JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.6.2022 13.25
Uutiset

Kesäkauden henkilöstötilanne haastava Siun soten terveys- ja sairaan­hoi­to­pal­ve­luissa sekä ikäihmisten palveluissa

Kari Sark­ki­nen

Hoi­to­hen­ki­lös­tön saa­ta­vuus on ol­lut haas­ta­vaa vuo­den 2022 ke­sä­lo­ma­kau­del­le kai­kis­sa Siun so­ten pal­ve­luis­sa. Siun sote ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä hen­ki­lös­tö­va­je on vai­kea muun mu­as­sa ko­ti­hoi­dos­sa. Haas­tei­ta on li­säk­si ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­luis­sa sekä ter­veys­kes­kus­sai­raa­lois­sa. Tie­dot­teen mu­kaan hen­ki­lös­tö­va­je han­ka­loit­taa koko pal­ve­lu­ket­jun toi­min­taa ja ai­heut­taa ruuh­kau­tu­mis­ta myös kes­kus­sai­raa­lal­la.

Ke­sä­lo­ma­kau­den si­jais­va­jeen ta­kia on jou­dut­tu ti­la­päi­ses­ti vä­hen­tä­mään po­ti­las­paik­ko­ja Ou­to­kum­mun, Enon, Juu­an ja Hei­nä­ve­den hoi­to­so­luis­sa, jot­ta toi­min­ta pys­ty­tään pi­tä­mään lain edel­lyt­tä­mäl­lä ta­sol­la. Mää­rä­a­jak­si jou­du­taan sul­ke­maan Rääk­ky­län ter­veys­kes­kus­sai­raa­la hei­nä­kuun alus­ta syys­kuun al­kuun (4.7.-4.9.2022). Osas­sa ter­veys­kes­kus­sai­raa­lois­ta po­ti­lai­ta on jo täl­lä het­kel­lä yli­pai­koil­la, ei­kä ti­lo­jen puo­les­ta ole enää mah­dol­lis­ta ot­taa nii­hin enem­pää po­ti­lai­ta. Tämä on ti­lan­ne esi­mer­kik­si Kon­ti­o­lah­den ter­veys­kes­kus­sai­raa­las­sa.

– Täs­sä haas­ta­vas­sa ti­lan­tees­sa on vält­tä­mä­tön­tä tur­va­ta riit­tä­vä hen­ki­lös­tö ikäih­mis­ten ko­tiin vie­tä­viin pal­ve­lui­hin, joi­ta em­me voi mil­lään muil­la kei­noil­la jär­jes­tää. Vuo­de­o­sas­to­hoi­dos­sa meil­lä on enem­män mah­dol­li­suuk­sia hyö­dyn­tää eri toi­mi­paik­ko­jam­me, jot­ta asi­ak­kaat saa­vat tar­vit­se­man­sa hoi­don tur­val­li­ses­ti ja laa­duk­kaas­ti, ker­too toi­mi­a­lu­e­joh­ta­ja Ei­ja Riep­po Siun so­ten ikäih­mis­ten pal­ve­luis­ta.

Ter­veys­kes­kus­sai­raa­loi­den ja ikäih­mis­ten pal­ve­lu­jen hen­ki­lös­tö­va­je hei­jas­tuu kes­kus­sai­raa­lal­la eri­tyi­ses­ti yh­teis­päi­vys­tyk­sen toi­min­taan, joka on ruuh­kau­tu­nut jat­ko­hoi­to­paik­kaa odot­ta­vis­ta po­ti­lais­ta.

– Teem­me sai­raa­lal­la koko ajan sekä si­säi­siä jär­jes­te­ly­jä et­tä tii­vis­tä yh­teis­työ­tä ikäih­mis­ten pal­ve­lu­jen kans­sa, jot­ta saam­me yh­des­sä koko ket­jun toi­mi­maan. Ai­em­min ke­vääl­lä saim­me jo toi­mi­a­lu­ei­den yh­teis­työl­lä rat­kot­tua päi­vys­tyk­sen pa­hin­ta ruuh­kaa. Hen­ki­lös­tön saa­ta­vuus on kui­ten­kin pi­dem­män ajan on­gel­ma koko alal­la, ja täs­sä ti­lan­tees­sa toi­mi­mi­nen edel­lyt­tää meil­tä jat­ku­vaa yh­teis­työ­tä ja -ym­mär­rys­tä yli toi­mi­a­lu­e­ra­jo­jen, toi­mi­a­lu­e­joh­ta­ja Jar­mo Kuk­ko­nen Siun so­ten ter­veys- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­luis­ta to­te­aa.

– Hen­ki­lös­tön rek­ry­toin­tia on teh­ty ak­tii­vi­ses­ti ja ke­sä­työn­te­ki­jöi­den saa­mi­sek­si on luo­tu usei­ta kan­nus­ti­mia. Ter­veys- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lu­jen sekä ikäih­mis­ten pal­ve­lu­jen toi­mi­a­lu­eet aset­ta­vat yh­tei­sen työ­ryh­män rat­kai­se­maan ke­sä­a­jan haas­tei­ta, tie­do­te ker­too.

Ke­sä­lo­ma­kau­den muu­tok­set toi­mi­paik­ko­jen au­ki­o­lo­a­jois­sa

Osa Siun so­ten toi­mi­pai­kois­ta on sul­jet­tu­na ke­sä­lo­ma­kau­del­la hen­ki­lö­kun­nan vuo­si­lo­mien ai­ka­na. Pu­he­lin­pal­ve­lut toi­mi­vat ke­sän ajan nor­maa­lis­ti myös niis­sä toi­mi­pai­kois­sa, jot­ka ovat ke­säl­lä sul­jet­tu­na.

Ke­sä­lo­ma­kau­den suun­ni­tel­mal­li­set muu­tok­set ter­vey­sa­se­mien, ham­mas­hoi­to­loi­den, neu­vo­loi­den ja so­si­aa­li­toi­mis­to­jen au­ki­o­lo­a­jois­sa löy­ty­vät koo­tus­ti Siun so­ten verk­ko­si­vuil­ta osoit­tees­ta: https://www.siun­so­te.fi/poik­keu­sau­ki­o­lo­a­jat.

Siun so­ten tie­do­te muis­tut­taa, et­tä jo­kai­ses­ta Poh­jois-Kar­ja­lan kun­nas­ta löy­tyy ke­sän ajan­kin vä­hin­tään yk­si avoin­na ole­va ter­vey­sa­se­ma. Siun so­ten myö­tä Poh­jois-Kar­ja­las­sa ei ole enää tar­vin­nut erik­seen va­li­ta tiet­tyä ter­vey­sa­se­maa tai ham­mas­hoi­to­laa asi­oin­ti­pai­kak­seen, vaan maa­kun­nan asuk­kail­la on mah­dol­li­suus asi­oi­da mis­sä ta­han­sa Siun so­ten toi­mi­pai­kois­ta.

Lisää aiheesta

Kysely