JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
MOBO-suunnistuksessa kartta ja kompassi löytyvät puhelimesta.

MOBO-suunnistuksessa kartta ja kompassi löytyvät puhelimesta.

Roosa Sallinen

1.6.2022 8.05
Urheilu

Hutsin MOBO-rata uudistuu

KI­TEE

Roo­sa Sal­li­nen

Vuon­na 2015 Ki­teen Hut­sin Ur­hei­lu­kes­kuk­sen yh­tey­teen ra­ken­net­tiin Itä-Suo­men en­sim­mäi­nen MOBO-suun­nis­tus­ra­ta. Tänä ke­sä­nä rata uu­dis­tuu Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­tin toi­mes­ta.

– Ih­mi­set on jo use­am­man vuo­den et­si­neet sa­mo­ja ras­te­ja, niin nyt on ai­ka uu­dis­taa ra­taa ja kart­ta­poh­jaa, Ke­Ka­Ran hal­li­tuk­sen kart­ta­vas­taa­va Tom­mi Tor­ni ku­vai­lee.

– Aluk­si MOBO-rata oli seit­se­män vuot­ta sit­ten yl­lät­tä­vän­kin suo­sit­tu, mut­ta vii­me vuo­si­na ra­dan lei­maus­mää­rät ovat ym­mär­ret­tä­väs­ti tip­pu­neet.

Vir­tu­aa­li­kiin­to­ras­tit

Mo­bii­li­suun­nis­tus eli MOBO on vir­tu­aa­li­ver­sio kiin­to­ras­teis­ta: kart­ta, kom­pas­si ja lei­maus­lai­te toi­mi­vat so­vel­luk­sen kaut­ta. Lei­maa­mi­nen ta­pah­tuu ras­tien QR-koo­din kaut­ta. So­vel­luk­ses­ta löy­tyy kaik­kien MOBO-ra­to­jen kar­tat.

Hut­sis­sa 13 ras­tin kier­ros

Hut­sin uu­dis­tet­tu MOBO-rata si­säl­tää 13 ras­tia ja läh­tö­ras­tin. Ras­tit tu­le­vat si­jait­se­maan tut­tuun ta­paan 5 ki­lo­met­rin pu­ru­ra­ta­len­kin lä­hei­syy­des­sä.

– MOBO-ra­dan li­säk­si alu­eel­la on myös fris­bee­golf-rata, joka pi­tää ot­taa mu­kaan uu­den ra­dan suun­nit­te­lus­sa.

MOBO-rata mah­dol­lis­taa ma­ta­lan kyn­nyk­sen la­jin maa­il­maan. Se tar­jo­aa myös hel­pon työ­ka­lun esi­mer­kik­si alu­een kou­lu­lai­tok­sil­le.

– Kyl­lä mei­dän­kin ak­tii­vi­set nuo­ret har­ras­ta­jat var­mas­ti käy­vät juok­se­mas­sa uu­den ra­dan läpi tä­män ke­sän ai­ka­na. Ja var­mas­ti myös ai­kui­set kun­to­ras­tien kä­vi­jät.

Suun­nis­ta­jal­le kat­ta­vat mah­dol­li­suu­det

Kes­ki-Kar­ja­la tar­jo­aa kat­ta­vat har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det suun­nis­tuk­seen. Alu­eel­la on MOBO-ra­dan li­säk­si run­saas­ti kiin­to­ras­te­ja.

– Joka pi­tä­jään on ri­po­tel­tu hy­vin ras­te­ja.

MOBO-ra­taa sekä kiin­to­ras­te­ja voi käyt­tää mo­ni­puo­li­ses­ti.

– Kun ras­te­ja suun­nis­taa eri jär­jes­tyk­ses­sä, niin saa ai­kaan ai­van eri­lai­sen har­joi­tuk­sen. Ras­ti­pis­teet näyt­tä­vät eri tu­lo­suun­nis­ta ihan eri­lai­sil­ta.

Tut­tu ras­ti saat­taa­kin sik­si men­nä hel­pos­ti ohi, jos sitä lä­hes­tyy eri tu­lo­kul­mas­ta.

MOBO-rata mah­dol­lis­taa myös hei­jas­ti­mien­sa avul­la pi­me­äs­sä suun­nis­ta­mi­sen.

– Jos on päi­vä­ai­kaan käy­nyt ras­teil­la kyl­läs­ty­mi­seen as­ti, niin on ihan uu­si maa­il­ma läh­teä pi­me­äs­sä suun­nis­ta­maan.

Uu­den MOBO-ra­dan li­säk­si Ki­teen alu­eel­le Hut­siin ja Arp­pen kou­lun lä­hei­syy­teen saa­daan täk­si ke­säk­si uu­det kar­tat sprint­ti­ra­doil­le. Tu­le­vai­suu­des­sa myös Toh­ma­jär­vel­le ol­laan suun­nit­te­le­mas­sa omaa MOBO-ra­taa.

Fyy­si­sen ja psyyk­ki­sen puo­len tree­naa­mis­ta

Suun­nis­tus tar­jo­aa mo­ni­puo­li­sen lii­kun­ta­muo­don, jos­sa pää­see haas­ta­maan niin fyy­sis­tä kuin psyyk­kis­tä­kin puol­ta. Met­säs­sä po­luil­la ja sam­ma­lil­la juok­se­mi­nen tuo myös mu­ka­vaa vaih­te­lua esi­mer­kik­si maan­tiel­lä juok­se­mi­seen. Tor­nin laji vei mu­ka­naan jo kou­lu­ai­koi­na. Nyt Tor­ni on osal­lis­tu­nut seit­se­män ker­taa Ju­ko­lan vies­tiin ja il­ta­ras­teil­la hän käy ai­na töi­den sal­lies­sa.

– Ai­vot le­pää­vät, kun läh­tee met­sään kom­pas­si ja kart­ta kä­des­sä. Ei tar­vit­se työ­a­si­oi­ta miet­tiä, tai jos miet­tii, niin ras­tit jää­vät löy­ty­mät­tä.

Oh­jeet MOBO-suun­nis­tuk­seen

MOBO-suun­nis­tuk­seen löy­tyy kat­ta­vat oh­jeet Suo­men Suun­nis­tus­lii­ton si­vuil­ta:

1. Asen­na il­mai­nen MOBO-so­vel­lus pu­he­li­mee­si.

2. Va­lit­se oi­kea kart­ta, jon­ka jäl­keen hyö­dyn­nät so­vel­luk­sen kom­pas­sia sekä kart­taa löy­tääk­se­si ras­tit.

3. Lei­maa ras­tit QR-koo­dia hyö­dyn­tä­en.

4. Tar­kas­te­le, mi­ten suun­nis­tuk­se­si meni, ja mi­ten no­pe­as­ti löy­sit ra­dan ras­tit.

Lisää aiheesta

Kysely