JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
24.5.2022 13.32
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kun lauma on viety someen

Eräs tut­ta­va­ni ker­toi, et­tä hän on var­maan jol­lain ta­val­la riip­pu­vai­nen so­mes­ta, kun jat­ku­vas­ti seu­rai­lee kuka hä­nen ta­ri­noi­taan ja jul­kai­su­jaan kat­soo/kom­men­toi. Loh­dut­te­lin ja sa­noin, et­tä se tai­taa ol­la ny­ky­ään ai­ka yleis­tä.

Ih­mi­nen on lau­ma­e­läin, joka ei ha­lua jou­tua lau­mas­ta eril­leen. Tark­kai­lem­me ja seu­raam­me ym­pä­ris­tö­äm­me so­si­aa­li­sis­sa ti­lan­teis­sa ja mu­kau­dum­me ti­lan­teen mu­kaan it­sel­lem­me eduk­si, et­tei ris­ki­nä oli­si jää­dä ul­ko­puo­li­sek­si. So­si­aa­li­nen pai­ne vai­kut­taa käyt­täy­ty­mi­seem­me jo yh­den­kin hen­ki­lön ol­les­sa seu­ras­sam­me tie­dos­ta­mat­ta it­se sitä vält­tä­mät­tä ol­len­kaan.

Ny­ky­ään kun lau­ma on vie­ty so­meen, on siel­tä ih­mis­mas­san se­as­ta vai­kea omaa paik­kaan­sa löy­tää. Pys­tym­me 24/7 tark­kai­le­maan toi­sia ja it­se­äm­me, sekä var­mis­te­le­maan omaa ase­maam­me lau­mas­sa. On­ko se riip­pu­vuut­ta vai epä­var­muut­ta omas­ta ase­mas­ta? Tyk­käys­ten, seu­raa­jien, kat­so­jien tark­kai­lu on teh­ty ny­ky­ään to­del­la hel­pok­si, osak­seen sii­tä syys­tä kos­ka ih­mi­nen kui­ten­kin te­kee niin. Kaik­ki ha­lu­a­vat var­mis­taa oman ase­man­sa ja paik­kan­sa, ei­vät­kä mis­sään ni­mes­sä ha­lua jää­dä ul­ko­puo­lel­le lau­mas­ta. Otam­me vai­kut­tei­ta muis­ta ja ver­tai­lem­me it­se­äm­me toi­siin, joka on täy­sin in­hi­mil­lis­tä ja kuu­luu ih­mi­syy­teen. Sen ai­heut­ta­mat tun­teet saat­ta­vat ol­la isom­pi on­gel­ma, kuin it­se si­säl­tö mitä toi­set ih­mi­set li­sää­vät so­meen. Em­me voi vai­kut­taa tois­ten tuot­ta­maan si­säl­töön, mut­ta voim­me vai­kut­taa sii­hen, mi­ten ko­em­me sen.

On sel­vää, et­tä mi­nä­ta­ri­nam­me, eli ker­rot­tu ta­ri­na it­ses­täm­me, vaih­te­lee ti­lan­teen mu­kaan. Et ker­ro it­ses­tä­si sa­mo­ja asi­oi­ta kai­kis­sa ti­lan­teis­sa. Se, mitä ker­rot it­ses­tä­si esim. Työ­haas­tat­te­lus­sa ero­aa var­mas­ti sii­tä, mitä ker­toi­sit Tin­de­ris­sä tref­fi­kump­pa­neil­le­si it­ses­tä­si. Mi­nä­ta­ri­na mu­kau­tuu niin ti­lan­teen kuin seu­ran­kin mu­kaan, ku­kaan ei ha­lua an­taa it­ses­tään huo­noa ku­vaa. So­si­aa­li­seen me­di­aan vä­li­täm­me tie­tys­ti mie­lui­sen mi­nä­ku­van it­ses­täm­me, jot­ta oli­sim­me mah­dol­li­sim­man suo­sit­tu­ja ja ty­kät­ty­jä. On täy­sin in­hi­mil­lis­tä seu­ra­ta mui­den re­ak­ti­oi­ta ja­ka­mas­tam­me si­säl­lös­tä, kos­ka me kaik­ki ha­lu­am­me kuu­lua lau­maan ja ol­la var­mo­ja, et­tem­me jou­du ul­ko­puo­li­sik­si.

MEE­RI KÄH­KÖ­NEN

Lisää aiheesta

Kysely