JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kesäkuun lopulla Tohmajärven kirkossa nähdään solistitanssija Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindströmin teos ”Tomusta Taivaanrantaan”. Kuvaaja: Jo Jackson. Teos: Tomusta Taivaanrantaan, Oulun tuomiokirkko vuonna 2022

Kesäkuun lopulla Tohmajärven kirkossa nähdään solistitanssija Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindströmin teos ”Tomusta Taivaanrantaan”. Kuvaaja: Jo Jackson. Teos: Tomusta Taivaanrantaan, Oulun tuomiokirkko vuonna 2022

Jo Jackson

4.6.2022 7.20
Kulttuuri

Taitei­li­ja­re­si­denssi rikastuttaa Tohmajärven kesää

TOH­MA­JÄR­VI

Roo­sa Sal­li­nen

Toh­ma­jär­vi on ke­säl­lä jäl­leen täyn­nä kult­tuu­ria tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin myö­tä.

– Tai­tei­li­jat tuo­vat ai­nut­laa­tui­sen tuu­lah­duk­sen kult­tuu­ri­tar­jon­taan. Ol­koon se sit­ten esi­tys, tai­tei­li­ja­ta­paa­mi­nen, työ­pa­ja, näyt­te­ly tai vaik­ka haas­tat­te­lu leh­teen, Toh­ma­jär­ven kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­ja Lii­sa Mä­en­pää iloit­see.

– Tai­tei­li­ja­re­si­dens­si ri­kas­tut­taa vah­vas­ti Toh­ma­jär­ven ke­sän kult­tuu­ri­si­säl­töä.

Tai­de tu­lee kun­ta­lais­ten lä­hel­le

Tär­ke­ää Mä­en­pään mie­les­tä on, et­tä tai­tei­li­ja­re­si­dens­si tuo tai­teen lä­hem­mäk­si kun­ta­lai­sia.

– Tai­de on yk­si tär­keä hy­vin­voin­tim­me osa-alue. Es­teet­ti­nen ko­ke­mus tuot­taa mie­li­hy­vää ja rau­hoit­taa miel­tä.

Se voi ol­la myös ins­pi­roi­va ja voi­maan­nut­ta­va te­ki­jä.

– Mie­les­tä­ni tai­de ja tai­teen te­ke­mi­nen kuu­luu kai­kil­le.

Kah­dek­san eri alojen tai­tei­li­jaa

Tu­le­va­na ke­sä­nä Opis­to­ta­lo Ki­pi­näs­sä vie­rai­lee kah­dek­san eri alo­jen tai­tei­li­jaa. He pää­se­vät naut­ti­maan re­si­dens­si­ai­ka­naan niin mes­su­a­lu­ees­ta, kah­vi­las­ta, te­at­te­ris­ta kuin alu­eel­la ole­vis­ta ul­koi­lu- ja lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sis­ta­kin. Mä­en­pää ker­too, et­tä vuo­sien var­rel­la Toh­ma­jär­vel­lä vie­rail­leet tai­tei­li­jat ovat ihas­tu­neet re­si­dens­sin mil­jöö­seen.

– Tai­tei­li­jat ovat pi­tä­neet Toh­ma­jär­ven rau­hal­li­ses­ta me­nos­ta ja luon­non­lä­hei­syy­des­tä.

Suo­sit­tu re­si­dens­si

Ha­ke­muk­sia re­si­dens­siin tuli tänä vuon­na kai­ken kaik­ki­aan 40. Va­lin­nas­sa pai­not­tui­vat ha­ki­joi­den pe­rus­te­lut sil­le, mik­si he ha­lu­ai­si­vat juu­ri Toh­ma­jär­vel­le.

– Re­si­dens­sis­sä on mah­dol­li­suu­det mo­ni­a­lai­sel­le tai­teen te­ke­mi­sel­le. Myös­kin sa­maan ai­kaan pai­kal­la ole­vien tai­tei­li­joi­den koh­taa­mi­nen on tär­ke­ää.

