JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.6.2022 11.04
Mielipiteet

MIELIPIDE: Tuulivoima tulee puhurin lailla…

Tuu­li­voi­ma­la­hank­kei­ta syn­tyy ym­pä­ri maa­ta kuin sie­niä sa­teel­la. Myös Poh­jois-Kar­ja­las­sa on val­mis­teil­la hank­kei­ta eri vai­heis­sa. Tuu­li­voi­ma on mo­nes­sa suh­tees­sa po­si­tii­vi­nen asia, mut­ta maa­no­mis­ta­jien kan­nat­taa ol­la asi­as­sa kui­ten­kin valp­paa­na.

Tuu­li­voi­ma­yh­ti­öl­tä saat­taa tul­la so­pi­mu­seh­do­tus saat­teel­la, et­tä so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­sel­la on hir­mui­nen kii­re ja asi­as­ta ei saa pu­hua ke­nel­le­kään. Min­kään­lais­ta kii­ret­tä so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­sel­le ei maa­no­mis­ta­jal­la yleen­sä kui­ten­kaan ole. Tuu­li­voi­ma­yh­ti­öl­lä it­sel­lään saat­taa ol­la kii­re, jot­ta sai­si vuok­rat­tua voi­ma­la-alu­eet hal­val­la ja en­nen kuin maa­no­mis­ta­jat pää­se­vät kes­ke­nään so­pi­maan asi­ois­ta!

Myös­kään vai­ti­o­lo­vel­vol­li­suut­ta maa­no­mis­ta­jal­la ei ole - ai­na­kaan en­nen kuin nimi on so­pi­muk­ses­sa. Kan­nat­taa siis kes­kus­tel­la asi­as­ta naa­pu­rei­den kans­sa, ra­ken­taa maa­no­mis­ta­jien yh­teis­työ­ryh­mä sekä käyt­tää asi­an­tun­ti­joi­ta so­pi­mus­neu­vot­te­luis­sa. Ei­kä en­sim­mäi­seen so­pi­mu­seh­do­tuk­seen kan­na­ta mis­sään ni­mes­sä lait­taa ni­me­ään. So­pi­muk­sen eh­dois­ta voi­daan ai­na neu­vo­tel­la ja par­haim­mil­laan voi­daan jopa kil­pai­lut­taa tuu­li­voi­ma­toi­mi­joi­ta. Kuu­lem­ma maa­no­mis­ta­jien yh­teis­työn kaut­ta on pääs­ty jopa mo­nin­ker­tai­seen kor­vaus­sum­maan en­sim­mäi­seen tar­jouk­seen ver­rat­tu­na.

Kan­nat­taa muis­taa, et­tä tuu­li­voi­ma­yh­ti­öil­lä on taa­tus­ti enem­män ko­ke­mus­ta tuu­li­voi­ma­so­pi­mus­ten laa­din­nas­ta ja neu­vot­te­luis­ta kuin yk­sit­täi­sel­lä maa­no­mis­ta­jal­la. So­pi­muk­set ovat pit­kiä, niis­sä on mo­nia huo­mi­oi­ta­via nä­kö­kul­mia, so­pi­mu­seh­do­tus on pää­sään­töi­ses­ti laa­dit­tu tuu­li­voi­ma­yh­ti­ön nä­kö­kul­mas­ta ja so­pi­muk­sel­la so­vi­taan koh­tuul­li­sen isois­ta ra­hois­ta, jo­ten maa­no­mis­ta­jien kan­nat­taa ai­na käyt­tää omia asi­an­tun­ti­joi­ta apu­na neu­vot­te­luis­sa. Mak­su­ton­ta apua, jol­la asi­as­sa pää­see al­kuun, saa esi­mer­kik­si met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sis­tä ja MTK:sta. Ja lo­puk­si: maa­no­mis­ta­ja it­se päät­tää vuok­raa­ko alu­ei­taan myl­lyil­le vai ei - säh­kön­siir­to­lin­jat ovat­kin sit­ten ai­van eri jut­tu…

HAR­RI VÄ­LI­MÄ­KI

joh­ta­ja

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Poh­jois-Kar­ja­la ry

Lisää aiheesta

Kysely