JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Veljet Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat matkailupainotteista ruokaohjelmaa Pohjois-Karjalassa.

Veljet Sami ja Pasi Kuronen kuvasivat matkailupainotteista ruokaohjelmaa Pohjois-Karjalassa.

Päivi Lievonen

4.6.2022 13.10
Kulttuuri

Maakunnan makuja telkkarissa -

Sami Kuronen kuvasi sarjaa Keski-Karjalassa

KES­KI-KAR­JA­LA

Päi­vi Lie­vo­nen

Ruok­keen lo­ma­ky­lä, Si­ro­lan lam­mas­ti­lan her­kut ja Vil­la Ruu­su­lan kult­tuu­ri­ko­ti esit­täy­ty­vät ko­ti­mai­sen mat­kai­lu­sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la tänä ke­sä­nä telk­ka­ris­sa.

Suo­men tun­ne­tuim­piin te­le­vi­sio- ja ra­di­o­juon­ta­jiin kuu­lu­va Sami Ku­ro­nen tu­tus­tuu Poh­jois-Kar­ja­lan mat­kai­lu­koh­tei­siin ja ma­kui­hin uu­des­sa Sami Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Kar­ja­las­sa -oh­jel­mas­sa, joka ku­vat­tiin maa­kun­nas­sa tou­ko­kuun lo­pul­la. Jak­sot esi­te­tään Ne­lo­sel­la ja Ruu­dus­sa ju­han­nuk­sen jäl­keen. Maa­kun­nas­ta teh­tiin kuu­si noin puo­len tun­nin jak­soa Jo­en­suus­ta, Jo­en­suun seu­dul­ta, Ilo­mant­sis­ta, Ko­lil­ta, Nur­mek­ses­ta ja Kes­ki-Kar­ja­las­ta. En­nak­ko­tie­to­jen mu­kaan Kes­ki-Kar­ja­las­sa ku­vat­tu jak­so näh­dään vas­ta sar­jan lop­pu­puo­lel­la. Sar­ja on jat­ku­moa Sami Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Sai­maal­la-tuo­tan­nol­le.

Mat­ka lap­suu­den ma­kui­hin

Ku­ro­sel­le Poh­jois-Kar­ja­la on tut­tua Ilo­mant­sis­sa vie­tet­ty­jen lap­suus­ke­sien jäl­keen, mut­ta ku­vaus­ten myö­tä myös Kes­ki-Kar­ja­la tuli tu­tuk­si.

– En­sim­mäi­set ma­ku­muis­to­ni ovat maa­kun­nan herk­ku­ja, ja ne poh­jau­tu­vat sin­ne lap­suu­teen Hau­ki­vaa­ras­sa. Mum­mo­ni on opet­ta­nut muun mu­as­sa li­ha­ku­kon re­sep­tin. Sä­vy­e­ro­ja niin ih­mis­ten kuin ruo­kien vä­lil­lä on maa­kun­nan si­säl­lä­kin. Oh­jel­mas­sa esi­tel­lään tä­män alu­een mat­kai­lu­koh­tei­ta ja hel­miä ruo­ka- ja ma­ku­puo­lel­ta mah­dol­li­sim­man pai­kal­li­ses­ti, Ku­ro­nen avaa oh­jel­ma­si­säl­töä.

– Oh­jel­ma on oman tuo­tan­to­yh­ti­ö­ni, jo­ten olen sekä juon­ta­ja, kä­si­kir­joit­ta­ja et­tä tuot­ta­ja. Ma­ku­mat­ka on siis mi­nul­le poik­keuk­sel­li­sen ra­kas oh­jel­ma ja oma roo­li­ni on täs­sä isom­pi kuin muis­sa, Ku­ro­nen jat­kaa.

Vil­la Ruu­su­las­sa Ku­ro­nen pää­si Sari Kaa­si­sen op­piin kan­te­leen soit­ta­mi­sen pa­ris­sa.

– Soi­tin­taus­taa on it­sel­lä­kin. Rum­mut on pää­soit­ti­me­ni, ja ki­ta­ran näp­päi­ly­tek­nii­kas­sa on vä­hän sa­maa kuin kan­te­lees­sa. Kan­nel­ta ei voi soit­taa yh­tä mo­ni­puo­li­ses­ti kuin ki­ta­raa, sii­nä kun on vä­hem­män soin­tu­va­ri­aa­ti­oi­ta, Ku­ro­nen ver­tai­lee.

Villa Ruusulan emäntä Sari Kaasinen sai vieraaksen Sami Kurosen kuvausryhmän.

Villa Ruusulan emäntä Sari Kaasinen sai vieraaksen Sami Kurosen kuvausryhmän.

