JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ehtikö vai eikö ehtinyt? Pesis on peli, jota seuratessa pääsee kokemaan koko tunneskaalan laidasta laitaan. Kuva: Niilo Hirvonen.

Ehtikö vai eikö ehtinyt? Pesis on peli, jota seuratessa pääsee kokemaan koko tunneskaalan laidasta laitaan. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

1.6.2022 9.25
Urheilu

Pesis kuuluu Keski-Karjalan kesään

KI­TEE

Jou­ko Väis­tö

Pe­sis­ma­ke­aa on tä­nä­kin ke­sä­nä Ran­ta­ken­täl­lä tar­jol­la ma­han täy­del­tä. Pel­käs­tään su­per­pe­sis­jouk­ku­een run­ko­sar­jan ko­ti­pe­leis­sä riit­tää kesä-, hei­nä- ja elo­kuus­sa seu­rat­ta­vaa 11 il­lak­si.

Kol­me ko­ti­ot­te­lua ke­sä­kuus­sa

Ke­sä­kuus­sa KiPa saa vie­lä Ran­ta­ken­täl­lä vas­taan­sa Sei­nä­jo­en Jy­my­Jus­sit (12.6.), Imat­ran Pal­lo-Vei­kot (16.6.) ja Kos­ken­kor­van Ur­hei­li­jat (29.6.) Ne kaik­ki ovat jouk­ku­ei­ta, jois­ta pi­täi­si ot­taa kol­men pis­teen voit­to.

Jymy-Jus­sien al­ku­kau­si on su­ju­nut nih­ke­äs­ti. Tätä osat­tiin odot­taa, sil­lä jouk­kue me­net­ti vii­me kau­den mie­his­tös­tään mon­ta syö­mä­ham­mas­ta. Eten­kin Juk­ka-Pek­ka Vai­ni­on­pään läh­tö Vim­pe­liin jät­ti ros­te­riin ison lo­ven. Osaa­mis­ta jouk­ku­ees­ta sil­ti löy­tyy, ei­kä Ki­Pan­kaan pas­saa läh­teä pe­liin na­pit au­ki.

Ki­teen ja Imat­ran yh­tee­no­tot ovat ai­na ol­leet kieh­to­via hei­mo­kamp­pai­lu­ja. Kak­si vuot­ta sit­ten Ki­tee oli näis­sä yh­tee­no­tois­sa nis­kan pääl­lä, mut­ta vii­me ke­sä­nä oli Imat­ran vuo­ro juh­lia. Kun vuo­ro­vuo­si -pe­rin­tees­tä on syy­tä pi­tää kiin­ni, on Ki­Pal­la taas näy­tön paik­ka.

Oman li­sä­vä­rin­sä hei­mo­kamp­pai­luun tuo Toni Ko­ho­nen. On mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, mi­ten ko­ke­nut kon­ka­ri syt­tyy pe­la­tes­saan kas­vat­ta­ja­seu­raan­sa vas­taan.

Ki­teen ja Kos­ken­kor­van koh­taa­mi­ses­sa on pal­jon pe­lis­sä jo pel­käs­tään vä­ke­vyys­syis­tä. Sii­nä­kin oman­sort­ti­sen­sa he­ge­mo­ni­a­kamp­pai­lun ai­nek­set. Al­ku­kau­des­ta Kos­su on an­ta­nut vas­tus­ta­jil­le ta­soi­tus­ta luk­ka­ri Juho Ha­ko­mä­en toi­pu­es­sa hel­mi­kui­ses­ta kä­si­leik­kauk­ses­ta.

Voi ol­la, et­tä Kos­sun lau­ta­sen ää­res­sä näh­dään taas tut­tu mies, kun jus­sit on juh­lit­tu ja päi­vä on ke­sä­päi­vän sei­sauk­sen jäl­keen ru­ven­nut ly­he­ne­mään. Se ta­soit­taa mer­kit­tä­väs­ti punt­te­ja.

Hei­nä­kuus­sa kuu­si ko­ti­ot­te­lua

Hei­nä­kuus­sa Ki­Pal­la on kuu­si ko­ti­mat­sia. Par­haan lo­ma­se­son­gin al­ka­jai­sik­si Pat­ti­jo­ki vie­rai­lee Ran­ta­ken­täl­lä 3.7. ja tä­män jäl­keen sin­ne saa­pu­vat Jo­en­suun Mai­la, Kan­kaan­pään Mai­la, Vim­pe­lin Veto, Kem­pe­leen Kiri ja Jo­en­suun Mai­la tois­ta­mi­seen hei­nä­kuun päät­teek­si.

Pat­ti­jo­en Ur­hei­li­joil­le ei en­nen sar­jan al­kua po­vat­tu ruu­suis­ta kaut­ta. Jä­me­rän jo­ke­rin­sa Juu­so Kes­ki-Kouk­ka­rin joh­dol­la jouk­kue on kui­ten­kin al­ku­kau­den pe­leis­sä to­dis­ta­nut, et­tei se ha­lua ol­la mi­kään heit­to­pus­si.

Vii­me­syk­syis­ten seu­ra­siir­to­jen jäl­keen ki­tee­läis­läh­töi­nen Simo Ra­hu­nen on saa­nut Pat­ti­jo­en mie­his­tös­sä en­tis­tä isom­man roo­lin. Hä­net on ylen­net­ty jouk­ku­een kap­tee­nik­si.

