men­neen vuo­si­tu­han­nen puo­lel­la kil­pai­lus­sa oli pal­kin­to­na kak­si lo­ma­mök­kiä tont­tei­neen. En­sim­mäi­sen mö­kin omis­ta­jik­si uis­te­li­vat ki­tee­läi­set Mar­ko Björn ja Sep­po Kuik­ka 2,7 ja toi­sen sa­von­lin­na­lai­set Aki ja Hen­rik Lauk­ka­nen 4,52 ki­lon tai­me­nel­la.

Lisää aiheesta

Kysely