Päivi Lievonen

Il­lal­li­nen pai­kal­li­sis­ta ai­neis­ta

Ma­ku­mat­kan jak­sot al­ka­vat Ku­ro­sel­le saa­pu­val­le kir­jeel­lä, jos­sa ker­ro­taan jak­son ai­ka­na esi­tel­tä­väs­tä alu­ees­ta. Kes­ki-Kar­ja­lan jak­so start­taa Ke­sä­lah­del­ta, jos­ta mat­ka kul­kee Toh­ma­jär­ven lam­po­lan kaut­ta Rääk­ky­lään. Päi­vä koo­taan pa­ke­tik­si yh­tei­sel­lä il­lal­li­sel­la, jon­ka her­kut pai­kal­li­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta pöy­tään loih­tii Pasi Ku­ro­nen.

– Tämä on su­per­ki­va tuo­tan­to, kun sen myö­tä pää­see tu­tus­tu­maan vä­hän pii­los­sa­kin ole­viin hel­miin. Ku­vauk­sen ai­ka­na oli ka­rit­sa­kin sy­lis­sä. Toi­vee­na on, et­tä kat­so­jal­le tu­li­si sel­lai­nen olo, et­tä ha­lu­aa it­se­kin näh­dä pai­kan li­ve­nä, Ku­ro­nen tun­nel­moi.

Oh­jel­man tuo­tan­to ra­hoi­te­taan Vi­sit­Ka­re­li­an ja Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton yh­tei­sen hank­keen kaut­ta.

– Hank­kee­seen si­säl­tyy muun mu­as­sa TV-oh­jel­man ja sii­hen liit­ty­vien mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­den to­teu­tus. Hank­kee­seen osal­lis­tu­vil­le yri­tyk­sil­le jär­jes­te­tään val­men­nus, jon­ka myö­tä yri­tyk­set op­pi­vat hyö­dyn­tä­mään mark­ki­noin­ti­nä­ky­vyyt­tä yh­des­sä mo­ni­ka­na­vai­ses­ti, ker­too mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Heli Rä­sä­nen Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­tos­ta.

Sami ja Pasi Kuronen suunnittelivat kuvauksia Villa Ruusulan keittiössä.

Sami ja Pasi Kuronen suunnittelivat kuvauksia Villa Ruusulan keittiössä.

Päivi Lievonen

Ai­em­pien kau­sien kat­so­mi­nen suit­si jän­ni­tys­tä

Ruok­keen lo­ma­ky­län Mika Lauk­ka­sel­le ja Si­ro­lan lam­mas­ti­lan Roo­sa Hon­ka­sel­le tv-täh­dek­si heit­täy­ty­mi­nen toi hie­man jän­ni­tys­tä.

– Ko­ke­mus on ol­lut mu­ka­va. En yh­tään miet­ti­nyt kun mu­kaan ky­syt­tiin, vaik­ka ka­me­ran edes­tä ei ole ko­ke­mus­ta. En­nak­koon piti vä­hän va­koil­la edel­li­sel­tä kau­del­ta, kat­soin sii­tä kaik­ki jak­sot läpi, Lauk­ka­nen pal­jas­taa.

Myös Hon­ka­nen kat­soi edel­li­sen tuo­tan­to­kau­den jak­sot en­nak­koon.

– Se hel­pot­ti jän­ni­tys­tä. Ma­ku­mat­ka on hy­vin ku­vat­tu hy­vän­mie­len oh­jel­ma. Koh­taa­mi­set ovat ta­val­lis­ten ih­mis­ten koh­taa­mi­sia, sel­lai­si­a­han me­kin ol­laan, Hon­ka­nen tuu­maa.

Ku­vaus­ten jäl­keen yrit­tä­jät odot­ta­vat jak­so­jen il­mes­ty­mis­tä luot­ta­vai­sin mie­lin.

– Kon­sep­ti on iha­na, ja oli mu­ka­va kun al­ku­tuot­ta­ja­kin pyy­det­tiin oh­jel­maan. Oh­jel­mas­sa on ai­to tun­nel­ma, kun ei har­joi­tel­tu etu­kä­teen ja ky­sy­myk­set­kin esi­tet­tiin luon­te­vas­ti. Toki jäl­ki­kä­teen tuli sit­ten mie­leen, et­tä sen ja sen asi­an unoh­din sa­noa, Hon­ka­nen jat­kaa.

– Oh­jel­ma an­taa hy­vän lä­pi­leik­kauk­sen maa­kun­nan tar­jon­nas­ta, kun mu­ka­na on mo­nen­lai­sia yri­tyk­siä, Lauk­ka­nen sum­maa.

Lisää aiheesta

Kysely