JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Katja Sinervo tekee talkootyönään muun muassa Kihauksen tiedotusta.

Katja Sinervo tekee talkootyönään muun muassa Kihauksen tiedotusta.

Päivi Lievonen

22.6.2022 6.25
Kulttuuri

Vapaaehtoistyö antaa onnistumisen iloa ja uusia tuttavuuksia

RÄÄK­KY­LÄ

Päi­vi Lie­vo­nen

Kun Ki­haus on juu­ri al­ka­nut, väki viih­tyy ta­pah­tu­mas­sa ja bän­deil­lä kaik­ki jär­jes­te­lyt toi­mi­vat, Kat­ja Si­ner­vol­la on par­haat het­ket me­neil­lään. Vuo­des­ta 2015 ta­pah­tu­man va­paa­eh­toi­siin toi­mi­joi­hin lu­keu­tu­nut Si­ner­vo odot­taa eni­ten Ki­hauk­sel­ta ylei­söä ja suo­tui­saa sää­tä.

– Kun kä­vi­jät tu­li­si­vat hy­vän­tuu­li­si­na ja ter­vei­nä pai­kal­le, ta­pah­tu­ma on­nis­tui­si myös jär­jes­tä­jän kan­nal­ta, niin mi­käs sen pa­rem­paa, Si­ner­vo lin­jaa.

Vii­me vuon­na Ki­haus ke­rä­si 1200 kä­vi­jää, nyt ta­voit­tee­na on ylit­tää lu­ke­ma vie­lä pa­ril­la sa­dal­la vie­rai­li­jal­la.

Uu­sil­le toi­mi­joil­le­kin ti­laa

Ki­haus­ta val­mis­te­lee noin kym­me­nen ih­mi­sen jouk­ko tal­koo­lai­sia, ja uu­sia kas­vo­ja kai­vat­tai­siin mu­kaan.

– Ih­mi­set ei­vät oi­kein ym­mär­rä, min­kä ver­ran työ­tä ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen vaa­tii kaik­ki­aan. Meil­lä on hyvä hen­ki po­ru­kas­sa, mut­ta uu­si­a­kin ide­oi­ta oli­si hyvä saa­da ja esi­mer­kik­si hal­li­tuk­ses­sa kes­ki-ikä on ai­ka kor­kea.

Tal­koi­lun kaut­ta Si­ner­vo sai ai­koi­naan luo­tua uu­sia tut­ta­vuuk­sia paik­ka­kun­nal­le muu­tet­tu­aan.

– Ki­hauk­sen pa­ris­sa ta­pa­si mui­ta ai­kui­sia, mikä oli pik­ku­lap­si­ar­keen hy­vää vaih­te­lua ja uu­siin ih­mi­siin tu­tus­tu­mi­sel­la oli iso mer­ki­tys. Mi­nul­la on ai­kaa tal­koo­työl­le, po­ruk­ka on jous­ta­va ja lap­si­kin on jos­kus jou­kos­sa mu­ka­na.

Aut­ta­mis­ha­lua on

Si­ner­von vas­tuu­a­lu­et­ta Ki­hauk­ses­sa on tie­dot­ta­mi­nen ja si­säl­lön­tuo­tan­to so­si­aa­li­seen me­di­aan.

– Mi­nul­la on toi­mit­ta­jan kou­lu­tus, ja olen opis­kel­lut myös tie­dot­ta­mis­ta ja mark­ki­noin­tia, jo­ten voin hyö­dyn­tää näin omaa vah­vin­ta puol­ta­ni. Hel­sin­gis­sä asu­es­sa­ni jär­jes­tin Ra­mo­vii­su­ja, joka on ra­mo­punk-hen­ki­nen ta­pah­tu­ma ja bii­sin­te­ko­kil­pai­lu. Li­säk­si osal­lis­tuin myös ta­lo­yh­ti­ön tal­koi­siin.

Ero­a­vai­suuk­sia maa­seu­dun ja kau­pun­gin il­ma­pii­ris­sä on ais­tit­ta­vis­sa va­paa­eh­tois­työn sa­ral­la.

– Rääk­ky­läs­sä tal­kois­sa käy­dään ak­tii­vi­sem­min kuin kau­pun­gis­sa. Aut­ta­mis­ha­lua on, mikä nä­kyy myös naa­pu­ri­a­pu­na, jota it­se­kin olen saa­nut vas­taa­not­taa.

Lisää aiheesta

Kysely