Mä­en­pää iloit­see, et­tä Toh­ma­jär­vel­lä voi­daan re­si­dens­sin myö­tä hyö­dyn­tää muu­toin ke­säi­sin tyh­jil­lään ole­via ti­lo­ja.

– Ym­pä­ri­vuo­ti­nen re­si­dens­si on mi­nun haa­vee­na.

Ke­sä­kuus­sa työs­tön al­la tans­si­te­os

Ke­sä­kuus­sa re­si­dens­sis­sä näh­dään kan­sain­vä­li­sen uran ba­let­ti­tans­si­ja­na sekä ko­re­og­ra­fi­na luo­nut tans­si­tai­tei­li­ja, so­lis­ti­tans­si­ja Tuu­li-Maa­ria Lou­hen­sa­lo-Lindst­röm. Re­si­dens­sin ai­ka­na hän työs­tää tu­le­va­na syk­sy­nä en­si-il­taan tu­le­van Kris­ti­na, Re­gi­na -te­ok­sen ko­re­og­ra­fi­aa Tu­run tuo­mi­o­kir­kol­le.

Poh­jois-Kar­ja­la ins­pi­raa­ti­on läh­tee­nä

Lou­hen­sa­lo-Lindst­rö­min su­ku­juu­ret ovat Raja- ja Ete­lä-Kar­ja­lan alu­eel­la sekä Päi­jät-Hä­mees­sä, ja hän ker­too­kin, et­tä usein ins­pi­raa­ti­ot tu­le­vat juu­ri­kin Poh­jois-Kar­ja­las­sa vie­rail­les­sa.

– Mi­nul­la on ai­na ol­lut syvä rak­kaus ja kai­puu lau­lu­mail­le. Siel­tä mi­nun ide­at tu­lee.

Ny­kyi­sin Ete­lä-Rans­kas­sa Niz­zas­sa asu­va ja työs­ken­te­le­vä Lou­hen­sa­lo-Lindst­röm ker­too, et­tä luon­non rau­haan pää­se­mi­nen on hek­ti­ses­sä Kes­ki-Eu­roo­pas­sa asu­val­le luk­sus­ta.

– Suo­mes­sa asu­val­le jär­vet ja puut ovat it­ses­tään­sel­vyys, mut­ta näin 10 vuot­ta muu­al­la asu­nee­na nii­tä ar­vos­taa en­tis­tä enem­män.

– Odo­tan pal­jon ke­sän val­kei­ta öi­tä ja raik­kaut­ta, kos­ka Ete­lä-Eu­roo­pas­sa yöt ovat pi­mei­tä ja kuu­mia.

Poh­jois-kar­ja­las­sa sie­lu le­pää

Toh­ma­jär­vel­lä Lou­hen­sa­lo-Lindst­röm on käy­nyt lap­suu­des­sa.

– Isoi­sä­ni teki myyn­ti­työ­tä ym­pä­ri Suo­mea ja ker­ran hän nap­pa­si mi­nut mu­kaan kuu­den vii­kon reis­sul­le. Yö­vyim­me kuu­lem­ma jon­kun toh­ma­jär­ve­läi­sen maa­ti­lan ai­tas­sa.

Nyt Lou­hen­sa­lo-Lindst­röm odot­taa pa­luu­ta sekä mai­se­man vaih­toa tu­tuis­ta ym­py­röis­tä.

– Poh­jois-Kar­ja­las­sa sie­lu le­pää.

Soo­lo­tanssite­os kir­kos­sa

Lou­hen­sa­lo-Lindst­rö­mi esit­tää Toh­ma­jär­ven kir­kos­sa 45 mi­nuut­tia kes­tä­vän soo­lo tans­si­tai­de­te­ok­sen To­mus­ta Tai­vaan­ran­taan, joka val­mis­tui Ou­lun tuo­mi­o­kir­kol­le ti­laus­työ­nä. Teos on saa­nut in­noi­tuk­sen­sa Sam­po Kaik­ko­sen Tai­vaan­ran­ta -maa­lauk­sen kes­kus­hah­mon ta­ri­nas­ta.

Lisää aiheesta

Kysely