JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ruokkeen Lomakylässä investoidaan tänä kesänä urheiluun. Toukokuun lopulla Ruokkeelle valmistui padel-kenttä. Kuva: Mika Laukkanen

Ruokkeen Lomakylässä investoidaan tänä kesänä urheiluun. Toukokuun lopulla Ruokkeelle valmistui padel-kenttä. Kuva: Mika Laukkanen

Mika Laukkanen

1.6.2022 8.45
Urheilu

Ruokkeen Lomakylässä padel syrjäytti tenniksen

KE­SÄ­LAH­TI

Roo­sa Sal­li­nen

Vii­me vuo­si­na ko­vaan suo­si­oon on nous­sut ten­nis­tä ja squ­as­hia yh­dis­te­le­vä mai­la­pe­li pa­del. Tänä ke­sä­nä laji saa­pui myös Ke­sä­lah­del­le, kun Ruok­keen Lo­ma­ky­lään val­mis­tui oma pa­del-kent­tä.

– Pa­del tu­lee meil­lä ten­nis­ken­tän pai­kal­le. Ten­nis­kent­tä on ol­lut suht vä­häl­lä käy­töl­lä vii­me ke­sien ai­ka­na, ja se oli­si vaa­ti­nut myös hie­man pa­nos­tus­ta, et­tä oli­si saa­tu se pa­rem­paan kun­toon, yrit­tä­jä Mika Lauk­ka­nen ker­too.

Laji voi­mak­kaas­sa kas­vus­sa

Suo­men Pa­del­lii­ton mu­kaan vuo­si 2021 oli Suo­mes­sa la­jin voi­mak­kain­ta kas­vu­ai­kaa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta huo­li­mat­ta. Har­ras­ta­jien mää­rä kas­voi täl­löin noin 30 000:sta yli 60 000:een. Li­säk­si kent­tien lu­ku­mää­rä kas­voi 206:sta 623:een sekä pa­del­seu­ro­jen mää­rä 28:sta 58:aan. Pa­de­lin kova nos­te kiin­nos­taa mat­kai­lu­a­lan yrit­tä­jää ja Lauk­ka­nen us­koo­kin, et­tä laji tu­lee tu­ke­maan myös Ruok­keen Lo­ma­ky­län toi­min­taa.

– Näin saa­daan uu­si ak­ti­vi­teet­ti lo­ma­lai­sil­le, ja toki myös pai­kal­lis­ten käy­tet­tä­väk­si.

Pa­de­lis­sa yh­dis­ty­vät vah­vas­ti pe­li­ä­ly, so­si­aa­li­suus sekä oi­ke­an­lai­nen tek­niik­ka. Laji an­taa kai­kil­le yh­tä­läi­set mah­dol­li­suu­det me­nes­tyä, sil­lä pel­käl­lä voi­mal­la la­jis­sa ei pää­se pit­käl­le.

Kent­tä nyt käyt­tö­val­mii­na

Kent­tä saa­pui Ruok­keel­le Es­pan­jas­ta. Käyt­tö­val­mii­na kent­tä on ol­lut tou­ko­kuun vii­mei­ses­tä vii­kon­lo­pus­ta as­ti. Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la laji on vie­lä uu­si tut­ta­vuus.

– Ki­teel­lä ei vie­lä ole kent­tää ei­kä myös­kään Pa­rik­ka­las­sa tai­da ol­la, lä­him­mät on Sa­von­lin­nas­sa ja Ke­ri­mä­el­lä.

Kovassa nosteessa oleva padel on tenniksen sekä squashin kaltainen mailapeli.

Kovassa nosteessa oleva padel on tenniksen sekä squashin kaltainen mailapeli.

Roosa sallinen

Laji an­taa iloa aloit­te­li­jal­le­kin

Lauk­ka­nen toi­voo, et­tä lo­ma­lais­ten li­säk­si myös pai­kal­li­set löy­täi­si­vät pa­de­lin.

– Tä­mä­hän on so­si­aa­li­nen laji. Aloit­te­li­jal­le­kin hie­man hel­pom­pi pääs­tä la­jiin si­sään kuin esi­mer­kik­si ten­nik­seen.

Pa­de­lia pe­la­taan pää­a­si­as­sa ne­lin­pe­li­nä, mut­ta myös kak­sin­pe­li on mah­dol­lis­ta. Yk­sin­ker­tai­set sään­nöt sekä hel­pos­ti kä­si­tel­tä­vä ly­hyt­var­ti­nen mai­la mah­dol­lis­ta­vat pe­lin no­pe­an op­pi­mi­sen. Pa­del-kent­tä on kool­taan 10 met­riä ker­taa 20 met­riä ja sitä ym­pä­röi la­sis­ta ja me­tal­li­ver­kos­ta val­mis­te­tut sei­nät. Pis­tei­tä las­ke­taan ten­nik­sen ta­paan, mut­ta pa­de­lis­sa kent­tää ym­pä­röi­vät sei­nät mah­dol­lis­ta­vat pi­dem­mät pal­lo­ral­lit, sil­lä pal­lo saa kim­mo­ta sekä ken­tän et­tä sei­nien kaut­ta.

Lii­kunnal­li­nen lo­ma­ky­lä

Ruok­keel­la ol­laan teh­ty mui­ta­kin in­ves­toin­te­ja pa­del-ken­tän li­säk­si.

– Meil­le val­mis­tuu myös luon­to­po­lun yh­tey­teen kun­to­por­taat sekä muu­ta­mia ul­ko­kun­to­sa­li lait­tei­ta on tar­koi­tus teh­dä po­lun var­teen.

Lo­ma­ky­läs­sä val­mis­tau­du­taan siis lii­kun­nan ja ur­hei­lun täy­tei­seen ke­sään.

Lisää aiheesta

Kysely