Hei­nä­kuun en­sim­mäi­se­nä tors­tai­na ja vii­mei­se­nä sun­nun­tai­na kan­nat­taa ol­la hy­vis­sä ajoin liik­keel­lä, mi­kä­li ai­koo saa­da hy­vän pai­kan au­rin­ko­kat­so­mos­sa. Par­hail­le pai­koil­le on tun­kua, kun Jo­Man fa­nit ää­nek­käi­ne Jo­en­suun Mai­la, Jo­en­suun Mai­la, Jo­en­suun Mai­la -huu­toi­neen saa­pu­vat kan­nus­ta­maan omi­aan.

Ki­Pan ja Jo­Man yh­tee­no­tot tup­paa­vat ole­maan pe­le­jä, jois­ta sy­tyk­kei­tä ei puu­tu. On päi­vän­sel­vää, et­tä sar­ja­ti­lan­tees­ta riip­pu­mat­ta pai­kal­lis­vas­tus­ta­ja pa­nee jo­kai­sen pe­laa­jan pa­ne­maan pa­ras­taan ja voi­si ku­vi­tel­la, et­tä pe­lin hen­ki on sama myös kat­so­mon puo­lel­la.

Pai­kal­lis­kamp­pai­lu on ai­na pai­kal­lis­kamp­pai­lu ja sen pi­tää nä­kyä ja kuu­lua niin ken­täl­lä kuin ken­tän ul­ko­puo­lel­la­kin.

13. hei­nä­kuu­ta Ran­ta­ken­täl­le saa­pu­vas­sa Kan­kaan­pään Mai­las­sa on ka­me­le­on­tin piir­tei­tä. Sii­nä mis­sä ka­me­le­ont­ti vaih­taa vä­ri­ään, vaih­taa KaMa edus­tus­jouk­ku­een­sa ko­koon­pa­noa. Tä­män kau­den mie­his­tös­sä on vain kol­me kau­del­la 2020 pe­lan­nut­ta pe­laa­jaa.

Muu­tok­sia ko­koon­pa­nos­sa ei var­maan­kaan ole teh­ty ka­me­le­on­til­le tyy­pil­li­seen ta­paan mie­li­a­lan, va­lon ja läm­mön vaih­te­lui­den mu­kaan, vaan ai­van muis­ta syis­tä, joi­ta voi vain ar­vail­la. Tä­män kau­den mie­his­tös­sä Ka­Mal­la on kak­si Ki­Pan ri­veis­tä tut­tua pe­laa­jaa: Sami Mik­ko­la­na­ho ja Jou­ni Mäki.

Vim­pe­lin Veto on vii­me vuo­si­na ol­lut Ki­Pal­le vai­kea vas­tus­ta­ja. Pis­tei­tä sil­tä ei ole ir­ron­nut mo­neen vuo­teen.

Tänä ke­sä­nä kurs­sia on mah­dol­lis­ta kään­tää Ran­ta­ken­täl­lä 21. hei­nä­kuu­ta. Help­poa se ei tule ole­maan, sil­lä Veto on saa­nut ri­vei­hin­sä sar­jan ko­vim­piin ka­nuu­noi­hin kuu­lu­van Juk­ka-Pek­ka Vai­ni­on­pään Sei­nä­jo­el­ta. Lyö­tä­vis­sä Ve­to­kin Ran­ta­ken­tän pai­ne­kat­ti­las­sa on, kun ylei­sö saa­daan täy­sil­lä pe­li­mies­ten tu­ek­si.

Kem­pe­leen Ki­rin KiPa koh­taa 26. hei­nä­kuu­ta jo kol­man­nen ker­ran täl­lä kau­del­la. En­sim­mäi­sen yh­tee­no­ton KiPa on­nis­tui vie­ras­ken­täl­lä voit­ta­maan ja toi­nen peli on tätä kir­joi­tet­ta­es­sa pe­laa­mat­ta.

Pa­nok­set kai­kis­sa KeKi -ot­te­luis­sa ovat ko­vat, sil­lä ko­via vah­vis­tuk­sia hank­ki­nut Kem­pe­le on yk­si niis­tä jouk­ku­eis­ta, jon­ka pi­täi­si ki­tee­läis­ten la­sien läpi kat­sot­tu­na jää­dä run­ko­sar­jas­sa Ki­Pan taak­se.

Run­ko­sar­jan klii­mak­si elo­kuus­sa

Elo­kuus­sa KiPa saa ko­ti­ken­täl­lä vas­taan­sa enää kak­si jouk­ku­et­ta. Näi­den pe­lien osal­ta voi hy­väl­lä syyl­lä pu­hua run­ko­sar­jan klii­mak­sis­ta, sil­lä vas­tas­sa ovat vii­me kau­den lop­puot­te­li­jat Man­se PP ja Kou­vo­lan Pal­lon­lyö­jät. Man­sen KiPa koh­taa 9.8. ja Kop­lan 14.8.

Toi­vot­ta­vas­ti ylem­män jat­ko­sar­jan paik­ka on var­mis­tet­tu jo en­nen vii­mei­siä ko­ti­pe­le­jä, mut­ta el­lei ole, var­mis­te­taan se nap­paa­mal­la tar­vit­ta­vat pis­teet men­neen ke­sän kul­ta- ja ho­pe­a­mi­ta­lis­teil­ta. Puo­li­vä­lie­rät al­ka­vat 19. ja 20. elo­kuu­ta.

Lisää aiheesta

Kysely