JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.6.2022 4.45
Kulttuuri

Teatteriesitys, jolla on kerrottavaa!

KI­TEE

Mir­ja Hurs­kai­nen

Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­rin tä­män ke­sän näy­tel­mä up­pou­tuu ajan­koh­tai­seen ai­hee­seen. Nimi Koi­vu ja täh­ti ei viit­taa To­pe­liuk­sen kuu­lui­saan sa­tuun, vaan ker­too eva­kon kai­pauk­sen koh­tees­ta. Ko­dis­taan pa­koon jou­tu­nut ko­kee vie­rau­den tun­net­ta. Ko­ti­rin­ta­mal­la ah­dis­taa so­das­sa ole­vien koh­ta­lo. Sota tu­lee kaik­kien elä­mään jol­lain ta­val­la.

– Huu­mo­ria pi­tää tie­tys­ti ol­la, mut­ta myös sa­no­maa, pai­not­taa näy­tel­män oh­jaa­ja Han­nu Vi­ro­lai­nen.

Sa­man näy­tel­män hän oh­ja­si Nur­mek­sen Bom­bal­le joi­tain vuo­sia sit­ten. Jo sil­loin hän muok­ka­si Lii­sa Heis­ka­sen al­ku­pe­räis­teks­tiä, ja nyt hän dra­ma­ti­soi sitä li­sää.

– Tämä voi­si ol­la vaik­ka 50-vuo­tis­tai­tei­li­ja­juh­la­ni, my­häi­lee pit­kän näyt­te­li­jä­u­ran teh­nyt Han­nu Vi­ro­lai­nen, tut­tu mo­nis­ta Mark­ku Pö­lö­sen elo­ku­vis­ta ja sar­jas­ta Kar­ja­lan kun­nail­la.

Ta­pah­tu­mien kes­ki­ös­sä Mo­no­sen talo

Näy­tel­män ta­pah­tu­mat kes­kit­ty­vät jat­ko­so­dan ai­kaan ko­ti­rin­ta­mal­le Mo­no­sen ta­loon. Ta­lon poi­ka tuo ko­ti­lo­mal­la ta­loon vi­hi­tyn vai­mon­sa, kar­ja­lais­tyt­tö Vee­ran äi­tei­neen. Kun ta­los­sa ja naa­pu­rus­tos­sa on muu­ta­kin kä­hi­nää, riit­tää ta­ri­nas­sa va­ka­via ja vä­hem­män va­ka­via vai­hei­ta.

Vuo­ro­pu­he­lua käy­dään her­sy­väl­lä, tu­tul­la mur­teel­la mut­ta myös kar­ja­lan kie­lel­lä Vee­ran (Jo­han­na Im­mo­nen) ja Nas­tin (Mar­ja Ka­nu­la) pu­hel­les­sa kes­ke­nään.

Pää­roo­leis­sa näh­dään kol­me Jo­han­naa: Im­mo­nen, Nis­ka­nen ja Ran­na­sa­lo. Myl­ly­pa­rin ai­em­mis­ta esi­tyk­sis­tä tut­tu­ja kas­vo­ja ovat Kai­su Kiis­ki­nen, Ar­ja Ha­vu­kai­nen, Mar­ja Ka­nu­la ja Es­ko Ju­vo­nen. Muis­sa roo­leis­sa näh­dään Vil­le Hyt­ti­nen, Pek­ka Lai­ne, Mika Nik­ki­nen ja Vesa Ra­ni­nen. Osa esit­tää kak­sois­roo­le­ja.

Uu­sia nuo­ria näyt­te­li­jöi­tä

Mo­niin maa­kun­nan ke­sä­te­at­te­rei­hin on tänä vuon­na ol­lut vai­kea saa­da näyt­te­li­jöi­tä. Tä­män sai ko­kea myös Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­ri. Lie­nee­kö syy­nä ko­ro­nan mu­ka­naan tuo­ma tau­ko ja epä­var­muus esi­tys­ten to­teu­tu­mi­ses­ta.

On­nek­si apuun tu­li­vat Toh­ma­jär­ven te­at­te­rin va­ki­o­kas­vot, ja ryh­mä saa­tiin ko­koon. On­pa jou­kos­sa kak­si nuor­ta­kin, 6.-luok­ka­lai­nen Nin­nu Ho­lo­pai­nen ja 2.-luok­ka­lai­nen En­ni Ha­su­nen.

– Olen jo pit­kään ha­lun­nut mu­kaan ja näyt­te­len myös lap­si­te­at­te­ri Po­len­nos­sa. Tämä on tun­tu­nut ki­val­ta, vaik­ka esi­tyk­set vä­hän jän­nit­tä­vät­kin, ker­too Nin­nu.

Näy­tel­mä pu­hut­te­lee myös esit­tä­ji­ään

Ylei­ses­ti on ih­me­tel­ty lip­pu­jen al­hais­ta hin­taa ja oh­jaa­jal­ta on ky­sel­ty, et­tä ei­kö omaa työ­tä ar­vos­te­ta.

– Päin vas­toin, ra­kas­tam­me tätä näy­tel­mää niin pal­jon, et­tä toi­vom­me kaik­kien ha­luk­kai­den pää­se­vän sitä kat­so­maan. Tämä on kä­de­no­jen­nus nyt, kun kaik­ki hin­nat nou­se­vat niin ko­vas­ti.

Esi­tyk­set al­ka­vat 29.6. ja nii­tä on yh­teen­sä 15, eri­koi­suu­te­na elo­kui­nen yö­näy­tös, jol­loin esi­tys al­kaa klo 21.

Lisää aiheesta

Kysely