JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mervi Venäläinen

25.5.2022 11.10
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Juhlimme onnellisimman maan valmistuneita koronakertoimella

Pian on ai­ka juh­lis­taa yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­ta ja am­mat­tiin val­mis­tu­nei­ta. Tänä ke­vää­nä yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ti lä­hes 25 000 ko­ke­las­ta, ja ar­vi­ol­ta noin 65 000 opis­ke­li­jaa saa kä­teen­sä to­dis­tuk­sen am­mat­ti­tut­kin­nos­ta.

Toi­sen as­teen tut­kin­non suo­rit­ta­mi­nen on vaa­ti­nut suu­rim­mal­ta osal­ta vä­hin­tään kol­men vuo­den pa­nos­tuk­sen. Kun sii­hen li­sä­tään ”ko­ro­na­ker­roin”, on juh­laan to­del­la­kin ai­het­ta.

Tä­män ke­vään yli­op­pi­laat ja am­mat­tiin val­mis­tu­vat ovat opis­kel­leet ko­ro­nan var­jos­sa ison osan opin­nois­taan. Opis­ke­li­jat ja opet­ta­jat jou­tui­vat omak­su­maan etä­o­pe­tuk­sen ja ot­ta­maan käyt­töön mo­nen­lai­sia kons­te­ja vaa­dit­ta­vien opin­to­ko­ko­nai­suuk­sien suo­rit­ta­mi­sek­si. Pan­de­mia on myös vai­keut­ta­nut työ­har­joit­te­lu­paik­ko­jen saa­mis­ta, ei­kä opis­ke­li­ja­vaih­toi­hin ul­ko­mail­le ole ol­lut asi­aa.

Ko­ro­na eris­ti opis­ke­li­jat ko­tei­hin­sa, kun har­ras­tus­ryh­mät­kin jäi­vät pa­him­man vai­heen ai­ka­na tau­ol­le. Asi­an­tun­ti­jat ovat lau­su­neet huo­len­sa ko­ro­nan kas­vat­ta­mas­ta mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den tar­pees­ta. Eten­kin, kun hoi­to­vel­kaa nuor­ten pal­ve­lui­den osal­ta oli ker­ty­nyt jo val­miik­si. To­del­li­set ko­ro­na­pan­de­mi­an vai­ku­tuk­set näh­tä­nee vas­ta lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa.

Ki­teel­lä Ri­ve­ri­as­sa opet­ta­ja­vaih­dos­sa par­hail­laan ole­va ame­rik­ka­lai­nen fy­si­o­te­ra­pi­an opet­ta­ja Step­ha­nie Tur­ner ihai­lee suo­ma­lais­ta so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mää sekä kou­lu­tus­jär­jes­tel­mää. Hän myön­tää, et­tä suo­ma­lai­set mak­sa­vat ame­rik­ka­lai­sel­la mit­ta­puul­la rei­lus­ti ve­ro­ja, mut­ta vas­ti­nee­na jo­kai­nen saa yh­tä­läi­sen hoi­don sitä tar­vi­tes­saan, ja opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­det ovat sa­mat kai­kil­la nuo­ril­la per­heen tu­lo­ta­sos­ta riip­pu­mat­ta.

Ame­ri­kas­sa ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä pe­rus­tuu hin­nak­kai­siin va­kuu­tuk­siin, joi­den pe­rus­teel­la ih­mi­set saa­vat hoi­toa va­kuu­tu­syh­ti­öi­den hy­väk­sy­mil­tä lää­kä­reil­tä. Kou­luis­sa ope­tuk­sen taso vaih­te­lee kou­lu­pii­rien mu­kaan, ja mitä ta­sok­kaam­pi ope­tus, sitä kal­liim­paa myös asu­mi­nen alu­eel­la on. Pu­hu­mat­ta­kaan jat­ko-opin­nois­ta, jois­ta jou­tuu pu­lit­ta­maan kym­me­niä tu­han­sia dol­la­rei­ta vuo­sit­tain.

Tu­tus­tut­tu­aan Suo­meen pa­rin vii­kon ajan, Step­ha­nie Tur­ner ym­mär­tää, mik­si Suo­mi on maa­il­man on­nel­li­sin maa. Ku­ten luon­nos­tam­me, hän kan­nus­taa mei­tä ole­maan yl­pei­tä poik­keuk­sel­li­sen tasa-ar­voi­ses­ta kou­lu­tus­jär­jes­tel­mäs­täm­me. Ja kah­vi­tau­ois­ta. Nii­tä ei ni­mit­täin Ame­ri­kas­sa har­ras­te­ta.

On­nea jo­kai­sel­le tut­kin­non suo­rit­ta­neel­le! Ol­kaa yl­pei­tä saa­vu­tuk­ses­tan­ne. Us­ko­kaa it­seen­ne ja us­kal­ta­kaa ta­voi­tel­la unel­mi­an­ne!

MV

Lisää aiheesta

Kysely