JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kirkkotekstiilejä esitellessään Markku Ylönen sanoo myös kirkon pukeutuvan Luojan kauneuteen.

Kirkkotekstiilejä esitellessään Markku Ylönen sanoo myös kirkon pukeutuvan Luojan kauneuteen.

Kari Sarkkinen

1.6.2022 15.09
Kulttuuri

Luonnonrauhaa ja ortodoksista kulttuuria

KI­TEE

Kari Sark­ki­nen

Ki­teen kes­kus­tan vä­lit­tö­mäs­sä tun­tu­mas­sa si­jait­se­va Jo­en­suun or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan Py­hän Kol­mi­nai­suu­den ja Py­hän Nek­ta­ri­os Egi­na­lai­sen kirk­ko puis­to­a­lu­ei­neen tar­jo­aa kul­ki­jal­le luon­non­lä­hei­sen ja sa­mal­la or­to­dok­si­seen his­to­ri­aan joh­dat­te­le­van hil­jen­ty­mis­pai­kan. Kirk­ko on avoin­na hil­jen­ty­mi­sel­le ja tu­tus­tu­mi­sel­le hei­nä­kuus­sa.

Va­la­mon­tiel­lä si­jait­se­vaan kirk­koon voi jal­kai­sin oi­kais­ta puis­to­a­lu­een läpi Po­ken­tiel­tä poik­ke­a­vaa pol­kua pit­kin. Tä­män po­lun on kir­kon isän­nöit­si­jä Mark­ku Ylö­nen ni­men­nyt Ge­or­gi­ok­sen po­luk­si. Ge­or­gi­os, Kar­ja­lai­sit­tain Jyri, on kar­ja­lais­ten erän­kä­vi­jöi­den ja kar­jan­kas­vat­ta­jien suo­je­li­ja. Ge­or­ki­os nä­kyy po­lun var­rel­le ja eri­puo­lil­le kir­kon pi­haa pys­ty­te­tyis­sä pat­sa­si­ko­neis­sa.

Luon­to hoi­taa

Luon­to­ar­vo­jen esil­le­tuon­ti nou­see vah­vas­ti esiin, kun Mark­ku Ylö­nen esit­te­lee kirk­koa ja sen ym­pä­ris­töä.

– Mei­dän pi­täi­si kat­soa luon­toa. Luon­nol­la on hoi­ta­va mer­ki­tys. Or­to­dok­si­sel­la kir­kol­la on ta­voit­tee­na ih­mi­sen ter­vee­seen ti­laan saat­ta­mi­nen.

Ylö­nen lai­naa Se­ra­fim Sep­pä­län eli munk­ki Se­ra­fi­min, joka on or­to­dok­si­nen pap­pis­munk­ki, fi­lo­so­fi­an toh­to­ri ja kir­jai­li­ja sa­no­ja koos­ta­es­saan luon­non mer­ki­tys­tä:

– Luo­ja luo kau­neut­ta ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suut­ta. Se kau­neus, jota kat­som­me luon­nos­sa hoi­taa ih­mis­tä.

Ylö­nen ko­ros­taa puis­to­a­lu­ei­den mer­ki­tys­tä taa­ja­mis­sa.

– Puis­to ei ole mi­kään jon­nin­jou­ta­va paik­ka, vaan sin­ne voi tul­la ko­ko­a­maan it­se­ään ja ha­ke­maan kau­neut­ta.

Kesä herättää kukat kukkimaan Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkon puistoa.

Kesä herättää kukat kukkimaan Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkon puistoa.

Kari Sarkkinen

Kau­neus nä­kyy kir­kos­sa

Ylö­nen tuo sa­mal­la esil­le luon­non­kau­neu­den kyt­key­ty­mi­sen kir­kon kau­neu­teen.

– Kirk­ko pu­keu­tuu Luo­jan kau­neu­teen, Ylö­nen sa­noo kau­nii­ta kirk­ko­teks­tii­le­jä esi­tel­les­sään.

Mark­ku Ylö­nen toi­vot­taa kul­ki­jat ter­ve­tul­leik­si or­to­dok­si­seen kirk­koon ja sen lä­hi­puis­toon. Puis­tos­sa kuk­ki­vat lah­joi­tuk­si­na saa­dut alp­pi­ruu­sut ja kir­kos­sa pal­ve­lee hei­nä­kuus­sa opas ja myös ke­sä­kah­vi­o­toi­min­taa vi­ri­tel­lään.

Myös kir­kon te­ras­si on va­paas­ti kul­ki­joi­den käy­tet­tä­vis­sä le­väh­tä­mis- tai vaik­ka eväi­den nau­tis­ke­lu­paik­ka­na sil­loin­kin, kun kirk­ko on kiin­ni, Ylö­nen ko­ros­taa.

Ylö­nen toi­voo, et­tä puis­to voi­si vie­lä laa­jen­tua. Asi­as­ta on jo kes­kus­tel­tu Ki­teen kau­pun­gin kans­sa ja kat­sel­tu­kin sil­lä sil­mäl­lä kir­kon ja ve­si­tor­nin vä­lis­sä si­jait­se­vaa puis­to­a­lu­et­ta.

Lisää aiheesta

Kysely