JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
27.5.2022 7.53
Mielipiteet

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten tukeen panostettava

Edus­kun­ta kä­sit­te­li hil­jat­tain lap­si­a­si­an­val­tuu­te­tun ker­to­mus­ta. Sii­nä nos­te­taan kes­kei­sik­si huo­lik­si ko­ro­na-ajan vai­ku­tuk­set lap­siin, mie­len­ter­vey­den on­gel­mat, las­ten­suo­je­lun pit­kit­ty­nyt ja krii­siy­ty­nyt ti­lan­ne sekä kou­lu­tuk­sen re­surs­sien riit­tä­mät­tö­myys.

Ko­ro­na­pan­de­mi­an kiel­tei­set vai­ku­tuk­set ovat koh­dis­tu­neet eri­tyi­ses­ti nii­hin lap­siin, nuo­riin ja per­hei­siin, jot­ka ovat jo en­nes­tään ol­leet hei­kom­mas­sa ase­mas­sa. Vä­hä­va­rai­sis­sa per­heis­sä elä­vät lap­set, vam­mai­set lap­set, las­ten­suo­je­lun tai muun eri­tyis­pal­ve­lu­jen pii­ris­sä ole­vat lap­set tai vä­hem­mis­tö­ryh­miin kuu­lu­vat lap­set ovat kär­si­neet pan­de­mi­an seu­rauk­sis­ta eni­ten.

Sa­mal­la pan­de­mia on en­tis­tä­kin voi­mak­kaam­min ko­ros­ta­nut myös tar­vet­ta laa­duk­kaal­le ja riit­tä­väl­le kou­lu­tuk­sel­le ja sen tu­ke­mi­sel­le. Koko ajan kas­va­va tut­ki­mus­näyt­tö osoit­taa­kin jo var­sin va­kuut­ta­vas­ti, et­tä sekä pan­de­mi­al­la et­tä kou­lu­jen sul­ke­mi­sil­la on ol­lut mer­kit­tä­vä ne­ga­tii­vi­nen vai­ku­tus las­ten op­pi­mis­tu­lok­siin, ke­hi­tyk­seen ja hy­vin­voin­tiin. Va­hin­ko­jen kor­jaa­mi­nen vaa­tii­kin mer­kit­tä­viä li­sä­pa­nos­tuk­sia var­hais­kas­va­tuk­seen ja ope­tuk­seen. 

Tä­män vuok­si on­kin ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää, et­tä hal­li­tus päät­ti vuo­den toi­ses­sa li­sä­ta­lou­sar­vi­os­saan laa­jas­ta pa­ke­tis­ta las­ten ja nuor­ten tu­ke­mi­sek­si. Nyt on kes­keis­tä voi­da laa­jas­ti tar­joa tu­kea ja apua nuo­ril­le, jot­ka ovat ko­ro­na­pan­de­mi­an ja sen vuok­si käyt­töö­no­tet­tu­jen va­ro­toi­men­pi­tei­den vuok­si vaa­ras­sa jää­dä syr­jään.

Yh­teen­sä 120 mil­joo­nan pa­ke­til­la vah­vis­te­taan esi- ja pe­ru­so­pe­tus­ta sekä lu­kio- et­tä am­ma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta. Mää­rä­ra­ho­ja suun­na­taan myös op­pi­lai­tok­sis­sa ta­pah­tu­vaan nuo­ri­so­työ­hön ja har­ras­ta­mi­sen Suo­men mal­liin. Li­säk­si las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta pa­ran­ne­taan.

Yh­des­sä nämä pa­nos­tuk­set tu­ke­vat las­ten ja nuor­ten tur­val­li­sen ar­jen ra­ken­ta­mis­ta ja an­ta­vat op­pi­lai­tok­sil­le val­miuk­sia tar­vit­ta­vien tu­ki­toi­mien jär­jes­tä­mi­seen. Nyt on tär­ke­ää, et­tä ra­hat käy­te­tään juu­ri las­ten ja nuor­ten syr­jäy­ty­mi­sen ja eri­ar­vois­tu­mi­sen eh­käi­syyn.

On­kin tär­ke­ää, et­tä pa­nos­tam­me vah­vas­ti lap­siin ja nuo­riin. Meil­lä ei ole va­raa me­net­tää yh­tään täs­tä tu­le­vai­suu­den po­ten­ti­aa­lis­ta. Jos em­me on­nis­tu te­ke­mään toi­mia, jois­sa lap­set ja nuo­ret on eri­tyi­ses­ti huo­mi­oi­tu, kiel­tei­set seu­rauk­set voi­vat ol­la pit­kä­kes­toi­set hei­dän elä­mäs­sään.

MER­JA MÄ­KI­SA­LO-ROP­PO­NEN

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd)

Lisää aiheesta

Kysely